Kesäopintoja alkaa toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Tutustu opintotarjontaan ja vietä kesä opiskellen!

Tekoälyn filosofiaa, toisenlainen Jeesus, hevimetalli nyky-yhteiskunnassa.. Avoimen yliopiston kesässä on runsaasti kiinnostavia luentosarjoja, verkkokursseja ja itsenäisesti opiskeltavia opintoja yliopiston eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät kootusti kesän koko opintotarjonnan ja linkit opinto-ohjelmiin. Huomaa myös ennakkotiedot lukuvuoden 2019-2020 opinnoista!

Ensimmäiset kesäopinnot alkavat heti vapun jälkeen. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa opintojaksokohtaisesti, 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. 

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Muille opintojen hinta on 15 euroa per opintopiste. Viiden opintopisteen (5 op) laajuisen opintojakson hinta on tällöin 75 euroa.  

Myös lukiolaisille soveltuvat opinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). Opinnot johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. 

KESÄOPINNOT 2019

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Teologiset kielet
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus
Kieliopinnot
Menetelmäopinnot
Mooc-kurssit
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Helsingin seudun kesäyliopisto
Tampereen kesäyliopisto
Vaasan kesäyliopisto

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teel­li­set opin­not

Bio­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Bioinformatiikka 5 op, lähiopetus
Python -ohjelmointia biotieteilijöille 3 op, lähiopetus
Eläinten sopeutuminen 5 op, lähiopetus
Eliömaantieteen perusteet 5 op on peruttu. 

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus ♦ 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op, verkkokurssi ♦
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op, verkkokurssi ♦
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Ekotoksikologia 5 op, verkkokurssi 

Hu­ma­nis­ti­set opin­not

Fi­lo­so­fian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Filosofian perusopintoja:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, lähiopetus ♦
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, tentti
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, examinarium-tentti*
Johdatus etiikkaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus tieto-oppiin 5 op, examinarium-tentti
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

His­to­rian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Keskiajan tutkimus
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op, lähiopetus
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Historian temaattiset aineopinnot
Aatteet ja opit: Elinoloja edistämässä? 1900-luvun Euroopan aate- ja oppihistoria 5 op, lähiopetus ♦
Kansat ja kansainvälisyys:  Kiinan-Japanin sota (1937–1945) ja sen perintö Itä-Aasiassa 5 op, lähiopetus
Kaupungit ja kulttuurit: Kaupunkien kulttuurihistoriaa Firenzestä Los Angelesiin 5 op, lähiopetus
Talous ja valta: Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Yksilö ja yhteisöt: Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Kiel­ten kou­lu­tus­oh­jel­ma (kanditaso)

Koulutusohjelman yhteiset opinnot:
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op, lähiopetus
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op, lähiopetus
Valinnainen kurssi 1/ Maailman suurin ongelma: Väärinymmärtämisen syitä ja seurauksia 5 op, lähiopetus 

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti:
Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op, lähiopetus ♦ 

Kielten maisteriohjelma:
Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op (KIM-AL331), lähiopetus 

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma:
Kognitiotieteen erityiskysymyksiä: Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen perusta 5 op, lähiopetus
Tekoälyn filosofiaa 5 op, lähiopetus
Tekoälyn filosofiaa 5 op, verkkotentti

Ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville:
Puheviestintä I 5 op, lähiopetus
Puheviestintä II 5 op, lähiopetus

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op, lähiopetus
1800-luvun kirjallisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op, lähiopetus
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu 
Nykykirjallisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu  

Suomen kieli
Suomen kielen aineopintoja:
Suomi toisena kielenä: Suomen kielioppi ulkoapäin 5 op, lähiopetus
Toisen kielen oppiminen ja käyttö: Suomen kielioppi ulkoapäin 5 op, lähiopetus
 

Kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Aasian tutkimuksen opintosuunta
Japanin kielen alkeet 1 5 op, monimuoto-opetus ♦

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus, opintoja: 
Aasian tutkimuksen perusteet: Johdatus Kaakkois-Aasiaan ja sen tutkimukseen 5 op, monimuoto-opetus ♦
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212/KUKA-AA213), verkkokurssi ♦
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op, lähiopetus ♦
Aasian yhteiskunnat: Kiinan-Japanin sota (1937-1945) ja sen perintö Itä-Aasiassa 5 op, lähiopetus
Aasian yhteiskunnat: Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA213/KUKA-AA212), verkkokurssi ♦
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasialainen elokuva 5 op, lähiopetus

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op (KUKA-AF216), lähiopetus

Kansatiede
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Taidehistorian opintosuunta
Taidehistorian opintokokonaisuus 15–30 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op, lähiopetus ♦
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op, lähiopetus
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op, lähiopetus
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op, lähiopetus
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, tentti
Taidehistorian valinnaisia opintoja á 5 op:
Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op, monimuoto-opetus
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op, lähiopetus ja näyttelyvierailut 
Taidehistorian lähestymistapoja á 5 op:
Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op, monimuoto-opetus
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op, lähiopetus ja näyttelyvierailut

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus 

Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op (ALKU-AF314, ALKU-AF318), lähiopetus

Nyky-Aasian opintokokonaisuus, opintoja
Aasian historia: Kiinan-Japanin sota (1937-1945) ja sen perintö Itä-Aasiassa 5 op

Kult­tuu­ri­pe­rin­nön kou­lu­tus­oh­jel­ma

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti -opintojaksoja á 5 op:
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio 
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op: 
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio 
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio 

Museologia
Valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus ja ekskursio 
Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op (KUMA-MU503/KUMA-MU512), lähiopetus ja näyttelyvierailut

Tai­tei­den tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taiteiden tutkimus I 
Taidekritiikki 5 op, lähiopetus

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Audiovisuaalinen kerronta 5 op, lähiopetus ♦
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op, lähiopetus ♦
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Aasialainen elokuva 5 op, lähiopetus 

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Käytännöllinen estetiikka 5 op, lähiopetus
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op, lähiopetus

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen aineopintoja:
Heavy Metal: Music History and Culture 5 cr, lectures

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopintoja:
Esitysanalyysi 10 op, lähiopetus

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op, lähiopetus
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op, lähiopetus

Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatustieteiden perusopinnot, jotka on aloitettu ennen 1.8.2016:
P6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op, verkkokurssi

Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op:
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op, kirjallinen tehtävä
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op, kirjallinen tehtävä
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op, kirjallinen tehtävä
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op, kirjallinen tehtävä
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä A, lähiopetus ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä B, lähiopetus ♦
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä C, lähiopetus ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä D, lähiopetus ♦
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus 

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, verkkokurssi ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, verkkokurssi
Tuen tarve 5 op, verkkokurssi
Oppimisen haasteet 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op, lähiopetus
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus 

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus 

Koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5 op, lähiopetus ♦
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, ryhmä 1 ♦
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, ryhmä 2 ♦
Neuroscience of Learning – Oppimisen aivotutkimusta 5 op, verkkokurssi
Special Course in Education: Neuroscience of Learning 5 cr, online course
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op, lähiopetus

Valinnaiset tieteenalaa tukevia opintoja
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja: 
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, ryhmä 1, lähiopetus
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, ryhmä 2, lähiopetus
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 1, lähiopetus
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 2, lähiopetus

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op, lähiopetus

Studia Paedagogica 
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op, lähiopetus / verkkokurssi
Työn trendit ja oppiminen 3 op, lähiopetus

Lää­ke­tie­teel­li­set opin­not

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Psykologian perusopinnot 25 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, lähiopetus 
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kirjatentti
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkokurssi
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, kirjatentti 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, verkkokurssi
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kirjatentti
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, lähiopetus ♦
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, kirjatentti
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, lähiopetus 
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, lähiopetus
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, kirjatentti
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op, lähiopetus 
Psykologian valinnaisia opintoja:
Mielenterveyden psykologia 5 op, lähiopetus

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­set opin­not

Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op, kirjatentti
Kansanravitsemus 5 op, kirjatentti
Erityisruokavaliot 5 op, verkkokurssi
Liikunta ja ravitsemus 5 op, verkkotentti

Met­sä­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Matematiikka I 5 op, lähiopetus ♦
Myynnin verkkokurssi 6 op, verkkokurssi

Ym­pä­ris­tö- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 5 op, lähiopetus ♦

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set opin­not

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Tähtitiede
Maailmankaikkeus nyt 3 op, lähiopetus ♦
Johdatus astrobiologiaan 3 op, lähiopetus ♦

Koulutusohjelman muita opintoja
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op, lähiopetus

Ke­mian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Orgaaninen kemia 1 5 op, lähiopetus

Maan­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op, lähiopetus
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op, lähiopetus

Ma­te­maat­tis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Matematiikka 
Lukiomatematiikan kertaus 1–2 op, verkkokurssi ♦ 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op, lähiopetus
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op, lähiopetus

Huomaa myös:
Kasvatustieteiden koulutusohjelma: 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 1, lähiopetus
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 2, lähiopetus
Metsätieteiden koulutusohjelma:
Matematiikka I 5 op, lähiopetus ♦

Tilastotiede
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op, mooc
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op, mooc
Todennäköisyyslaskenta I 5 op, mooc 

Huomaa myös:
Yhteiskuntatilastotiede (Valtiotieteelliset opinnot / menetelmäopinnot):
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc 

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, ryhmä 1, lähiopetus ♦
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, ryhmä 2, lähiopetus ♦
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, ryhmä 3, lähiopetus ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, mooc ♦
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, mooc
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja: 
Full Stack-websovelluskehitys 3–8 op, mooc
Full Stack-websovelluskehitys, harjoitustyö 1-10 op
Elements of AI 2 cr (until 30.6.2019), mooc
Elements of AI 2 cr (1.7.-2019-30.8.2020), mooc 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op (30.6.2019 saakka), mooc 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op (1.7.2019 - 30.8.2020), mooc 
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc 
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc
Data Analysis with Python 5 cr, mooc

Oi­keus­tie­teel­li­set opin­not

Johdatus oikeustieteeseen  

Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi 1 ♦
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi 2 ♦
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, lähiopetus ♦

Oi­keus­no­taa­rin kou­lu­tus­oh­jel­ma

Eläinoikeus 5 op, lähiopetus
Ilmasto-oikeus 5 op, lähiopetus
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op, verkkokurssi
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Oikeushistoria 5 op, lähiopetus
Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op, monimuoto-opetus
Valtiosääntöoikeus 4 op, lähiopetus

Teo­lo­gi­set opin­not

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op, verkkokurssi
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi 
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op, verkkokurssi
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op, verkkokurssi
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri: syventävä osuus 5 op, verkkokurssi 
Muita teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja:
Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op, lähiopetus

Teologiset kielet 

Heprea I 5 op, lähiopetus
Kreikka I 5 op, lähiopetus
Kreikka II 5 op, lähiopetus
Latina I 5 op, lähiopetus
Latina II 5 op, lähiopetus  

Val­tio­tie­teel­li­set opin­not

Po­li­tii­kan ja vies­tin­nän kou­lu­tus­oh­jel­ma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, verkkokurssi ♦
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Organisaatioiden viestintä 5 op, verkkokurssi
Poliittinen viestintä 5 op, verkkotentti
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op, verkkokurssi
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, lähiopetus
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op, verkkokurssi
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op, verkkokurssi
Organisaatiotutkimus 5 op, lähiopetus
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op, verkkotentti
Poliittinen viestintä 5 op, verkkotentti

Maailmanpolitiikka
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus ♦

Työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op, lähiopetus
Journalismi ammattina 5 op, lähiopetus
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op, lähiopetus

So­si­aa­li­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op, verkkokurssi ♦
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset maailmat 5 op, lähiopetus ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op, verkkokurssi
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op) 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi + examinarium-tentti*
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op, lähiopetus
Hyvinvointivaltioteoria 5 op, tentti 
Julkisoikeus 5 op, lähiopetus
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op, verkkokurssi
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi 
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op, verkkokurssi
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op, verkkokurssi

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op, examinarium-tentti*
Sosiologinen teoria 5 op, examinarium-tentti
Sosiologinen mielikuvitus 5 op, tentti
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op, examinarium-tentti*
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, lähiopetus
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op, verkkokurssi ♦
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuudentutkimus 5 op, verkkokurssi

Menetelmäopinnot 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc

Ta­lous­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taloustieteen perusteet 5 op, verkkokurssi ♦
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op, lähiopetus
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op, lähiopetus
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op, verkkokurssi 

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op, verkkokurssi 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op, verkkokurssi
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op, verkkokurssi
Globaali taloudellinen muutos 5 op, verkkokurssi
Maailmanpolitiikka - historiallinen perspektiivi 5 op, verkkokurssi
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op, verkkokurssi
Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr, course
Tieteenalakurssit: 
Kehitysmaatutkimus: Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op, verkkokurssi
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Etnografiaseminaari I 5 op, lähiopetus

Mo­ni­tie­tei­set opin­not

Elä­män­kat­so­mus­tie­to

Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, examinarium-tentti*
Johdatus etiikkaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi
Elämänkatsomustiedon aineopintoja:
Etnografiaseminaari I, 5 op, lähiopetus
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus 
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

Joh­ta­mi­nen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, lähiopetus
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi + examinarium-tentti*
*) Examinarium-tentti on valvottu verkkotentti, joka suoritetaan yliopistolla tietyn ajanjakson aikana. 

Su­ku­puo­len­tut­ki­mus

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, lähiopetus
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkkotentti
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op, lähiopetus
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti
Temaattiset opinnot: Sukupuoli ja esitys 5 op, lähiopetus

Kie­lio­pin­not

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Tieteellinen kirjoittaminen
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, verkkokurssi ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op, lähiopetus ♦ 

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, Ryhmä A, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, Ryhmä B, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, Ryhmä C, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, Ryhmä D, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, Ryhmä E, lähiopetus 

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (hum.ryhmä 1), lähiopetus 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (hum.ryhmä 2) lähiopetus  
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (kasv.ryhmä 1), lähiopetus  
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (kasv.ryhmä 2),lähiopetus   
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (valt.ryhmä 1), lähiopetus
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (valt.ryhmä 2), lähiopetus 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (oik.ryhmä 1), lähiopetus  
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (oik.ryhmä 2), lähiopetus 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (mat.-luonn.ryhmä 1), lähiopetus 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op, (mat.luonn.ryhmä 2), lähiopetus 

Academic and Professional Communication in English 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group A ♦
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group B ♦
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group C ♦
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group D ♦
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group E ♦
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4cr, Group F
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, Group G ♦ 

Koulutusohjelmiin kuuluvat kieliopinnot, ks. 

Kotimaisten kielten koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma 
Teo­lo­gi­an ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Kielten alkeis- jatko- ja kertauskurssit 

Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta, 2 op, lähiopetus ♦ 
Muut kielikurssit: ks. opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

Me­ne­tel­mä­opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set tie­tee­na­lao­pin­not

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Tilas­to­tie­de ja yhteiskuntatilastotiede 

Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op, mooc
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op, mooc
Todennäköisyyslaskenta I 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc 

Mooc-kurssit 

Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op, mooc
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op, mooc
Todennäköisyyslaskenta I 5 op, mooc 

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc

Ohjelmoinnin perusteet 5 op, mooc ♦
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, mooc
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Elements of AI 2 cr (until 30.6.2019), mooc
Elements of AI 2 cr (1.7.-2019-30.8.2020), mooc 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op (30.6.2019 saakka), mooc 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op (1.7.2019 - 30.8.2020), mooc 
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc 
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc 
Data Analysis with Python 5 cr, mooc 

Opis­ke­lua tu­ke­vat opin­not

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op, verkkokurssi ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op, verkkokurssi 
Taitava kirjoittaja 0 op, verkkokurssi ♦

Stu­dier på svens­ka

Grundkurs i juridik 5 sp, nätkurs ♦
Se också kursen Immateriaali- ja kuluttajaoikeus 4 op (Immaterialrätt och konsumenträtt 5 sp)
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc  

Stu­dies in English

Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr, course
Heavy Metal: Music History and Culture 5 cr, course 
Special Course in Education: Neuroscience of Learning 5 cr, online course
Elements of AI 2 cr (until 30.6.2019), mooc
Elements of AI 2 cr (1.7.-2019-30.8.2020), mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc 
Data Analysis with Python 5 cr, mooc

Opin­not yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sis­sa

Huom! Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät kesäopinnot eivät ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Myös ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat oppilaitoksittain. 

Helsingin seudun kesäyliopisto

Yhteystiedot
Opinto-ohjelmat 
Kieliopinnot 
Arabian puhekielen peruskurssi 5 op (Egyptin puhekielen peruskurssi 5 op), lähiopetus
Arabian puhekielen jatkokurssi 5 op (Egyptin puhekielen jatkokurssi 5 op), lähiopetus
Hollannin alkeiskurssi 5 op, lähiopetus
Hollannin jatkokurssi 5 op, lähiopetus
Nykykreikan alkeiskurssi 5 op, lähiopetus
Nykykreikan jatkokurssi 5 op, lähiopetus
Persian peruskurssi 1, 5 op, lähiopetus
Persian peruskurssi 2, 5 op, lähiopetus
Persian peruskurssi 3, 5 op, lähiopetus
Swahili 1A, 5 op, lähiopetus 
Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op, lähiopetus 
Arabian alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus
Arabian jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus, ryhmä A
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus, ryhmä B
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus
Espanjan jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Espanjan jatkokurssi 2 3 op lähiopetus
Italian alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Italian alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus
Italian jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Orientaatio japanin kieleen 2 op, lähiopetus
Japanin alkeiskurssi 1 2 op, lähiopetus
Japanin alkeiskurssi 2 2 op, lähiopetus
Japanin jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Japanin jatkokurssi 2 3 op, lähiopetus
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op, lähiopetus
Portugalin jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Portugalin jatkokurssi 2 2 op, lähiopetus
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus
Ranskan jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Ranskan jatkokurssi 2 3 op, lähiopetus
Saksan alkeiskurssi 1 4 op, lähiopetus
Saksan alkeiskurssi 2 4 op, lähiopetus
Saksan jatkokurssi 1 3 op, lähiopetus
Saksan jatkokurssi 2 3 op, lähiopetus
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op, lähiopetus
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op, lähiopetus
Venäjän jatkokurssi 1 4 op, lähiopetus
Viron alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Viron alkeiskurssi 2 2 op, lähiopetus
Viron jatkokurssi 3 op, lähiopetus 
Muut opinnot
Ottoman history 5 op
Trumpin jäljillä - yhdysvaltalaisen populismin historiaa sisällissodasta nykypäivään 5 op
Saamelaiset - 2000 vuotta muutosta 5 op
Muinaispuvut ja -tekstiilit 5 op
Muinainen Lähi-itä: Muinaisen Egyptin historia 5 op, lähiopetus
Saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus: Kolme maata, kolme kulttuuria 5 op, lähiopetus
Aasian tutkimus: Naisvaikuttajat Japanissa 5 op, lähiopetus

Tampereen kesäyliopisto

Yhteystiedot
Opinto-ohjelmat
Italian alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Italian alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op, lähiopetus
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op, lähiopetus
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op, lähiopetus

Vaasan kesäyliopisto

Yhteystiedot
Opinto-ohjelmat
Swahilin alkeiskurssi 1A, 5 op, lähiopetus

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa.