Lukuvuoden 2018-2019 opintojen ennakkotiedot on nyt julkaistu!

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja tutkimukseen perustuvia näköaloja maailmaan. Se on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta. Suoritetut opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, viettää välivuotta, vahvistaa osaamistasi, etsiä uutta uraa, virkistyä ja voimaantua. Oppiminen tekee hyvää!

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste - tavallisesti 75 euroa per yksittäinen kurssi.  

Opintotarjonnan ennakkotiedot ovat alustavia, ja niihin voi tulla vielä muutoksia. Ennakkotietolistaa on päivitetty viimeksi 20.6.2018. 

Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat Lukuvuoden valmis opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.7.2018. 
 

OPINTOTARJONNAN ENNAKKOTIEDOT
KOULUTUSOHJELMITTAIN: 

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma 
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Lääketieteen koulutusohjelma
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maataloustieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Muut opinnot
Monitieteiset opinnot: elämänkatsomustieto, johtaminen
Kielikeskuksen kieliopinnot
Yleis-, viestintä- ja menetelmäopinnot
Studier på svenska
Kandidatprogram i samhällsvetenskaper
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 

Biologian aineopintoja 20 op:
Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet 5 op 
Ihmisen fysiologia 5 op 
Kemian perusteet 5 op 

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 

Ympäristötieteiden perusopintoja
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op 
Ekologian perusteet 5 op 
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 

Ympäristötieteiden aineopintoja
Ekotoksikologia 5 op 
Ympäristöekologia 5 op 

Ympäristöasioiden hallinta 20 op
Ympäristöriskien arviointi 5 op 
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op 
Elinkaariajattelu 5 op 
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op 

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15-35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op 
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 
Ekologian perusteet 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op 
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op 

HUMANISTISET OPINNOT

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)  

Alue- ja kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja
Yhteiskunta, valta ja viestintä: Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus 
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, yksittäisiä opintojaksoja:
Anti-gender equality mobilizations in Central and Eastern Europe (CEE) 5 op 
Queer/Women in East and Central European Cinema (Culture and Politics of LGBT) 5 op
(Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I: ks. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Nyky-Aasian opintokokonaisuuden (30 op) opintoja
Introduction to Hinduism 5 op
Bollywood and Indian Film(s): Understanding Indian Society through Filmic Lenses 5 op
Transpacific Asian Popular Culture 5 op
Nationalismi, massakulttuuri ja yhteiskunnan murros sotaa edeltävässä Japanissa 5 op 

FILOSOFIAN KOULUTUSOHJELMA  

Filosofian perusopinnot 30 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op 
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Johdatus logiikkaan 5 op 
Johdatus tieto-oppiin 5 op  

 HISTORIAN KOULUTUSOHJELMA  

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Antiikki ja keskiaika 5 op 
Uuden ajan alku I 5 op 
Uuden ajan alku II 5 op 
Uusin aika I 5 op 
Uusin aika II 5 op 

Keskiajan tutkimus
Antiikki ja keskiaika 5 op
Keskiajan arkeologian erityiskursseja: Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla 5 op 

KIELTEN KOULUTUSOHJELMA  

Antiikin kulttuurit 
Antiikin historia 5 op 
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op 
Antiikin taidehistoria 5 op 
Antiikin topografia 5 op 
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op 
Latinan alkeiskurssi 5 op 
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op 

Katalaanin kieli
Katalaanin alkeiskurssi 5 op
Katalaanin jatkokurssi 5 op

Korean kieli
Korea 1, 15 op

Puolan kieli
Puola 1, 15 op

Somalin kieli
Somali  1, 15 op

Swahilin kieli
Swahili 1, 15 op

Japanin, kiinan ja korean kielten yhteisiä opintoja:
Aasian kielitietous 5 op

Japanin kieli, ks. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA  

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja
Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville: 
Puheviestintä I 5 op 
Puheviestintä II 5 op

Romanikieli ja -kulttuuri
Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja: 
Romanikieli I 5 op 
Romanien historiaa 5 op 
Johdatus romanikulttuureihin 5 op  
Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja:
Romanikieli II 5 op 
Romanimusiikki 5 op 

Suomen kieli
Suomen kielen perusopinnot 30 op:
Fonologia ja morfologia 5 op 
Syntaksi 5 op 
Semantiikka 5 op 
Suomi kieliyhteisönä 5 op 
Kielenhuolto 5 op 
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op 

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA   

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op 
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op

Aasian tutkimus 
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op 
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
Lisäksi kolme seuraavista: 
Aasian tutkimuksen perusteet 5 op 
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Aasian moderni kirjallisuus 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasialainen elokuva 5 op 
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä 5 op 
Aasian yhteiskunnat: Kiinan moderni historia 5 op (järjestetään kesällä 2019)

Aasian tutkimuksen teemaopintoja:
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasialainen elokuva 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä 5 op 

Japanin kieli
Japanin alkeet 1 5 op
Ks. Kielten koulutusohjelma: Aasian kielitietous 5 op

Arkeologia
Arkeologian opintokokonaisuus 15 op:
Arkeologian perusteet 5 op
Archaeology of Finland and Neighbouring Areas 5 op
Arkeologian analyysimenetelmät 5 op

Arkeologian teemaopintoja:
Arkeologiset aineistot 5 op
Arkeologian teoria 5 op
Ks. myös: Kulttuuriperinnön tutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso) 

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, yksittäisiä opintojaksoja:
Latvian ja Liettuan kulttuurihistoriaa 5 op
Itärintama. Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 5 op

Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op 
Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op:
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintojaksoja:
Arkkitehtuurin teoria 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Taidehistorian ja antropologian näkökulmia kuviin ja olentoihin 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op: 
Arkkitehtuurin teoria 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Taidehistorian ja antropologian näkökulmia kuviin ja olentoihin 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op

Uskontotiede
Uskontotieteen opintokokonaisuus 15 op:
Uskontotieteen perusteet 5 op  
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op  

KULTTUURIPERINNÖN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)   

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti á 5 op:
Toisen maailmansodan kulttuuriperintö: Sodan arkeologia ja sen tutkimus 5 op
Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla 5 op 
Venäjän arkeologian ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä 5 op
Aineellinen kulttuuri historiallisen ajan lähteenä 5 op

Kansatiede
Merkitysanalyysi tulkintamenetelmänä 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus
Politics of Memory and Oblivion 5 op
Globalising Institutions of Cultural Heritage 5 op
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot á 5 op:
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Toisen maailmansodan kulttuuriperintö: Sodan arkeologia ja sen tutkimus 5 op
Taidehistorian ja antropologian näkökulmia kuviin ja olentoihin 5 op
Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op 

Museologia
Museologian valinnainen opintokokonaisuus 15-30 op:
Museologian teoria 5 op
Museum Collections 5 op
Museum Project Management 10 op
Valinnaisia opintojaksoja:
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Merkitysanalyysi tulkintamenetelmänä 5 op
Current Trends in Museological Research 5 op  

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA 

Tieteenalan opinnot
Taiteiden tutkimus I 30 op: 
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op 
Taiteiden historia 5 op 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op 
Valinnainen opintojakso: Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2019)
Lisäksi suoritetaan kahden eri opintosuunnan johdantokurssi:

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op: 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op 
Elokuvan historia I 5 op 
Elokuvan historia II 5 op 
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op 
Audiovisuaalinen kerronta 5 op 
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op (järjestetään kesällä 2019)

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusopinnot 30 op: 
Estetiikan perusteet 5 op 
Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikista 1800-luvulle 5 op 
Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Käytännöllinen estetiikka 5 op 
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2019) 

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen perusopintoja:
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopinnot:
Suomen teatterihistoria 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op:
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op 
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op 
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op 
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2019) 

KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT 

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 
 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op;
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Jos perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016:
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op:
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op 
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 
Valinnaiset sisältöopinnot: 
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op 
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op 
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op 

Käsityönopettajan opintosuunta
Käsityötieteen perusopinnot 25 op:
Käsityötiede, muotoilu ja teknologia 5 op
Materiaalit ja taito 10 op
Pinta ja rakenne 10 op

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op:
Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op   

Lastentarhanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (lastentarhanopettaja) 25 op:
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op  
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Erityispedagogiikan opintosuunta

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op 
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
Tuen tarve 5 op 
Oppimisen haasteet 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op:
Käyttäytymisen haasteet 5 op 
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op 
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op 

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kasvatussosiologia 5 op 
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Neuroscience of Learning 5cr - Oppimisen aivotutkimusta 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet
 
Esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op:
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op 
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op 

Monikulttuurisuuskasvatus
Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25 op: 
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus 5 op 
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op 
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi 5 op 
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op 
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa 5 op 

Yliopistopedagogiikka
Yliopistopedagogiikan perusopintoja:
YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op/UP1 Learning in Higher Education 5 cr 
YP2.1 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op/UP2.1 Constructive Alignment in Course Design 5 cr 

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Akateemiset tekstitaidot 2 op 
Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 2 op 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op 

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT 

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Kansanterveystiede
Kansanterveystiede 25 op:
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op 
Terveyden edistäminen 5 op 
Terveyssosiologia 5 op 
Terveystaloustiede 5 op 
Työ ja terveys 5 op 
Ympäristölääketiede 5op 

PSYKOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 

Psykologian perusopinnot 25 op: 
Johdatus neuropsykologiaan 5 op 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op 
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op 
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op 

Psykologian aineopinnot 35 op:
Alkukuulustelu 0 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Havaintopsykologian perusteet 5 op 
Kehityspsykopatologia 5 op  
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia 5 op 
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op: 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Kehityspsykopatologia 5 op 
Psykoterapia 5 op 
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op 

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT  

ELINTARVIKETIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA   

Ravitsemustiede 
Ravitsemustieteen opinnot 25 op:
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op 
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op 
Kansanravitsemus 5 op 
Ravitsemus ja liikunta 5 op 
Erityisruokavaliot 5 op 

MAATALOUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA  

Osuustoiminta
Osuustoiminnan perusopinnot 25 op:
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op 
Osuuskuntaoikeus I 5 op 
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op 
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op 
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op 

YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT  

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA   

Fysiikan perusopinnot 35 op:
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
Sähkömagnetismi 5 op 
Säteilykentät ja fotonit 5 op 
Perusopintojen laboratoriotyöt 5 op 
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Matemaattiset apuneuvot I 
Matemaattiset apuneuvot II 
Matemaattiset apuneuvot III 

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA 

Kemian perusopinnot 30 op:
Kemian perusteet 5 op 
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op 
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op 
Orgaaninen kemia 1 5 op 
Epäorgaaninen kemia 5 op 
Kemian perustyöt 5 op 

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Maantieteen perusopinnot 25 op:
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA   
 

Matematiikka
Matematiikan perusopinnot 25 op: 
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op 
Raja-arvot 5 op 
Differentiaalilaskenta 5 op 
Integraalilaskenta 5 op 

Matematiikan muita opintoja: 
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1–2 op 

Tilastotiede
Tilastotieteen perusopinnot 25 op:
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op 
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 
Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
Tilastollinen päättely I 5 op 
Data-analyysin harjoitustyö 5 op 

Ks. myös kohdassa Kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op: 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op 
Ohjelmoinnin perusteet 5op 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op 
Tietokantojen perusteet 5 op 
Tietokoneen toiminta 5 op 

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja: 
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 7 op

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja: 
Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op 

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT 

Johdatus oikeustieteeseen 5 op (luentokurssi ja verkkokurssi)

OIKEUSNOTAARIN KOULUTUSOHJELMA

Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op
Monitieteinen ympäristöoikeus 5 op
Oikeuden yleistieteet (oikeushistoria ja oikeusteoria) 10 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Sopimusoikeus 5 op
Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus 5 op
Tiedot ovat alustavia, ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

TEOLOGISET OPINNOT  

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA  

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op: 
Eksegetiikan perusteet 5 op 
Kristinuskon historian perusteet 5 op 
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op 
Systemaattisen teologian perusteet 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op (syksy 2018)

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 35 op:
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op 
Pyhä, paha ruoka uskonnoissa ja elämänkatsomuksissa 5 op
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op
Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus 5 op 

Teologiset kielet
Kreikka II 5 op 

Muita teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT  

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA 
 

Työelämä ja asiantuntijuus -opinnot
Journalismi ammattina 5 op 
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 
 
Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op 
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op 
Julkisuus ja demokratia 5 op 
Poliittinen viestintä 5 op 
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Organisaatioiden viestintä 5 op 
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op 
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 
 
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op 
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op 
Julkisuus ja demokratia 5 op 
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op (kesä 2019)
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op 
Organisaatiotutkimus 5 op 
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op 
Poliittinen viestintä 5 op 
Organisaatioiden viestintä 5 op 

SOSIAALITIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA  

  
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
Sosiaaliset maailmat 5 op 
Sosiaalipolitiikan kysymyksiä 5 op 
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 
 
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Akateeminen kirjoittaminen 5 op 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op 
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
Hyvinvointivaltioteoria 5 op 
Julkisoikeus 5 op 
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 
 
Opintosuuntakohtaiset opinnot: 

Sosiaalipsykologian opintosuunta 
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op 
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op 
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op 
Sosiaalipsykologian erityisala: Finnish Political Culture and System Mooc 5 op

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalioikeus 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op 
 
Sosiologian opintosuunta 
Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Sosiologinen mielikuvitus 5 op 
 
Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Erot ja eriarvoisuus 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op 

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op 
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 

TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA  

Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op tai 25 op:
Taloustieteen perusteet 5 op 
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op 
Makrotaloustieteen asiantuntijaluentosarja 5 op 
Valinnaisia opintojaksoja (lisätietoa myöhemmin) 

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KOULUTUSOHJELMA 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op): 

Pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op 

Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Globaali taloudellinen muutos 5 op 
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa Amerikassa 5 op
Muita valinnaisia opintojaksoja 

Tieteenalakurssit 10 op: 
Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n laajuiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelija valitsee joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaiset opintojaksot. 

Kehitysmaatutkimus
Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op 
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
Etnografiaseminaari I 5 op 
 

MUUT OPINNOT

MONITIETEISET OPINNOT 

 
Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op 
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 
Huom! Elämänkatsomustiedon perusopintoihin (30 op) sisältyvä opintojakso Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op järjestetään osana kesäopintoja, ja alkaa elokuussa 2018. 

Elämänkatsomustiedon aineopintoja
Yksittäisiä kursseja, tarjonta täsmentyy myöhemmin
 
Johtaminen
Johtamisen opintokokonaisuus 15 op:
Johtamisen perusteet 5 op 
Johtamisen soveltaminen 5 op
Valinnainen kurssi, joista suoritetaan yksi:
Palvelujen johtaminen 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op  

KIELIKESKUKSEN KIELIOPINNOT 

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.) 
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op 
Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) 
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp 

Huom!
Antiikin kulttuurien kielitaito-opintoja, katalaani, korea, puola ja somali ja swahili: ks. Kielten koulutusohjelma
Japanin kieli: Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Teologiset kieliopinnot: ks. Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Kieliopintoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa, ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

YLEIS-, VIESTINTÄ- JA MENETELMÄOPINNOT  

Viestintäopinnot
Akateemiset tekstitaidot 2 op  
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op  

Opiskelijan digitaidot
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 

Yhteiskuntatilastotiede 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op 

Opiskelutaitoja tukevat opinnot 
Aloittava kirjoittaja 0 op
Taitava kirjoittaja 0 op

STUDIER PÅ SVENSKA 

KANDIDATPROGRAM I SAMHÄLLSVETENSKAPER   
 

Samhällsvetenskaper, grundstudier: 
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp            
Introduktion till socialpolitiken 5 sp                
Introduktion till sociologin 5 sp                        
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                                             

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser:

Statskunskap med olika förvaltning 
Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp 
Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp                                   
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

Socialpsykologi 
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp 
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp 
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp 
Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp

Rättsvetenskap 
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp
Migrationsrätt 5 sp

Socialt arbete och socialpolitik 
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi          
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 

Ilmoittautumiskäytännöt ja opintomaksut vaihtelevat oppilaitoksittain. 

Alkio-opisto, Korpilahti 
www.alkio.fi 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 

Espoon työväenopisto (Omnia Koulutus)
www.espoo.fi/tyovaenopisto  
Arabian alkeiskurssi 1 2 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op 
Saksan alkeiskurssi 2 3 op
Käsityötieteen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op 
Johdatus oikeustieteeseen 5 op   
Mielen ja tekoälyn filosofiaa 5 op
Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen perusta 5 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op  
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Muotoilun historiaa ja tutkimusta Suomessa, tapauksina tekstiilitaide ja sisustusarkkitehtuuri 5 op 
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Nimi tarkentuu myöhemmin 5 op

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
www.epky.fi
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op

Helsingin aikuisopisto 
www.helao.fi 
Ravitsemustieteen opintoja 15 op
Englannin perusopinnot 30 op  

Helsingin Evankelinen Opisto 
www.heo.fi 
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op 
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op 
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Kemian perusteet 5 op
Energia. reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino  5 op

Hämeen kesäyliopisto, Riihimäki 
www.hameenkesayliopisto.fi 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op 

Helsingin työväenopisto 
www.hel.fi/sto/fi 
Johdatus oikeustieteeseen 5 op 
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 15 op

Järvenpään opisto 
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op 
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op

Kymenlaakson kesäyliopisto Kotka/Kouvola
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op

Laajasalon opisto, Helsinki 
www.laajasalonopisto.fi 
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op 
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op 
Politiikka ja organisaatiot opintokokonaisuus 25 op 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti 
www.paijathameenkesayliopisto.fi 
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op 

Tampereen kesäyliopisto 
www.tampereenkesayliopisto.fi 
Ekologian perusteet 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 5 op 

Työväen Akatemia, Kauniainen 
www.akatemia.org 
Erityispedagogiikan perusopintojen osia, 15 op 
Politiikka ja organisaatiot opintokokonaisuus 25 op 
Viestintä opintokokonaisuus 15 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 2 op + 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (oik.) 
Comprendre et commenter - ranskan tekstilähtöinen kurssi (3 op) 
EAPS-tukikurssi: Remedial Reading, Writing and Spoken Communication (4 op)
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Ranskan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Saksan alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op) 
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstinymmärtäminen 4 op 
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op) 
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op) 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op 
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op
Aasian yhteiskunnat: Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan 5 op
Aasian yhteiskunnat: Japanin yhteiskunta ja politiikka 5 op

Vantaan aikuisopisto  
www.vantaa.fi/aikuisopisto 
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op) 
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Italian jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op) 
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (3 op)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) 
Saksan alkeiskurssi 1 (3op) ja 2 (3 op)