Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 1.3.2021 (Tiedekunnan tilojen käyttö, ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

 

Tiedekunnan tilojen käyttö

Yliopistossa on tehtävä etätyötä aina kun mahdollista. Mikäli työn tekeminen edellyttää työpaikalla työskentelyä, on huolehdittava turvallisuusohjeiden, kuten vähintään 2 metrin turvavälien sekä muiden hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjen noudattamisesta.

Tiedekunnan tiloissa (ml. laboratoriot, kasvihuoneet ja Viikin tutkimustila) voi 8. maaliskuuta alkaen olla paikalla samanaikaisesti enintään 6 henkilöä. Päätös koskee myös niitä tiloja, joihin on aiemmin määritelty maksimihenkilömääräksi enemmän kuin 6 henkilöä pois lukien opetustilanteet.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Tämä koskee myös Hyytiälän metsäaseman tiloja ja tutkimuslaboratorioita. 

Opettajat vastaavat siitä, että opetus- ja ohjaustilanteessa on tarjolla kasvomaskit kaikille läsnäoleville opiskelijoille, opettajille ja mahdollisille vierailijoille.  

Laboratorioissa tai kasvihuoneella työskentely edellyttää työskentelytilan varaamista ennakkoon tiedekunnan Flamma-sivuilta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä osastonjohtajan lupaa. Osastonjohtajat valvovat kalenterivarauksia ja myöntävät luvat.

Tiedekunnan toimistotiloissa työskentelystä on sovittava etukäteen oman osastonjohtajan kanssa.

Kaikissa tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita.  

Lähikontaktissa toteutettavaa henkilöihin kohdistuvaa tutkimusta tulee välttää ja tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut toteutetaan etänä. Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita lähikontaktissa välttämättömistä syistä tulee tehdä, täytyy tutkimuksen vastuuhenkilön tehdä tiedekunnan tilannekeskukselle perusteltu ja yksityiskohtainen selvitys tutkimuksen toteuttamisesta turvallisesti. Selvitys lähetetään tutkimusvaradekaanille. Tilannekeskus käsittelee esitykset ja päättää luvasta.  

Ohjei­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen   

Kaikki luentokurssit ja ohjaus sekä pienryhmä-, laskuharjoitus- ja seminaariopetus toteutetaan etäopetuksena. Laboratorio-opetus jatkuu lähiopetuksena hyväksytyn opetusohjelman, turvallisuusohjeiden ja mitoitusten mukaisesti enintään 20 hengen ryhmissä, tavoitteena pitää ryhmäkoot mahdollisimman pieninä. Kaikki muut välttämättömät lähiopetustapahtumat voidaan järjestää vain tilannekeskuksen luvalla. Kaikkien lähiopetuksena tapahtuvien opetustilanteiden osallistujamäärät tulee raportoida tilannekeskukselle lähettämällä opetustapahtuman tiedot, aika ja paikka ja opetusryhmien koot ennen opetuksen alkua sähköpostitse osoitteeseen janna.pietikainen@helsinki.fi. Myös käynnissä oleva kolmannen periodin lähiopetus raportoidaan mahdollisimman pian.

Lähitentit muutetaan pääsääntöisesti etätenteiksi ja/tai examinarium-tenteiksi. Jos on välttämätöntä tarjota lähitenttimahdollisuus, sille tulee hakea tilannekeskuksen lupa. Lähitentissä voi samassa tilassa olla läsnä enimmillään 6 henkilöä kerrallaan. Lähitentti ei voi olla opiskelijalle ainoa tenttimismuoto. 

Päätös on voimassa toistaiseksi ja opetuksen osalta 31.7.2021 asti. 

Kaikessa lähiopetuksessa edellytetään maskin käyttämistä. Opettajat hakevat opetustilanteissa käytettävät maskit osastonsa yhdyshenkilöltä ja huolehtivat niiden jakamisesta ennen opetustilanteen alkamista. Vahtimestarit päästävät opiskelijat tarvittaessa sisään lukittuina oleviin rakennuksiin, joissa on sovittu järjestettävän lähiopetusta tai tenttejä.

Etätyötarvikkeet 

Yliopiston tiloista työhuoneista saa lainata esihenkilön luvalla etätyökäyttöön tietotekniikan tarvikkeita kuten tietokoneen, näppäimistön, hiiren, näytön, kameran ja headsetin. Lainaaja ilmoittaa lainaamansa tarvikkeet osastonjohtajien määräämällä tavalla. Etäopetusta varten opettajat voivat käydä tekemässä tarvitsemansa pienimuotoisia hankintoja. Laskutuksen tiedot tulee pyytää opetusvaradekaanilta.

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivonen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Maija Tenkanen   

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Kari Hyytiäinen

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku