Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 4.10.2021 (Tiedekunnan tilojen käyttö, Ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

 

Tiedekunnan tilojen käyttö

Yliopiston etätyösuositus päättyi 30.9. Lokakuu on siirtymäaikaa marraskuussa alkavaan hybridityöhon. Sinä aikana esihenkilöt ja alaiset sopivat yhteisistä työn tekemisen käytännöistä.

Maskia voi käyttää oman harkinnan mukaan. Maskeja on tarjolla tiedekunnan tiloissa työskenteleville.

Kaikissa tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita.  

Ohjei­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen   

Ensimmäinen periodi 31.10. saakka

Laboratorio-opetus toteutetaan lähiopetuksena hyväksytyn opetusohjelman, turvallisuusohjeiden ja mitoitusten mukaisesti. Lisäksi pienryhmäopetusta, laskuharjoituksia ja seminaareja voidaan järjestää lähiopetuksena enintään 50 hengen ryhmissä, mikäli tilan poikkeustilamitoitus mahdollistaa tämän. Suurempien ryhmien opetustilanteisiin tulee hakea tilannekeskuksen lupa, mikäli opetustapahtumaan on varattu opetustila, jonka poikkeustilamitoitus mahdollistaa yli 50 hengen läsnäolon. Lupapyynnöt toimitetaan opetusvaradekaanille. Enintään 1/3 koulutusohjelman kursseista voi olla lähiopetusta.  Opetusohjelman mukaisia opetusaikoja ei pidä muuttaa.

Tentit pidetään pääsääntöisesti etätentteinä ja/tai examinarium-tentteinä. Jos on perusteltu syy tarjota lähitenttimahdollisuus, sille haetaan lupa opetusvaradekaanilta. Opetustiloissa on noudatettava niille määriteltyjä poikkeustilannemitoituksia. Lähitentti ei voi olla opiskelijalle ainoa tenttimismuoto.

Toinen periodi 1.11.– 31.12.2021 

Toisella periodilla etäopetusta voidaan muuttaa lähiopetukseksi ja lähiopetuksen ryhmäkokoja kasvattaa. Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää yli 50 hengen ryhmissä. Toisen periodin muutokset suunnitellaan käyttäen salien normaalia paikkamitoitusta. Opettajat ilmoittavat tilatarpeesta viikki-timetable@helsinki.fi -osoitteeseen 4.10. mennessä. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena. Mikäli opetus muutetaan etäopetuksesta lähiopetukseksi, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen suoritustapa tai etä/nauhoitettu mahdollisuus toisen periodin kursseilla. Aiemmin päätettyjä opetusohjelman mukaisia opetusaikoja ei ole mahdollista muuttaa.

Maskeja voi opetustilanteissa käyttää oman harkinnan mukaan. Opettajat vastaavat siitä, että opetus- ja ohjaustilanteessa on tarjolla kasvomaskeja kaikille läsnäoleville opiskelijoille, opettajille ja mahdollisille vierailijoille.  Opettajat hakevat opetustilanteissa käytettävät maskit osastonsa yhdyshenkilöltä ja huolehtivat niiden jakamisesta ennen opetustilanteen alkamista. 

Etätyötarvikkeet 

Yliopistolta etätyötä varten lainatut työvälineet pyydetään palauttamaan lokakuun aikana.

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivonen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Maija Tenkanen   

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Kari Hyytiäinen

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku