Tutkimushankkeet

Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö (EuroStorie) on Helsingin yliopiston isännöimä Suomen Akatemian tutkimushanke. EuroStorie tarkastelee kriittisesti eurooppalaisissa narratiiveissa esiintyvien oikeuden, arvojen ja ihanteiden perusteita. Tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia nyky-Euroopan kriisiä 1900-luvulla kehittyneiden ristiriitaisten narratiivien kautta, sekä niiden vaikutusta ajankohtaisiin poliittisiin päätöksiin ja yhteiskunnallisiin mielipiteisiin. 

Tutkimushankkeella on kolme alaprojektia, jotka keskittyvät tutkimuskysymykseen Euroopan kriiseistä eri näkökulmista.
1) Law and uses of the past
2) Discovering the limits of reason - Europe and the crisis of universalism
3) Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice"

EuroStorie-kotisivut

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke "Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään" (ALL-YOUTH)  tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista. ALL-YOUTH -tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi.

Hankkeella on viisi osatutkimusta, joihin kuuluu
1) ALL-YOUTH Kohti yhdenvertaista nuoruutta
2) ALL-YOUTH Unelmista niiden toteuttamiseen
3) ALL-YOUTH Kohti digitaalisia ratkaisuja
4) ALL-YOUTH Oikeudellisten esteiden ratkaisut
5) ALL-YOUTH Kestävää hyvinvointia luomassa

Kyseessä on usean yliopiston yhteenliittymä, jota johtaa Reetta Toivanen Helsingin yliopistosta. 

ALL-YOUTH-kotisivut

Eemil Aaltosen säätiön rahoittama projekti "Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit" selvittää, miksi Suomessa on ollut niin vähän poliittista väkivaltaa viime vuosikymmeninä ja miten poliittisen väkivallan selitysmallit pystyvät selittämään tätä. Lisäksi arvioidaan, missä määrin ja miksi poliittisen väkivallan uhka on viime vuosina kasvanut. Projektissa tuodaan yhteen poliittisen väkivallan syitä ja siihen johtavia prosesseja käsittelevä teoreettinen tutkimus, sekä Suomen historiaa, politiikkaa ja yhteiskuntaa koskeva tutkimus. Tavoitteena on tätä kautta paitsi lisätä tietoa Suomen tilanteen kehittymisestä, myös viedä eteenpäin poliittista väkivaltaa koskevaa teoreettista keskustelua.

Projekti keskittyy erityisesti analysoimaan merkittävimpien eurooppalaisten transnationaalien poliittisen väkivallan aaltojen aikaisia kehityskulkuja Suomessa ja miten ne aallot ovat vaikuttaneet Suomessa. Nämä aallot ovat  uuden vasemmiston aalto 1960-80-luvuilla, äärioikeiston aalto erityisesti 1990-luvulla ja nyt käynnissä oleva jihadistinen aalto.

FIPO-kotisivut