Radikaaliksi kasvamassa -tutkimusprojekti

Suomen Akatemian rahoittamassa (2018–2022), syyskuussa 2018 alkaneessa tutkimushankkeessamme "Radikaaliksi kasvamassa? Koulun merkitys nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa" pohdimme sitä, kuinka oppilaitokset voisivat tukea oppilaiden identititeetin ja maailmankatsomusten rakentumista polarisoitumista ja radikalisoitumista ennaltaehkäisevällä tavalla. Tutkimuksemme pyrkii syventämään kasvatustieteellistä ymmärrystä nuorten maailmankatsomusten rakentumisesta, käsityksistä liittyen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä niistä elämänkaareen liittyvistä elementeistä, jotka vaikuttavat radikalisoitumisen taustalla. Nelivuotisen hankkeen perimmäisenä tavoitteena on tuoda uutta tietoa koulujen ja oppilaitosten roolista maailmankuvien rakentumisessa sekä koulun mahdollisuuksista tämän kehityksen ohjaamisessa sekä radikalisoitumisen ennaltaehkäisemisessä. Hankkeen monimenetelmäinen tutkimusaineisto on kerätty keskiasteen oppilailta eri puolilla Suomea verkkokyselyjen (N1= 3617, N2= 410) ja syvähaastattelujen (N= 45) vuosien 2019–2020 aikana. 

tutkimustehtävä

Radikaaliksi kasvamassa? -hankkeen tutkimusongelma kiertyy seuraavien ydinkysymysten ympärille: 

  1. Kuinka nuoret määrittävät oppilaitosten roolin radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä?
  2. Mitä tarkoitetaan resilienssillä ekstremismiä vastaan ja kuinka sitä voi tavoitteellisesti kehittää?
  3. Minkälaiset tapahtumat, ihmissuhteet ja kokemukset ovat olleet merkityksellisimpiä nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa?
  4. Millainen merkitys oppilaitoksilla ja koulukasvatuksella on lasten ja nuorten maailmankatomuksen muodostumisen ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä polarisaation ja väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyssä?