HIP seminar by Matti Järvinen (APCTP & POSTECH) on Strong coupling models for Dense and Hot QCD

Muita videoita tässä sarjassa