Ennakkotietoa: opinnot lukuvuonna 2019-2020

Suunnitteletko opiskelua ensi syksyyn tai talveen? Tutustu ennakkotietoihin!

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja tutkimukseen perustuvia näköaloja maailmaan. Se on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta. 

Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, viettää välivuotta, vahvistaa osaamistasi, etsiä uutta uraa, virkistyä ja voimaantua. Oppiminen tekee hyvää!

Tältä sivulta löydät ennakkotietoa lukuvuoden 2019-2020 opintotarjonnasta. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.7.2019 alkaen. Huomaa myös kesäopinnot 2019!

Myös lukiolaisille soveltuvat opinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). Opinnot johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. 

Ennakkotiedot lukuvuoden 2019-2020 opinnoista

Lista on päivitetty viimeksi 15.6.2019.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maataloustieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Geotieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Kandidatprogram i samhällsvetenskaper 
Monitieteiset opinnot
Kieliopinnot 
Menetelmäopinnot
Mooc-kurssit
Studier på svenska 

Utbildningsprogrammet i biologi
Utbildningsprogrammet i datavetenskap
Utbildningsprogrammet i kemi
Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper
Studies in English
Opiskelua tukevat opinnot
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teel­li­set opin­not

Bio­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ekologian perusteet 5 op ♦
Eliökunnan evoluutio 5 op
Genetiikan perusteet 5 op

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op  
Ekologian perusteet 5 op  
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 

Ympäristöasioiden hallinta
Ympäristöriskien arviointi 5 op  
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op 
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op  

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 
Ekologian perusteet 5 op ♦
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3/5 op, mooc 
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op, mooc
Leadership for sustainable change 5 op, mooc
Kiertotalous nyt. 3 op, mooc

Hu­ma­nis­ti­set opin­not

Fi­lo­so­fian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Filosofian perusopinnot 30 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op ♦
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op ♦
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Johdatus logiikkaan 5 op 
Johdatus tieto-oppiin 5 op 

His­to­rian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Antiikki ja keskiaika 5 op 
Uuden ajan alku I 5 op V
Uuden ajan alku II 5 op 
Uusin aika I 5 op 
Uusin aika II 5 op

Historian temaattisia aineopintoja 
Näkökulmia Brittein saarten keskiaikaan 5 op

Keskiajan tutkimuksen opintoja 
Keskiajan tutkimuksen perusteiden opintoja:
Antiikki ja keskiaika 5 op
Keskiajan arkeologian erityiskysymyksiä 5 op
Keskiajan tutkimuksen erityiskysymysten opintoja:
Näkökulmia Brittein saarten keskiaikaan 5 op
Keskiajan pitkät jäljet 5 op

Kiel­ten kou­lu­tus­oh­jel­ma

Antiikin kulttuurit 
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op 
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op 
Latinan alkeiskurssi 5 op 
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op
Rooman topografia katuperspektiivistä 5 op 

Eteläslaavilaiset kielet 
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 15 op:
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 1A 7 op
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 1B 8 op)

Hindi
Hindi 1 15 op:
Hindi 1A 5 op
Hindi 1B 5 op
Hindi 1C 5 op

Katalaani
Katalaanin alkeiskurssi  5 op
Katalaanin jatkokurssi 5 op

Korea
Korea 2 15 op

Liettua
Liettua 1 15 op:
Liettua 1A 7 op
Liettua 1B 8 op

Somali
Somali 1 15 op:
Somali 1A 5 op
Somali 1B 5 op
Somali 1C 5 op 

Ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op:
Ruotsin kielioppi 5 op
Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op
Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Norja ja norjan kieli 5 op 

Suomen kieli
Suomen kielen perusopinnot 30 op:
Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op 
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Kielenhuolto 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma 

Kirja-ala Gutenbergistä Googleen 5 op

Kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden 15 op opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Valitse kaksi seuraavista:
Region, Place, Environment: Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op (järjestetään kesällä 2020)
Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op

Alue- ja kulttuurintutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op

Antiikin kulttuuri 
Roomalainen gender-arkeologia 5 op

Arkeologia
Arkeologian opintokokonaisuus 15-30 op:
Arkeologian perusteet 5 op
Archaeology of Finland and Neighbouring Areas 5 cr
Arkeologian analyysimenetelmät 5 op
Arkeologiset aineistot  5 op 

Pohjois-Amerikan tutkimus
Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I opintoja:
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op

Aasian tutkimus 
Japanin kielen alkeet 1 5 op ♦

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op, osia:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Region, Place, Environment: Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr
Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op 
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op (järjestetään kesällä 2020)
Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan, Työväen Akatemia
Modernin Kiinan historia 5 op (järjestetään kesällä 2020)

Folkloristiikka
Folkloristiikan opintokokonaisuuden opintoja:
Kalevala, myytti ja historia 5 op

Kansatiede
Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op:
Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen 5 op
Kansatieteen teoriat 5 op
Arjen etnografia 5 op

Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op:
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op:
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, kirjallisuustentti
Taidehistorian valinnaisia opintojaksoja:
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Keskiajan jäljet 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja: 
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op

Uskontotiede
Uskontotieteen opintokokonaisuus 15 op:
Uskontotieteen perusteet 5 op  
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op  

Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintoja
Yhteiskunta, valta ja viestintä: Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op 

Euroopan kulttuurit
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op 

Kult­tuu­ri­pe­rin­nön kou­lu­tus­oh­jel­ma

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti:
Tautihistoria ja evoluutio 5 op
Keskiajan arkeologian erityiskysymyksiä 5 op
Keskiajan jäljet 5 op
Teoria ja metodi:
Tutkimustaidot ja tutkimusprosessi arkeologiassa 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön tutkimuksen (30 op) opintoja

Monuments, discourses, emotions – What is cultural heritage 5 cr
Processes and communities of cultural heritage 5 cr
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot á 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Avoin digitaalinen kulttuuriperintö 5 op

Museologia
Museologian valinnainen opintokokonaisuus 15-30 op:

Museologian teoria 5 op
Museum Collections 5 op
Museum Project Management 10 op 
Valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Keskiajan jäljet 5 op

Tai­tei­den tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taiteiden tutkimus I 30 op
Pakolliset opintojaksot (15 op):
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op 
Taiteiden historia 5 op 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op
Valinnaiset opinnot (15 op) (kolme opintojaksoa seuraavista)
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op
Introduction to Film an Television Studies 5 cr
Estetiikan perusteet 5 op
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Teatteritieteen perusteet 5 op
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op
Introduction to Film and Television Studies 5 cr
World Film History  I 5 cr
World Film History II 5 cr
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op 
Audiovisuaalinen kerronta 5 op 
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusopinnot 30 op
Estetiikan perusteet 5 op 
Estetiikan historia 5 op 
Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op V
Käytännöllinen estetiikka 5 op 
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopintoja:
Teatteritieteen perusteet 5 op
Suomen teatterihistoria 5 op

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen perusopinnot 30 op 
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op
Musiikki Suomessa 5 op
Taidemusiikin historia 5 op
Populaarimusiikin historia 5 op
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op 
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op 
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op 
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 

Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Jos perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016:
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op 
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op  
Valinnaiset sisältöopinnot: 
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op 

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I erillinen osuus  (luokanopettaja) 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op  ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I erillinen osuus (varhaiskasvatuksen opettaja) 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
Tuen tarve 5 op 
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Käyttäytymisen haasteet 5 op 
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op  

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op 
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op 

Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus 5 op 
Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi 5 op 
Esi- ja alkuopetuksen seminaari 10 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka lI 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II 5 op 

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25 op
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus 5 op 
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op 
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi 5 op 
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op 
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa 5 op 

Yliopistopedagogiikka
Yliopistopedagogiikan perusopintoja:
YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op/UP1 Learning in Higher Education 5 cr 
YP2.1 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op/UP2.1 Constructive Alignment in Course Design 5 cr 

Kasvatus- ja opetusalan johtaminen 25 op
Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
Opetushallinnon tutkinto 5 op
Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 

Lää­ke­tie­teel­li­set opin­not 

Lääketieteen koulutusohjelma

Kansanterveystiede 25 op
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op 
Terveyden edistäminen 5 op 
Terveyssosiologia 5 op 
Terveystaloustiede 5 op 
Työ ja terveys 5 op 
Ympäristölääketiede 5op 

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op 

Psykologian aineopinnot 35 op
Alkukuulustelu 0 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Havaintopsykologian perusteet 5 op 
Kehityspsykopatologia 5 op  
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia 5 op 
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Kehityspsykopatologia 5 op 
Psykoterapia 5 op 
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op 

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­set opin­not

Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ravitsemustiede
Ravitsemustieteen opinnot 25 op
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op 

Maataloustieteiden koulutusohjelma
 

Osuustoiminta
Osuustoiminnan perusopinnot 25 op
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op 
Osuuskuntaoikeus I 5 op 
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op 
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op 
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op 

Metsätieteiden koulutusohjelma

Myynnin verkkokurssi 6 op

Ym­pä­ris­tö- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op ♦ (lukiolaisille maksuton)
Mikrotaloustieteen perusteet  3-5 op ♦ (lukiolaisille maksuton)
Maatalousekonomian perusteet I 2 op ♦
Maatalousekonomian perusteet II 3 op

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set opin­not

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Fysiikan perusopinnot 25 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
Sähkömagnetismi 5 op 
Säteilykentät ja fotonit 5 op 
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Matemaattiset apuneuvot I 
Matemaattiset apuneuvot II 
Matemaattiset apuneuvot III
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op  

Geotieteiden koulutusohjelma

Geotieteiden perusopinnot 25 op
Geologiset prosessit  5 op            
Maan ja elämän evoluutio 5 op                   
Geologiset materiaalit 5 op                   
Luonnonvarat ja ympäristö 5 op                
Suomen geologinen kehitys 5 op

Ke­mian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kemian perusopinnot 25 op 
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op 
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op 
Orgaaninen kemia 1 5 op 
Epäorgaaninen kemia 5 op 
Kemian perustyöt 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Kemian perusteet 5 op 

Maan­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Maantieteen perusopinnot 25 op
Maantiede tieteenalana 5 op ♦
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 

Ma­te­maat­tis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op 
Differentiaalilaskenta 5 op 
Integraalilaskenta 5 op 

Matematiikan muita opintoja: 
Johdatus logiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 

Tilastotieteen perusopinnot 25 op
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op 
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 
Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
Tilastollinen päättely I 5 op 
Data-analyysin harjoitustyö 5 op  

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Avoimen yliopiston omat sekä tiedekunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät opinnot:
Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5op ♦
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op 
Ohjelmoinnin mooc 10 op (sis. Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op), mooc
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ♦ (3 op:n jatkokurssi järjestetään myöhemmin)
 
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja 
Ohjelmistotekniikka 5 op
Ohjelmistotuotanto 6 op
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op 
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op. mooc
Tietoliikenteen perusteet 1, 2 op
Tietoliikenteen perusteet 2, 3 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
DevOps with Docker 1-3 cr 
Data Analysis with Python, 5 cr   
Elements of AI 2 cr, mooc ♦
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, mooc ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦
Elements of AI: n jatkokurssi 2- 3 op, mooc
Computing and society 5 cr
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr, mooc
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr, mooc
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr, mooc
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr, mooc 
Cyber Security Base: Course Project II (1 cr), mooc 
Cyber Security Base: Capture The Flag (1 cr), mooc

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja
Tietokone työvälineenä 1 op ♦

Osa tietojenkäsittelytieteen opinnoista sisältyy myös Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen osaston Digital Education for All (DEFA) -hankkeen kurssitarjontaan. Hankkeessa tarjotaan ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot kaikille avoimina opintoina. 

Oi­keus­tie­teel­li­set opin­not

Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille:
Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦

Oikeusnotaarin koulutusohjelman opintoja
(muutokset mahdollisia)
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op
Oikeuden yleistieteet 10 op
Sopimusoikeus 5 op
Valtiosääntöoikeus 4 op
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op (valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi)
Yleinen hallinto-oikeus 2 op

Teo­lo­gi­set opin­not

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op
Eksegetiikan perusteet 5 op 
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 35 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op 
Kristinusko Suomessa 5 op
Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus 5 op 
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus 5 op
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op 
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

Muita teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja
Uskonto, historia ja yhteiskunta: Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintoja
Kontekstuaalinen teologia 5 op

Val­tio­tie­teel­li­set opin­not  

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op (kesä 2020)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦ 
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op (kesä 2020)
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op (kesä 2020)
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op

Työelämä ja asiantuntijuus -opinnot
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 

So­si­aa­li­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦ 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 
Yksi seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op  
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Akateeminen kirjoittaminen 5 op 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op 
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
Hyvinvointivaltioteoria 5 op 
Julkisoikeus 5 op 
Yksi seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op

Opintosuuntakohtaiset opinnot: 

Sosiaalipsykologian opintosuunta 
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op 
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op 

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalioikeus 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op 
 
Sosiologian opintosuunta 
Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Sosiologinen mielikuvitus 5 op 

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Erot ja eriarvoisuus 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op 
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I: Nuorisotutkimuksen avainkäsitteet 5 op

Menetelmäopinnot / yhteiskuntatilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op (mooc) ♦
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op (mooc)

Ta­lous­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op tai 25 op
Taloustieteen perusteet 5 op 
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op
Kansantalouden tilinpito 5 op 

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 

Pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op 

Valinnaiset opintojaksot (5-15 op): 
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op

Tieteenalakurssit 10 op: 
Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n laajuiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelija valitsee joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaiset opintojaksot
Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op (ent. Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op)
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op (ent. Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
Etnografiaseminaari I 5 op  

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Se: Studier på svenska

Mo­ni­tie­tei­set opin­not

Elä­män­kat­so­mus­tie­to

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op ♦
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (kesä 2020)

Elämänkatsomustiedon aineopintoja
Ennakkotiedot julkaistaan myöhemmin.

Joh­ta­mi­nen

Johtamisen opintokokonaisuus 15 op
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op / Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc
Johtamisen soveltaminen 5 op
Valinnainen kurssi, joista suoritetaan yksi:
Palvelujen johtaminen 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op  

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus 15 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

Kie­lio­pin­not

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Tieteellinen kirjoittaminen
Akateemiset tekstitaidot 2 op ♦

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op ♦

Opiskelijan digitaidot
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.) 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) ♦

Kiel­ten al­keis- jat­ko- ja kertaus­kurs­sit 

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op ♦
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp 
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kielten koulutusohjelma
Ks. myös: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

Me­ne­tel­mä­opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set tie­tee­na­lao­pin­not

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Yh­teis­kun­ta­ti­las­to­tie­de

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op ♦
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op 

Mooc-kurssit 

Tietojenkäsittelytieteen mooc-kurssit:
Ohjelmoinnin mooc 10 op (sis. Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op)
Tietokantojen perusteet 5 op
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp ♦
Elements of AI: n jatkokurssi 2-3 op
Full Stack -websovelluskehitys 3-8 op
Tietoliikenteen perusteet 2 op (3 op tulossa myöhemmin)
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr
Cyber Security Base: Course Project II 1 cr
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr
Tietokantojen perusteet 5 op
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op
Tietokoneen toiminta, osa I 2 op (kurssi uudistuu)
DevOps with Docker 1-3 cr
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op 
Data Analysis with Python 5 cr

Muiden tieteenalojen mooc-kurssit:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3/5 op
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op/cr
Leadership for sustainable change 5 cr 
Kiertotalous nyt 3 op
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op
Introduktion till Ledarskap 5 sp 

Stu­dier på svens­ka

Utbildningsprogrammet i biologi

Livets evolution 5 sp 
Växt- och djurfysiologins grunder 5 sp
Ekologins grunder 5 sp

Utbildningsprogrammet i datavetenskap 

Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp ♦ 

Utbildningsprogrammet i kemi 

Kemins grunder 5 sp
Organisk kemi 5 sp

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper, grundstudier: 
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp            
Introduktion till socialpolitiken 5 sp                
Introduktion till sociologin 5 sp                        
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                                             

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser:

Statskunskap med olika förvaltning 
Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp 
Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp                                   
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

Socialpsykologi 
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp 
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp 
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp 
Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp

Rättsvetenskap 
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp
Migrationsrätt 5 sp

Socialt arbete och socialpolitik 
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi          
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

Ledarskap
Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc

Stu­dies in English

Climate Change Now 2-5 cr
Leadership for sustainable change  5 op
Region, Place, Environment: Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr
Introduction to Film and Television Studies 5 cr
World Film History  I 5 cr
World Film History II 5 cr
Archaeology of Finland and Neighbouring Areas 5 cr
Monuments, discourses, emotions – What is cultural heritage 5 cr
Processes and communities of cultural heritage 5 cr
Museum Collections 5 op
Museum Project Management 10 op 
Computing and society 5 cr
The Elements of AI 2 cr
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr
Cyber Security Base: Course Project II 1 cr
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr
DevOps with Docker 1-3 cr
Data Analysis with Python 5 cr
Data Science Project I 5 cr

Opis­ke­lua tu­ke­vat opin­not

Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Itseopiskelukurssi 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot /Itseopiskelukurssi 1 op 
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Sparrauskurssi 1 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville 1 op
Aloittava kirjoittaja 0 op ♦
Taitava kirjoittaja 0 op ♦

Opin­not yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sis­sa  

Huom! Yhteistyöoppilaitosten opintomaksut ja käytännöt (mm. ilmoittautuminen) poikkeavat Avoimen yliopiston maksuista ja käytännöistä.    

Alkio-opisto, Korpilahti

Yhteystiedot
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Espoon työväenopisto (Omnia koulutus) 

Yhteystiedot  
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Helene Schjerfbeck: aikalaisnäkökulmia ja tulkintoja 5 op
Käsityötiede: Pinta ja rakenne 10 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 3 op
Käytännön italian kurssi (CEFR A2) 2 op 

Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki 

Yhteystiedot
Kemian perusteet 5 op
Maataloustieteiden opintoja:
Kasvintuotannon perusteet 6 op 
Kotieläintuotannon perusteet 5 op
Maatalousekonomian perusteet I 2 op
Maatalousekonomian perusteet II a 3 op
Bioenergiaketjut 5 op

Helsingfors Arbis 

Yhteystiedot
Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp

Helsingin aikuisopisto 

Yhteystiedot
Maailmankaikkeus nyt 5 op

Helsingin Evankelinen Opisto 

Yhteystiedot
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Kemian perusteet 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 3 op 

Helsingin seudun kesäyliopisto 

Yhteystiedot
Englannin perusopinnot 30 op
Egyptin puhekielen jatkokurssi 5 op
Arabian jatkokurssi 2 2 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Curso de comprensión de textos – Espanjan tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1) 2 op
Espanjan kielioppikurssi (CEFR A2) 3 op
Espanjan täydennyskurssi (CEFR A2) 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Cicerone – Italian kielioppikurssi verkossa 3 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 1 3 op
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op  

Hämeen kesäyliopisto

Yhteystiedot  
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Käsityötiede: Käsityötiede, muotoilu ja teknologia 5 op
Ravitsemustieteen opintoja 15-25 op
Uskontotieteen opintoja 15 op:
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op
Uskonto, alue ja yhteiskunta 5 op

Jämsän työväenopisto

Yhteystiedot  
Maailmankaikkeus nyt 5 op

Järvenpään Opisto

Yhteystiedot  
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op 

Kymenlaakson kesäyliopisto 

Yhteystiedot  
Elinkaariajattelu 5 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi 4 op 

Laajasalon Opisto 

Yhteystiedot 
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op

Mikkelin kesäyliopisto 

Yhteystiedot  
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

Porvoon kansalaisopisto 

Yhteystiedot  
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum.) 3 op 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti 

Yhteystiedot  
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (kasv.) 3 op

Tampereen kesäyliopisto  

Yhteystiedot  
Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦
Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
Remo - käytännön italiaa verkossa 2 3 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 2 op

Työväen Akatemia, Kauniainen 

Yhteystiedot  
Erityispedagogiikan perusopintojen osia, 15 op 
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 15 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Japanin historia 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (oik.) 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 1 3 op
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Comprendre et commenter - ranskan tekstilähtöinen kurssi 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 3 op
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op 
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op

VANTAAN AIKUISOPISTO 
www.vantaa.fi/aikuisopisto
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op