2.5. alkava Kasvun mahdollisuudet ja haasteet on ajankohtainen katsaus moniin kasvattajille tuttuihin kysymyksiin.
  • Millaista perhedynamiikka on digiaikakaudella?
  • Onko lapseni liikaa ruutujen ääressä?
  • Mikä on unen merkitys?
  • Miten voisin olla parempi äiti tai isä?
  • Millainen merkitys suhteella syntymättömään vauvaan on kiintymyksen kehittymisessä?

Muuttuva yhteiskunta, digitalisaatio ja aikuisten usein hektinen arki tuottavat monenlaisia haasteita perhe-elämään, vanhemmuuteen ja kasvatustyöhön. Toukokuussa alkavalla opintojaksolla Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op alan asiantuntijat valottavat kasvun ja kasvatuksen ajankohtaisia teemoja omista tutkimusaiheistaan käsin. 

Opintojakson vastuuopettajana toimii Avoimen yliopiston kasvatustieteen yliopistonlehtori, KT Erja Rusanen. Hän on tutkinut erityisesti lapsen ja aikuisen välistä kiintymyssuhdetta ja korostanut sen merkitystä muun muassa pienten lasten päivähoidossa. Vanhemman ja kasvattajan tehtävässä tärkeintä on Rusasen mukaan lapsen iän mukaisen kehityksen tunnistaminen ja hänen yksilöllisten ominaisuuksiensa tunteminen. Kaikki kasvatustyö nojaa lisäksi lapsen ja aikuisen väliseen, turvalliseen vuorovaikutukseen.

Mikä on tärkeintä kasvattajan tehtävässä?

- Lapsen ikää vastaavien kehityshaasteiden huomioiminen on olennaisen tärkeää sekä kodeissa että kodin ulkopuolisessa päätöksenteossa ja kasvatustyössä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tuntea jokainen lapsi yksilöllisesti ja arvostaa häntä juuri sellaisenaan, ainutlaatuisena yksilönä. Niinpä lapseen tutustuminen on aivan olennaista, jotta vanhempi tai kasvattaja voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kehityksen tukemisessa, Erja Rusanen sanoo.

Aito vuorovaikutus lapsen kanssa edellyttää sitä, että aikuinen ennen kaikkea antaa aikaansa lapselle. Lapsen voi ottaa mukaan kodin askareisiin ja antaa hänelle tehtäviä, joista hän on kiinnostunut. Aikuinen voi myös osallistua lapsen pyytämiin leikkeihin ja ideoida niitä yhdessä lapsen kanssa. 

- Tuntiessaan lapsen mieltymykset ja hänen reagointi- ja ajattelutapansa aikuinen voi aidosti huomioida lapsen kulloisetkin pyrkimykset. Tämä saa puolestaan lapsessa aikaan luottamuksen lisääntymistä ja parhaimmillaan hyvän vuorovaikutuksen aikuisen kanssa. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä voimakkaammin lapsen kehitys perustuu henkilökohtaiseen, kahdenväliseen vuorovaikutukseen aikuisen kanssa. Ensimmäisten ikävuosien aikana hyvä vuorovaikutus on luonteeltaan emotionaalista: kommunikointia, jossa aikuisen ja lapsen oikeat aivopuoliskot ”keskustelevat" keskenään. 

Mitä tutkimustieto voi antaa vanhemmille ja kasvattajille? 

Perheissä kasvatustyötä tehdään usein omaan, tuttavien, isovanhempien tai keskustelupalstoilta saatuun kokemustietoon nojaten. Mitä lisäarvoa tutkimustieto voi antaa vanhemmille ja kasvattajille? 

- Lapsen kehitystä koskevat teoriat perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön, ja siksi niihin perustuva tieto on luotettavaa. Uudet tutkimustulokset voivat auttaa monenlaisissa pulmatilanteissa. Lapsen kehityksen tunteminen voi auttaa vanhempia löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun tilanteissa, joissa aikuisen intressit ja lapsen etu ovat keskenään ristiriidassa. Tutkimustieto voi myös auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen kehityksen ongelmien taustalla olevia syitä sekä tarvittaessa muuttamaan lapsen kasvuympäristöä paremmin juuri omalle lapselle sopivaksi, Rusanen tiivistää.

Erja Rusanen peräänkuuluttaa myös teorian ja tutkimustiedon nykyistä parempaa huomioimista myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa: 

- Lapsen kehitykseen perustuvan tutkimuksen tulisi ohjata päätöksentekijöitä sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla vanhempia ja kodin ulkopuolisia kasvattajia näiden kasvatustehtävässä. 
 

KASVUN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 5 OP
Luentosarjan ohjelma:
 

Keskiviikko 2.5.2018
Perhe yhteiskunnan muutoksessa: Modernisaatio ja lasten hyvinvointi
Emeritaprofessori Anja Riitta Lahikainen

Tiistai 8.5.2018 
Perhe yhteiskunnan muutoksessa: Kotien digitalisaatio ja lasten hyvinvointi
Emeritaprofessori Anja Riitta Lahikainen

Tiistai 15.5.2018
Uni ja unihäriöiden hoito pienillä lapsilla (alle 5v)
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Juulia Paavonen

Tiistai 22.5.2018 
Uni ja unihäiriöiden hoito isoilla lapsilla (yli 5v)
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Juulia Paavonen

Torstai 24.5.2018 
Älylaitekauden vaikutukset kehittyviin aivoihin
PsT Mona Moisala

Tiistai 29.5.2018 
Psykososiaalisten tekijöiden yhteys äidiksi kehittymiseen
Yliopistonlehtori, KT Erja Rusanen

Luentojen päätteeksi on mahdollisuus kysymyksiin ja kommentteihin.

Opintojaksolle voi osallistua sekä lähiopetuksena Helsingin yliopistolla tai verkko-opintoina. Opintomaksun suuruus on 75 euroa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op, lähiopetus
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op, verkkokurssi

Lue lisää:
Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opinnot aiheittain ja koulutusohjelmittain
Avoimen yliopiston opetushaku
Miten opiskelemaan?