Opiskellen vuoteen 2020!

Nostimme esiin tärppejä Avoimen yliopiston monipuolisesta opintotarjonnasta keväällä 2020. Ole avoin uudelle ajattelulle!

Avoin yliopisto tarjoaa tutkittuun tietoon nojaavia sisältöjä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia lähes kaikilta Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja ja verkko-opintoja on tarjolla ympäri vuoden ja opinnot järjestetään aina Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti.

Kokosimme poimintoja kevään kiinnostavimmista teemoista. Tutustu myös koko opintotarjontaan aiheittain ja koulutusohjelmittain tai opetushaun kautta.

Glo­ba­li­saa­tio ja maa­il­man tila

Miten ymmärtää maailmaa, jota ravistelevat yhä monimutkaisemmat ja arvaamattomammat haasteet? Muun muassa yhteiskunnallisen muutoksen ja ympäristötieteiden opinnoista saat tietoa ja työkaluja maailman jäsentämiseen.

Ym­pä­ris­tö ja kes­tä­vä tu­le­vai­suus

2020 –luvulle tullessa ympäristöön liittyviä kysymyksiä ei voi ohittaa niin politiikassa, yritysmaailmassa kuin omassa arjessakaan. 

Avoimessa yliopistossa voit perehtyä ympäristökysymyksiin erityisesti ympäristötieteiden ja ilmakehätieteiden opinnoissa. Teemaa tarkastellaan eri näkökulmista myös biologianyhteiskunnallisen muutoksen sekä ympäristö- ja elintarviketalouden opinnoissa.

Or­ga­ni­saa­tiot, joh­ta­mi­nen ja työs­sä op­pi­mi­nen 

Jatkuva oppiminen tarkoittaa osaamisen uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Maailman, yhteiskunnan, työelämän ja teknologian nopea muutos edellyttää muutosvalmiutta myös organisaatioilta, johtamiselta ja työntekijöiltä itseltään. 

Työelämään ja osaamisen kehittämiseen liittyviä näkökulmia löydät muun muassa yleisen ja aikuiskasvatustieteen, johtamisen ja sosiaalitieteiden opinnoista.

Yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja me­dia

Mihin suuntaan Suomi on menossa, entä EU? Miten poliittisia päätöksiä tehdään ja millaisin tavoin ne heijastuvat arkielämään? Mikä on median rooli? Muun muassa politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden ja taloustieteen opinnoissa pääset eri näkökulmista paneutumaan yhteiskunnallisiin teemoihin ja kysymyksiin.

Di­gi­ta­li­saa­tio ja IT

Yhteiskunnan, palveluiden ja työelämän digitalisoituminen näyttäytyy muun muassa it-alan lupaavina työllisyysnäkyminä. Myös Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Mooceille mahtuvat onneksi kaikki halukkaat!

His­to­ria, tai­de ja kult­tuu­ri 

Humanistiset tieteet tutkivat kulttuuria, sen ilmenemisen erilaisia muotoja ja ajallisia kaaria. Muun muassa historian, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksientaiteiden tutkimuksenkulttuurien tutkimuksen sekä teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot avaavat kiehtovia ikkunoita historian, taiteen, kulttuurin ja uskontojen tutkimukseen.

Opintokokonaisuudet keväällä

Monissa koulutusohjelmissa ja opintosuunnissa myös opintokokonaisuuksien opiskelun voi aloittaa keväällä 2020.

Poimintoja keväällä käynnistyvistä opintokokonaisuuksista:

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­not (verk­ko-opin­not)
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (verkko-opinnot)
Psykologian perusopinnot
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
 

Lue lisää: