Uutta! Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op

Kaikille avoin mooc antaa tutkimustietoon nojaavia työkaluja rakentaviin kohtaamisiin opetus- ja kasvatustyössä.

Koulun kulttuurinen, katsomuksellinen ja kielellinen moninaisuus on tuttua varmasti kaikille opetustyön ammattilaisille. Teema nousee esiin myös peruskoulun opetussuunnitelmassa: kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus halutaan nähdä koulun voimavarana ja keskeisenä tekijänä toimintakulttuurin kehittämisessä. Opetuksen tulee myös tukea oppilaan henkilökohtaista kulttuuri-identiteettiä. 

– Opettaja kohtaa työssään moninaisuuteen liittyviä, ehkä haastaviakin tilanteita. Verkkokurssi tarjoaa valmiuksia niihin. Se herättelee opettajaa tutkimaan myös omaa ajatteluaan ja koko työyhteisön toimintaa moninaisuuden huomioimisen ja kunnioittamisen näkökulmasta, kertoo kurssin vastuuopettaja ja katsomusaineiden didaktiikan yliopisto-opettaja Marjaana Kavonius Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op sopii kaikille opetus- ja kasvatusalan työntekijöille kouluasteesta tai oppiaineesta riippumatta. Sen keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa kulttuuri- katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteet ja teoreettiset näkökulmat, opettajan käytännön työ sekä aiheeseen kytkeytyvä lainsäädäntö ja tutkimuskirjallisuus.   

Kurssi rakentuu videoluennoista ja yleistajuisista asiantuntijateksteistä. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja omaan tahtiin. Kurssin voi suorittaa kokonaisuudessaan, tai vaihtoehtoisesti on mahdollista tutustua vain itselle keskeisimpiin sisältöihin. Tehtävien ja materiaalien ohjaamana opiskelija pääsee tarkastelemaan omaa opettajuuttaan tutkimustietoon peilaten.

Kurssi on kaikille avoin, verkossa suoritettava mooc. voi suorittaa Avoimessa yliopistossa aikavälillä 1.3.–17.8.2020. Kurssialue on avoinna tämän jälkeenkin, ja seuraava suoritusmahdollisuus on kesällä 2021. Lisätietoa kurssille osallistumisesta opinto-ohjelmassa.

Verkkokurssin on tuottanut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke.

Lue lisää: