Ihmiset

Olemme monitieteinen joukko psykologian ja neuropsykologian, kognitio- ja neurotieteiden, neurologian ja geriatrian sekä musiikkikoulutuksen ja musiikkiterapian alan alan osaajia. Meitä yhdistää mielenkiinto ja intohimo musiikkiin sekä sen aivomekanismeihin ja voimaan aivojen kuntoutuksessa.

Ryhmän johtaja

Taustani on neuropsykologiassa ja kognitiivisessa neurotieteessä. Tein tohtorintutkintoni psykologiassa (2011) ja sain psykologian dosentuurin (2014) Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä työskentelen neuropsykologian apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Psykologian ja logopedian osastolla johtaen samalla MART-tutkimusryhmäämme. Aloitin tutkijanurani tutkimalla musiikillisten häiriöiden (amusian) neuropsykologista perustaa ja musiikinkuuntelun kuntouttavia vaikutuksia aivoverenkiertohäiriössä. Sittemmin tutkimuksellinen mielenkiintoni on laajentunut muunlaisiin musiikkipohjaisiin interventioihin neuropsykologisessa kuntoutuksessa sekä musiikin, puheen ja laulukyvyn aivoperustaan ja siihen, kuinka ikääntyminen ja erilaiset neurologiset sairaudet niihin vaikuttavat.

Lue lisää Teppo Särkämön Tutkimusportaali-profiilista.

Tutkijatohtori

Olen koulutukseltani biologi ja kognitiivinen neurotieteilijä. Suoritin maisterintutkintoni neurotieteestä Oxfordin yliopistossa (2010) ja tohtorintutkintoni psykologiasta Barcelonan yliopistossa (2017). Tutkimustyölläni tavoittelen parempaa ymmärrystä aivojen rakenteellisesta ja toiminnallisesta järjestäytymisestä terveydessä ja sairaudessa sekä erityisesti musiikin käytöstä kuntoutusvälineenä. Väitöskirjassani tutkin musiikista saatavaa mielihyvää ja sen puutetta (musiikillinen anhedonia) sekä sen aivoperustaa. Tällä hetkellä työskentelen aivokuvantamisanalyysien parissa, joilla tutkitaan musiikkipohjaisten interventioiden vaikutuksia aivoihin traumaattisen aivovamman ja aivoverenkiertohäiriön jälkeisen afasian kuntoutuksessa.

Lue lisää Noelia Martínez Molinan Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

 

Tutkijatohtori

Olen neurologiaan erikoistuva lääkäri. Valmistuin lääketieteen tohtoriksi vuonna 2018, ja väitöskirjani selvitti aivoverenkiertohäiriöstä johtuvan amusian ja sen kuntoutumisen aivoperustaa. Kliinisen erikoistumiseni lisäksi työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina MART-ryhmässä. Tutkimukseni keskittyy musiikin ja kielen sekä niiden häiriöiden aivoperustaan sekä musiikin käyttöön neurologisten potilaiden kuntoutuksessa.

Lue lisää Aleksi Sihvosen Tutkimusportaali- ja ResearchGate-profiileista.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Taustani on psykologiassa ja translationaalisessa lääketieteessä (neurotiede ja psykobiologia). Kiinnostuin ikääntymisestä ja aivokuvantamisesta opintojeni ja kandidaatin tutkielmani kautta, jossa tutkin mantelitumakkeen tilavuutta Huntingtonin taudissa (Monash University, 2017). Koen musiikin ja eritoten laulamisen itselleni tärkeäksi, jonka myötä olen myös kiinnostunut musiikin vaikutuksista kognitiivisiin toimintoihin ja hyvinvointiin. Mielenkiintoni yhdistyivät Pro Gradu -tutkielmassani, jossa selvitin ikääntymisen ja kuorolaulamisen vaikutuksia aivoihin (2022). Jatkan kyseisten teemojen parissa tohtoriprojektissani koskien digipohjaisen musiikkikuntoutuksen vaikuttavuutta muistisairauden hoidossa.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Taustani on kognitiivisessa neurotieteessä, tietojenkäsittelytieteessä ja psykologiassa, joiden lisäksi lueskelen mielelläni tieteen etiikkaan ja -filosofiaan liittyvistä aiheista. Olen kiinnostunut sekä aivojen kyvystä järjestäytyä uudelleen että tämän aihepiirin tutkimusmetodologiasta. Tein Pro Gradu -tutkielmani aivoverenkiertohäiriön (AVH) kuntouttamisesta musiikin ja äänikirjojen tuella (2018). Väitöskirjani selvittää äänen tuottamiseen liittyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia ikääntyvissä aivoissa. Ennen väitöskirjatutkimuksen aloittamista työskentelin Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä (Helsingin yliopisto) tutkimus- ja teknisenä avustajana (2014-2019).

Lue lisää Nella Moisseisen Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Aloitin tohtoriopintoni välittömästi psykologian maisterintutkintoni valmistumisen jälkeen vuonna 2016. Pro Gradu -tutkielmassani selvitin ikääntymisen vaikutuksia ääniärsykkeiden esitietoisen käsittelyn aivoperustaan, ja kiinnostukseni ikääntymiseen liittyviin kehityksellisiin muutoksiin heräsi sen myötä. Musiikki ja musiikillinen harjoittelu eri muodoissa ovat olleet keskeinen osa elämääni lapsuudesta saakka. Asia, josta saan iloa ja motivaatiota. Tämän vuoksi tahdon ymmärtää paremmin musiikin tapoja muovata aivojamme ja sitä, miksi musiikki on meille niin tärkeää.

Lue lisää Emmi Pentikäisen Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Valmistuin psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Pro Gradu -tutkielmani käsitteli musiikin soittamiseen liittyvän toiminnan monitoroinnin aivoperustaa, jota tutkimme yhdistämällä aivosähkökäyrä-, MIDI- ja liikkeenkaappausmenetelmiä. Olen työskennellyt kliinisenä psykologina mm. neurologian, neuropsykiatrian, geriatrian ja kuntoutuksen aloilla. Tutkimuksen saralla minua kiinnostaa erityisesti, miten musiikkia voitaisiin hyödyntää neurologisten sairauksien (esim. dementian ja aivoverenkiertohäiriön) kuntoutuksessa, kivun hoidossa sekä osana saattohoitoa. Väitöskirjaprojektissani tutkin musiikin herättämien muistojen ja tunteiden säilymistä ja hermostollista perustaa Alzheimerin taudissa.

Lue lisää Anni Pitkäniemen Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2020 sivuaineenani tietojenkäsittelytiede ja minulla on myös aiempi AMK tutkinto musiikkipedagogiikan alalta. Tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu neuropsykologian, kognitiivisen neurotieteen ja musiikin yhtymäkohtaan. Toimien väitöskirjatutkimukseni pohjana, pro gradu -työni käsitteli musiikin herättämien muistojen ja tunnekokemuksien yhteyttä laskennallisiin musiikin piirteisiin. Väitöskirjani jatkaa samasta aihepiiristä tutkien musiikin herättämiä tunnekokemuksia ja muistoja terveillä ikääntyneillä sekä Alzheimerin tautia sairastavilla. Lisäksi työskentelen tällä hetkellä Kuntoutussäätiössä psykologitutkijana.

Lue lisää Ilja Salakan Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

Väitöskirjatutkija

Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja erityinen kiinnostuksenkohteeni on kuntoutus. Olen valmistunut psykologian maisteriksi Turun yliopistosta (2007) ja psykologian lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta (2015). Vuonna 2016 liityin tähän tutkimusryhmään työskennelläkseni kokopäiväisesti musiikkipohjaisten interventiotutkimusten parissa. Nykyisessä työssäni nautin erityisesti mahdollisuudesta yhdistää kliinisiä ja tieteellisiä mielenkiinnon kohteitani, joiden avulla voimme löytää uusia menetelmiä aivovaurion jälkeisen toipumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tämänhetkiset projektini keskittyvät traumaattisen aivovaurion ja aivoverenkiertohäiriön kuntoutukseen musiikin avulla.

Lue lisää Sini-Tuuli Siponkosken Tutkimusportaali-profiilista.

Sivun alkuun

Musiikkiterapeutti

Olen fysioterapeutti, psykoterapeutti ja musiikkiterapeutti. Valmistuin musiikkiterapian lisensiaatiksi (FL) Jyväskylän yliopiston musiikin laitokselta v. 2008. Lisensiaatintyössäni hoitajat osallistuivat toimintatutkimukseen, missä järjestettiin mielimusiikin kuuntelua sairaalahoidossa oleville aivoverenkiertohäiriöistä (AVH) kuntoutuville potilaille. Työskentelen nykyään Espoon sairaalassa musiikkiterapeuttina neurologisella ja psykogeriatrisella osastolla. Työssäni hyödynnän musiikin tutkimuksista saatuja tuloksia aktiivisesti. Olen huomannut työssäni, että musiikkiterapian ja taiteen tekemisen erilaiset mahdollisuudet monipuolistavat neurologisen potilaan kuntoutumisen perinteisiä käytäntöjä ja edistävät kuntoutumista. MART-ryhmän jäsenenä olen ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja toteuttamassa neurologisen musiikkiterapian interventioita AVH-kuntoutuksessa ja aivovammakuntoutuksessa sekä muistisairaiden hoidossa useassa tutkimushankkeessa. Näistä viimeisin on afasiaa sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen suunnattu kuorolauluinterventio, jossa käytän ryhmätoimintaan sovellettua melodista intonaatioterapiaa kuntoutuvan puheen edistämiseksi. Olen kiinnostunut uusien tutkittujen musiikkimenetelmien käyttöönottamisesta ja laajemmin mielen hyvinvoinnista sekä hoitohenkilöstön kouluttamisesta musiikin käyttöön hoivatyössä.

Sivun alkuun

Kuoronjohtaja

Olen kuoronjohtaja ja laulunopettaja. Valmistuin Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen osastolta musiikin maisteriksi vuonna 2006. Jatkokouluttaudun kuoronjohtajana jatkuvasti sekä rytmimusiikin että klassisen musiikin saralla mm. Sibelius-Akatemiassa. Johdan työssäni kaikenlaisia kuoroja, seniorikuoroista aina groovaavaa rytmimusiikkia ja klassista kamarikuoromusiikkia esittäviin kuoroihin. MART-ryhmässä työni on vuodesta 2017 alkaen keskittynyt afasiaa sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen suunnatun kuorolauluintervention kehittämiseen ja kuoroharjoitusten vetämiseen osana tutkimushanketta. Lisäksi autan ryhmää koeasetelmissa käytettävien laulu- ja musiikkiärsykkeiden tekemisessä. Laulunopettajana minua kiinnostavat laulamisen mahdollisuudet afasiassa etenkin hengitystekniikan ja äänenvoimakkuuden vahvistamisessa sekä sanojen löytämisen helpottamisessa. Kuorossa laulamisen keskiössä on myös ryhmädynamiikka, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, jonka kautta afasiaa sairastavien kanssa voidaan löytää iloa ja rohkeutta, motivaatiota sekä uusia kommunikaation tapoja.

Sivun alkuun