Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen ja Petri Ylikoski (toim.) / Gaudeamus 2018

Kirjailija tavattavissa Zoomissa 26.11. klo 15:00 alkavassa sessiossa nimeltä Tutkimusmenetelmät 

Syistä selityksiin on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys kausaalisesta järkeilystä ja selittämisestä yhteiskuntatieteissä. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus voidaan ymmärtää kysymyksiin vastaamiseksi. Sosiaalisten ilmiöiden kuvailuun ja tulkintaan liittyvien mitä-, missä-, milloin-, kuka-, miten paljon- ja millainen -kysymysten lisäksi yhteiskuntatieteilijät kysyvät miksi- ja kuinka -kysymyksiä, joihin vastaaminen edellyttää selitysten esittämistä. Kirja tarjoaa käsitteellisiä työkaluja ja ideoita kausaalisten selitysten rakentamiseen ja arvioimiseen yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa.

Teoksessa tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa kausaalisen selittäminen ja ymmärtämisen suhde, kausaalisen päättelyn periaatteet sekä toiminnan selittäminen. Lisäksi kirjan luvuissa käsitellään kausaalista päättelyä ja selittämistä tilastollisia menetelmiä käyttävissä tutkimuksissa, tapaustutkimuksissa, historiantutkimuksessa, laajan mittakaavan sosiaalisten rakenteiden ja järjestelmien tutkimuksessa sekä kokeellisia asetelmia käyttävissä tutkimuksessa.

Kirja tarjoaa yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijoille ja tutkijoille perustiedot kausaalisesta selittämisestä yhteiskuntatieteissä.

Saatavilla: https://www.gaudeamus.fi/syista-selityksiin/ 

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Kimmo Vehkalahti / Kustannusosakeyhtiö Tammi 2008

Kirjailija tavattavissa Zoomissa 26.11. klo 15:00 alkavassa sessiossa nimeltä Tutkimusmenetelmät 

Tilastotiedettä avoimesti ja innostavasti, kaavoihin kangistumatta!

Kirja pureutuu tutkimusprosessin vaiheisiin, joihin liittyy tilastotieteen asioita ja käsitteitä: mittaaminen, tiedonkeruu, aineiston hallinta, muokkaus, visualisointi ja analysointi tilastollisilla menetelmillä. Pääpaino on kyselytutkimuksessa, jota hyödynnetään useilla aloilla.

Suosituksi osoittautuneessa (*) oppikirjassa ei ole ainuttakaan matemaattista laskukaavaa. Laskemisen sijaan tämä tekijänsä esikoisteos johdattaa lukijansa tilastolliseen ajatteluun.

Kirjassa korostuu käytäntö: miten asioita oikeasti tehdään, mitä kannattaa tietää ja mitä on kulloinkin järkevää olettaa. Selkeä lähestymistapa, konkreettiset esimerkit ja lukuisat mielenkiintoiset kuvat auttavat ymmärtämään monesti vaikeiksi koettuja asioita uudella, tuoreella tavalla.

Kirjaa hyödynnetään Suomen ensimmäisellä tilastotieteen kaikille avoimella verkkokurssilla Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (#tilastoMOOC), joka on 2020 lähtien jatkuvasti opiskeltavissa Avoimessa yliopistossa (mooc.helsinki.fi).

(*) Teos on lähteenä yli 2 000 opinnäytetyössä ym. julkaisussa (Google Scholar 2009–2020). Uutta avointa versiota (2019) on ladattu vuodessa yli 10 000 kertaa Helsingin yliopiston kirjaston sivulta. Kirjan painetut versiot (Finn Lectura 2014 ja Tammi 2008) ovat sen kanssa täysin yhteensopivia.

Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/305021/Kyselytutkimukse...

Coding Social Science: Understanding and Doing Computational Social Science

Matti Nelimarkka / SAGE 2021 (painossa)

Kirjailija tavattavissa Zoomissa 26.11. klo 15:00 alkavassa sessiossa nimeltä Tutkimusmenetelmät 

Katso kirjan esittely englanninkielisiltä sivuilta

Tutustu ennakkoon: http://codingsocialscience.org/

Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences

Kimmo Vehkalahti  & Brian S. Everitt / Taylor & Francis 2019

Kirjailija tavattavissa Zoomissa 26.11. klo 15:00 alkavassa sessiossa nimeltä Tutkimusmenetelmät 

Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences on poikkeuksellinen monimuuttujamenetelmien oppikirja. Se sisältää materiaalia laidasta laitaan, lähtien soveltavan tilastotieteen perusasioista kuten mittaamisesta ja datan visualisoinnista, edeten perusmenetelmien kuten regressioanalyysin ja logistisen regression sekä muiden yleistettyjen lineaaristen mallien kautta kohti monimuuttujamenetelmiä. Välissä käsitellään lyhyesti myös elinaika-analyysia sekä paneudutaan usean luvun verran pitkittäistutkimuksen analyysimenetelmiin sekä puuttuvien havaintojen haasteisiin.

Varsinaisista monimuuttujamenetelmistä kirja esittelee pääkomponenttianalyysin, eksploratiivisen ja konfirmatorisen faktorianalyysin (mukaan lukien lyhyen osuuden rakenneyhtälömalleista) sekä moniulotteisen skaalauksen, korrespondenssianalyysin ja ryhmittely- eli klusterianalyysin.

Kaikki matemaattisemmat kohdat on eristetty omiksi kohdikseen (Technical Sections), ja ne voi hyvin ohittaa keskittyen vain käytännön esimerkkeihin. Toisaalta, jos matemaattisemmat merkinnät ovat tuttuja, pääsee menetelmiin syvemmälle. Kirjassa on erittäin paljon lähdeviitteitä etenkin muihin kirjoihin, joten se sopii mainittuihin menetelmiin tutustumiseen, minkä jälkeen voi jatkaa syventymistä muiden teosten parissa.

Ykköskirjoittajalle (Vehkalahti) tämä on hänen ensimmäinen kansainvälinen oppikirjansa, mutta toiselle tekijälle (Everitt) noin seitsemäskymmenes, joten tähän kirjaan tiivistyy paljon kokemusta näistä asioista.

Kirjan kaikki esimerkit, R-koodit ja harjoitustehtävät ovat vapaasti saatavilla GitHubista.

Kirjan esittelyvideo löytyy englanninkielisiltä verkkosivuilta

Saatavilla: https://www.routledge.com/Multivariate-Analysis-for-the-Behavioral-Scien...