Käytännöllinen filosofia

© Ashim D'Silva

Käytännöllisen filosofian tieteenalalla tehtävä tutkimus käsittää laajan alueen yhteiskuntatieteellistä filosofiaa. Helsingin yliopistossa käytännöllisen filosofian pääalueet ovat moraalifilosofia, yhteiskuntafilosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia. Tieteenalan henkilökunnasta löytyy tutkijoita ja opettajia jokaiselta osa-alueelta.

Filosofian opetusohjelma koostuu kolmesta opintosuunnasta. Kahdesta muusta opetussuunnasta eli teoreettisesta filosofiasta sekä ruotsinkielisestä filosofiasta löydät tietoja humanistisen tiedekunnan sivuilta

Käytännöllisen filosofian tieteenalalla keskitytään erityisesti inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin. Pääalueet ovat moraalifilosofia, yhteiskuntafilosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia.

Moraali- ja yhteiskuntafilosofiassa tutkitaan moraalin ja yhteiskunnan käsitteellisiä ja normatiivisia perusteita. Siinä tutkitaan arvoja, normeja, oikeuksia, yhteiskuntajärjestyksiä ja ideologioita sekä niihin kohdistuvaa käsite-erittelyä ja argumentaatiota. Soveltavan etiikan ja yhteiskuntafilosofian aloilla tarkastellaan konkreettisia pulmakysymyksiä filosofisten teorioiden valossa.

Yhteiskuntatieteiden filosofia sisältää käsitteen- ja teorianmuodostuksen yleiset menetelmät ja näiden menetelmien tieto-opilliset ja loogiset perusteet. Siinä käsitellään kysymyksiä yhteiskuntatieteiden luonteesta, kehityksestä ja suhteesta yhteiskuntaan. Yleinen tutkimuksellinen tavoite on tuottaa yhteiskuntatieteen filosofiaa, joka on aidosti relevanttia myös yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista. Henkilökuntaa on myös listattu omalla sivullaan.

Tieteenalavastaava: yliopistonlehtori Kristian Klockars

Filosofian maisteriohjelman johtaja: professori Antti Kauppinen

 

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Käytännöllisen filosofian opinnoissa opiskelija tutustuu erityisesti inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin. Opintojensa aikana opiskelija voi erikoistua johonkin filosofian erityisalueeseen.

Vuodesta 2017 lähtien Helsingin yliopiston filosofeilla on yhteiset kandi- ja maisteriohjelmat, mutta käytännöllisen filosofian tutkintovaatimukset ja tutkintonimikkeet eroavat teoreettisesta filosofiasta. Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekunta filosofian kandiohjelmalle ja valtiotieteellinen tiedekunta on vastuussa maisteriohjelmasta. Valtiotieteellisen tiedekunnan filosofian opiskelijoiden pääaine on käytännöllinen filosofia, ja he valmistuvat valtiotieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi.

Koulutusohjelmat, joissa käytännöllistä filosofiaa opetetaan
 

Käytännöllisessä filosofiassa on tällä hetkellä käynnissä seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston tutkimusportaalissa

Helsingin yliopiston filosofia-oppiaineet (käytännöllinen, teoreettinen ja ruotsinkielinen) ovat yhdessä kansainvälistä huipputasoa. Vuonna 2017 filosofia-oppiaineet nousivat QS-yliopistovertailussa 25. sijalle maailmassa. Sijoitus tarkoittaa sitä että HY:n filosofia on Suomen paras akateeminen oppiaine, ja ei-englanninkielisten maiden yliopistoista maailman kolmanneksi paras.

TINT - Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikkö

Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikkö (TINT) tekee tiivistä yhteistyötä oppiaineen kanssa. TINT:n tutkijat perehtyvät erityisesti sosiaalisen ontologian, yhteiskuntatieteiden filosofian ja tieteenfilosofian kysymyksiin.

TINT on alansa suurin tutkimusyksikkö maailmassa ja tekee kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Käytännöllinen filosofia ja TINT muodostavat ihanteellisen tutkimus- ja opiskeluympäristön sekä opiskelijoille että tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista, yhteiskuntatieteellisistä, eettisistä ja tieteenfilosofisista kysymyksistä.

Sijoittuminen työelämään

Käytännöllisen filosofian opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Suurin osa toimii tutkijoina ja opettajina korkeakouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Loput toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi toimittajina, tiedottajina ja hallinto- ja suunnittelutehtävissä.

Käytännöllisen filosofian posti- ja käyntiosoite

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot