Aineiston keruu ja käsittely

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAlla on paljon kokemusta laajojen arviointiaineistojen suunnittelusta, keräämisestä, käsittelystä analysoimisesta sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista.

Arviointikeskuksen tiedonkeruupalvelut toimivat niin arviointi- ja tutkimusyhteistyössä, kuin pääsykoe-, tentti- ja muissa aineistonkeruuhankkeissa. Teemme yhteistyötä myös gradujen ja väitöskirjojen aineistojen keräämisessä. Tiedonkeruupalveluihin sisältyy tulosten tilastollinen käsittely ja tarvittaessa toimitamme myös raportin tuloksista. 

Käytössämme on poikkeuksellisen hyvät välineet aineiston keräämiseen ja käsittelyyn havaintomatriisiksi. Digitaalisten aineistonkeruuohjelmistojemme ohessa kaksi tehokasta asiakirjaskanneriamme mahdollistavat jopa kymmenientuhansien paperilomakkeiden tallentamisen yhden työpäivän aikana.

Tutustu tiedonkeruupalveluihimme ja ota meihin yhteyttä. 

Lisätietoja: Jukka Määttänen, 045-352 8999, jukka.maattanen(at)helsinki.fi

Tarjoamme tukea erilaisten kyselytutkimusten toteuttamista alusta loppuun saakka.

Tarvittaessa suunnittelemme kanssanne toimivat mittarit toivomistanne sisällöistä sekä testaamme mittarin toiminnan ennen varsinaisia otoksia. Uuden kyselyn toimivuutta on aina tarkasteltava ensimmäisen kokeilukerran jälkeen. Teemme kerätystä aineistosta mittareiden luotettavuusanalyysit ja yhdessä kanssasi mahdollisesti tarvittavat korjaukset kysymysten sisältöön tai mittarin rakenteeseen.

Voitte myös tilata tarpeidenne mukaan räätälöityjä koulutuksia mittareiden rakentamisesta ja käytöstä sekä tulosten tilastollisen käsittelyn perusteista.

HYVIN SUUNNITELLUT DIGITAALISET LOMAKKEET 

Suunnittelemme vastaajaystävälliset ja varmatoimiset digitaaliset ja paperiset kysely-, tentti- ja arviointilomakkeet aina vastaajaryhmän ja toivotun lopputuloksen huomioiden. Digitaalisessa lomaketaitossa suunnittelemme mittariston alusta loppuun siten, että käytämme tehtävään tai kysymykseen soveltuvinta asteikkoa tai kysymystyyppiä. Digitaalinen lomakeympäristömme mahdollistaa vastausten mukaan yksilöllistyvät ja tarkentuvat polut, jolloin kaikkien ei tarvitse vastata itseään koskemattomiin kysymyksiin ja tarkennuksia kysytään aina oikeilta henkilöiltä.

Lomakesuunnittelun jälkeen taitamme digitaaliset kyselyt ja testaamme niitä asiantuntijoilla ja tarvittaessa myös kohderyhmää vastaavilla pienemmillä testiotoksilla. 

NYKYAIKAISTA PAPERIN PYÖRITYSTÄ

Digitaalisten aineistonkeruun ohella toteutamme yhä nopeaa ja varmatoimista paperilomakkeiden taittoa ja käsittelyä mm. pääsykokeiden tarpeisiin. 

Tehokasta tiedonkeruuta varten meillä on käytössä Teleform 10.2 -ohjelmisto. Lomakkeet suunnitellaan ja taitetaan ohjelmistolla tavoitteenamme paras mahdollinen käytettävyys ja vastausten automaattinen tunnistettavuus. Lomakkeen sisältö voidaan toimittaa meille tekstitiedostona.

Lomakkeen ulkoasu suunnitellaan toivomustesi mukaisesti, samalla ottaen huomioon tekniset yksityiskohdat kuten sen, että vastausten tunnistamiseen tarvittavat kentät ovat mukana lomakkeen jokaisella sivulla.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAlla on vahva kokemus niin pienten kuin laajojen aineistojen keruusta. Voimme tarvittaessa huolehtia myös yhteistyöhankkeiden aineistonkeruusta kokonaisuudessaan. Yksilöimällä lomakkeet voimme vastaajakohtaisesti seurata kyselyn etenemistä ja tarvittaessa lähettää vastaamatta jättäneille muistutusviestejä. Näin saamme aineistosta mahdollisimman eheän ilman että lähettäisimme muistutusviestejä jo vastanneille. 

Aineistonkeruuseen sisällytämme tarvittaessa myös satunnaisotoksen suunnittelun ja otosjoukon valinnan kohdejoukosta. Aineistonkeruussa suunnittelemme tarvittavat rinnakkaisryhmät interventiotutkimuksille sekä tarkistamme, että suunniteltu otoskoko riittää valittuihin analyysimenetelmiin ja antaa arviointi- ja tutkimustietoa, johon voi luottaa. Tietosuojasta huolehtiminen on meille kaiken aineistonkeruun peruslähtökohta.

Käytössämme on kaksi tehokasta asiakirjaskanneria, joiden skannausnopeus on 90 mustavalkoarkkia tai 50 väriarkkia minuutissa. Laitteella voidaan skannata myös A3-kokoisia arkkeja.

Skannausasetukset optimoidaan tallennettavan aineiston luonteen mukaan. Voi olla tärkeää, että arkistoitava sähköinen kopio vastaa laadullisesti mahdollisimman pitkälle alkuperäistä. Toisaalta, jos lomakkeen vastausmerkinnät ovat epäselviä, asetuksilla voidaan pyrkiä selventämään niitä.

Skannattujen lomakkeiden kuvatiedostot voidaan tarvittaessa toimittaa asiakkaalle esimerkiksi CD:llä tai DVD:llä. Paperilomakkeita ei tällöin tarvitse enää varastoida, vaan ne voidaan hävittää.

Lomakkeiden vastaukset tarkistetaan Teleform-ohjelmalla. Epäselvät merkinnät tulkitaan manuaalisesti. Avovastaukset tarkistetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi.

Aineisto käy läpi vielä tietyt laadunvalvontavaiheet, jotta varmistetaan vastausten oikeellisuus. Lomakkeilla kerätty data tallennetaan toivottuun tiedostomuotoon. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi Excel, Access, SPSS tai muu vastaava.

Käsittelemme paljon laajoja kysely- ja arviointitutkimusaineistoja ja mielellämme tarjoamme tukea tulosten analysointiin ja tulkintaan kaikkiin yhteistyössä kanssamme toteutettaviin kyselyihin. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa raakavastausten pisteyttämistä tai uudelleenkoodaamista. Tarvittaessa teemme myös mittareiden luotettavuuden ja rakenteen analysoinnit sekä vaativat tilastolliset analyysit. Analyysien tulokset toimitamme yhteistyötahoillemme Excel- tai SPSS-taulukoina tai kaavioina.

Teemme raportointia myös alusta loppuun, jolloin tulokset saa valmiina kirjallisena raporttina, jossa tulosten tulkinta ja tarvittaessa myös kehittämissuositukset on huomioitu. Raportoinnin tarkkuudesta ja laajuudesta sovitaan aina jokaisen arvioinnin, tutkimuksen ja muun hankkeen yhteistyötahojen kanssa erikseen.

Tutustu arviointiraportteihimme sivulta Raportit ja kirjat.