Hakeminen

Näin haet kasvatusalalle:

 • Täytä hakulomake osoitteessa opintopolku.fi.
 • Valitse hakulomakkeellesi 1-6 kasvatusalan hakukohdetta.
 • Kaikki mukana olevat hakukohteet näet täältä. Voit halutessasi hakea kuuteen (6) luokanopettaja hakukohteeseen tai kuuteen (6) varhaiskasvatuksen opettaja hakukohteeseen.
 • Merkitse hakulomakkeelle missä kaupungissa (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku tai Vaasa) ja millä kielellä (suomi tai ruotsi) haluat tehdä VAKAVA-kokeen.
 • Voit myös hakea pelkästään ylioppilastutkintopisteillä todistusvalinnassa. Katso todistusvalinnan pisteytystaulukosta, mistä aineista saat todistuspisteitä.
 • Jos sinulla on riittävän hyvät todistuspisteet tai pärjäsit hyvin VAKAVA-kokeessa, voit saada kutsun soveltuvuuskokeeseen.
 • Sinut voidaan kutsua yhden tai useamman hakukohteesi soveltuvuuskokeeseen.
 • Sinun tarvitsee tehdä soveltuvuuskoe vain yhden kerran, sillä koe on yliopistojen yhteinen. Kannattaa siis hakea kaikkiin sinua kiinnostaviin (max. 6 kpl) kasvatusalan hakukohteisiin.
 • Soveltuvuuskokeen suorituspaikka on ylin hakukohteesi, jonne pisteesi riittävät. Katso tarkempaa tietoa soveltuvuuskokeesta Opintopolusta ja usein kysytyistä kysymyksistä.

Toimita liitteet ensisijaisesti Opintopolku-palveluun oman hakulomakkeesi liitteeksi.  Tarkista hakukohteidesi valintaperusteista, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja mitkä ovat liitteiden määräajat. Tarkemmat ohjeet liitteiden lisäämisestä hakulomakkeen yhteyteen löydät Opintopolusta.

VAKAVA-koe

 • Voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen vamman, sairauden tai vastaavan erityisen syyn perusteella. Esimerkiksi, jos sinulla on lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, voit saada lisäaikaa valintakokeeseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä haet ja millä perusteella. Hakemus jätetään siihen yliopistoon, jossa osallistut VAKAVA-kokeeseen.
 • VAKAVA-kokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa 60 minuuttia.

Soveltuvuuskoe

 • Yksilöllisiä järjestelyjä ei tarvitse hakea uudestaan mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen. VAKAVA-kokeeseen jätetty hakemus koskee myös soveltuvuuskoetta.
 • Huom! Jos et osallistu VAKAVA-kokeeseen, mutta tarvitset soveltuvuuskokeeseen yksilöllisiä järjestelyitä, tulee hakemus jättää siihen yliopistoon, joka on sinun kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteistasi ylimpänä. Hakemus jätetään alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa.

Ha­ke­mus

 • Tee hakemus tätä tarkoitusta varten olevalla lomakkeella.
 • Hakemus tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 7.4.2021 klo 15.00. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, jos tarpeesi yksilöllisiin järjestelyihin on ilmennyt 7.4.2021 jälkeen.

Katso linkeistä, miten hakemus toimitetaan kussakin yliopistossa:

Huom! Eri yliopistoilla saattaa olla erilaisia periaatteita erityisjärjestelyjen / yksilöllisten järjestelyiden hakemiseksi, mutta kasvatusalan valintayhteistyöverkoston koulutusten osalta pätevät tällä sivulla annetut ohjeet.

Liit­teet

Sinun on liitettävä hakemukseen kopiot todistuksista (esimerkiksi erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto), joista selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyiden tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.  Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, hoitotiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista. 
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

(laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)