Aloita joustavasti: johtamisen mooc

Millainen on hyvä johtaja? Miten osaamista johdetaan? Johdatus johtamiseen on avoin verkkokurssi kaikille teemasta kiinnostuneille. Mukaan voi tulla 10.2.2020 saakka!

Johtajuudesta puhutaan kaiken aikaa, eikä suotta. Toimintaympäristöt muuttuvat yhä nopeammin, työtehtävät ovat yhä itsenäisempiä, työntekijöillä on entistä enemmän vastuuta toiminnan kehittämisestä ja asiakkaiden kuuntelu on yhä tärkeämpää.  

Koska johdolla on vastuu organisaation sopeutumisesta jatkuvasti muutosalttiiseen tilanteeseen, odotetaan myös siltä uudenlaisia taitoja: Johtajan tulee osata motivoida henkilöstöä työhön ja kehittämiseen; olla avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa niin henkilöstöön kuin sidosryhmiin sekä tukea itsenäisiä työntekijöitä jaettuun johtamiseen, vastuun kantamiseen, verkosto- ja tiimityöhön ja oman osaamisensa kehittämiseen. 

Kyse ei kuitenkaan ole vain tästä ajastamme, sillä johtajan asema, rooli ja tehtävät alkoivat muuttua jo varhain 1900-luvulla. Taustalta on nähtävissä monia pitkän aikavälin ajureita kuten tutkimus ja koulutus, kulttuurien ja arvojen muutokset, teknologioiden sovellukset eri aloilla sekä tuotannon, markkinoiden ja rahoituksen globalisaatio.

Johdatus johtamiseen 5 op on verkkokurssina itsenäisesti opiskeltava läpileikkaus johtamisen teemoihin, tutkimukseen ja käytäntöihin. Teemaa tarkastellaan muun muassa johtamisen historian, sen eri osa-alueiden, erityyppisten organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen kautta. Erityisen tarkastelun kohteena on julkishallinnon johtaminen ja sen erityispiirteet suhteessa yksityiseen ja kolmanteen sektoriin. 

Kurssi sopii kaikille johtamisesta ja johtajuuden kysymyksistä kiinnostuneille. Tutustuminen ihmisten tapoihin toimia ja motivoitua organisaatioissa luovat valmiuksia toimia esihenkilötilanteissa, suhteuttaa asioita ja nähdä kehittämiskohteita. 

Johtamistapojen tuntemus on hyväksi myös muille kuin muodollisissa johtajan asemassa toimiville: Johtajuutta odotetaan ja otetaan yhä enemmän myös asiantuntijatyössä ja tiimeissä. Myös alaistaidot – kuten valmius toimia organisaatiossa ja antaa palautetta rakentavasti – ovat tärkeitä kaikille. 

VTL Ismo Pohjantammi on Avoimen yliopiston tuntiopettaja ja freelance-tutkija. Hänen erityisalaansa on poliittisen edustuksen ja hallinnon suhde sekä governance-tyyppinen yhteistyö. Johtamisen monimuotoinen tematiikka on tullut hänelle tutuksi uran erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa:

Johtamisen tutkimus on kytkettävissä monien tieteenalojen kysymyksenasetteluihin. Itse näkisin, että monesta suunnasta voidaan tuoda uusia näkökulmia johtamisen tutkimukseen tai  jatkaa uudella tavalla tiettyjä polkuja. 

Kurssille voi tulla mukaan omassa aikataulussaan aina 10.2.2020 saakka. Opiskella voi sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa: Johdatus johtamiseen 5 op, mooc

Lue myös: