Tutkimusryhmä

Professori Pirjo Aunion johtama tutkimusryhmä, Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet), koostuu Helsingin, Jyväskylän yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijoista, tohtorikoulutettavista ja tutkimusavustajista. Tutkimusryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, jotka tuovat asiantuntemusta matemaattisista oppimisvaikeuksista, motoristen taitojen kehittymisestä, varhaisten matemaattisten taitojen oppimisesta sekä lasten aivoaktiivisuudesta.

Pirjo Aunio

Erityispedagogiikan professori

Pirjo Aunio

Olen erityispedagogiikan professori ja johdan Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet) - tutkimusryhmää.  Tutkin matemaattisten taitojen kehitystä ja siinä ilmeneviä oppimisvaikeuksia. Keskeinen tavoitteeni on löytää keinoja tunnistaa ja tukea sellaisia lapsia, joilla on matemaattisten taitojen oppimisessa vaikeuksia.

pirjo.aunio@helsinki.fi

Pirjo Aunion tutkijaprofiili

@AunioPirjo

Happy to present our @EarliSIG15 guidelines for the inclusion of students with Special Educational Needs for onlin… twitter.com/i/web/status/1…

 

Johan Korhonen

Kehityspsykologian apulaisprofessori 

Johan Korhonen

 

johan.korhonen@abo.fi

@johan_korhonen

New project starting 😎@AboAkademi @AnnaWidlund @kulturfonden twitter.com/AnnaWidlund/st…

 

Arja Sääkslahti

Apulaisprofessori

Arja Sääkslahti

Olen lasten liikuntakasvatuksen dosentti ja työskentelen yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Pyrin työssäni siihen, että kaikkien lasten oikeus leikkiin ja liikkumiseen voisi toteutua. Siksi yksi tehtävistäni on pitää huolta siitä, että me aikuiset varmistaisimme riittävästi sellaisia tilaisuuksia, joissa lapset pääsevät liikkumaan ja oppimaan heille itselleen luontevimmalla tavalla. Ajattelen, että "liikkuva lapsi on leikkivä ja onnellinen lapsi".

Toimi ja opi -tutkimuksessa kuulun senioritutkijoihin ja ohjaan tohtorikoulutettavia erityisesti lasten fyysiseen aktiivisuuteen, motorisiin taitoihin ja liikuntaohjelmaan liittyvissä asioissa.

arja.saakslahti@jyu.fi

Arja Sääkslahden tutkijaprofiili

Mari Tervaniemi

Tutkimusjohtaja

Mari Tervaniemi

Olen psykologi ja erityisesti monenlaisen oppimisen tutkija. Haluan selvittää, kuinka monipuolisesti musiikkia ja muita taiteita sekä liikuntaa voidaan käyttää oppimisen tukena eri kouluvaiheissa. Toimi ja opi -tutkimuksessa on jännittävää seurata matemaattisten ja motoristen taitojen yhteyksiä jo ennen kouluikää. Olen myös kiinnostunut siitä, miten musiikki voisi toimia neurologisilla potilailla kuntoutuksen osana ja meillä kaikilla myös yleisen hyvinvoinnin edistäjänä.

mari.tervaniemi@helsinki.fi

Mari Tervaniemen tutkijaprofiili

Airi Hakkarainen

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori

Airi Hakkarainen

Olen kasvatustieteiden tohtori ja työskentelen erityispedagogiikan yliopistonlehtorina. Tutkin matemaattisten taitojen kehittymistä ja siinä ilmeneviä vaikeuksia. Olen tehnyt seurantatutkimusta sekä lasten että nuorten matemaattisista oppimisvaikeuksista ja niiden seuraamuksista myöhemmälle koulutuspolulle. Keskeinen tavoitteeni on löytää tehokkaita keinoja matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseen.

airi.hakkarainen@helsinki.fi

Airi Hakkaraisen tutkijaprofiili

@airihakkarainen

Interesting results in this @PiiaBjorn @KyttalaMinna study. High math anxiety was causing a less favourable math tr… twitter.com/i/web/status/1…

Anu Laine

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori

Anu Laine

Olen matematiikan didaktiikan dosentti ja toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Olen tehnyt tutkimusta oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja opettajien matematiikkaan liittyvistä affekteista sekä ongelmanratkaisun opettamisesta ja oppimisesta. Toimi ja opi -tutkimuksessa panokseni liittyy erityisesti ongelmanratkaisuosaamisen mittaamiseen ja arvioimiseen

anu.laine@helsinki.fi

Anu Laineen tutkijaprofiili

@Anutlaine

Marja Holmin kiinnostava väitös akateemisista tunteista, toiminnanohjaustaidoista ja matematiikan oppimisen vaikeuk… twitter.com/i/web/status/1…

Eero Haapala

Liikuntalääketieteen yliopistonlehtori

Eero Haapala

Olen lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti ja tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Työskentelen myös Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä. Oma pääasiallinen tutkimusalueeni on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja ravitsemuksen yhteydet aivojen terveyteen, kognitioon ja koulumenestykseen. Tutkin myös liikunnan ja fyysisen kunnon yhteyksistä valtimotautien riskitekijöihin lapsuudessa keskittyen erityisesti valtimoiden rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin.

eero.a.haapala@jyu.fi

Eero Haapalan tutkijaprofiili

@eerohaapala

https://t.co/vUZPDglGtR

Heidi Hellstrand

Kasvatustieteen yliopisto-opettaja

Heidi Hellstrand

Olen kasvatustieteiden tohtori ja työskentelen erityispedagogiikan yliopisto-opettajana Åbo Akademissa. Tutkimusalueeni on matemaattisten taitojen kehitys ja oppiminen sekä matemaattiset oppimisvaikeudet. Kiinnostuksen kohteenani on matemaattisten taitojen arviointi sekä heikkojen osaajien tunnistaminen ja tukeminen. Pyrin tutkimuksessani kehittämään menetelmiä, jotka mahdollistaisi että jokainen lapsi saisi mahdollisuuden kehittää riittävät matemaattiset taidot.

@HeidiHellstrand

Hei #opettajankoulutus asioista kiinnostuneet! Ota ihmeessä @hohtohanke seurantaan. Lokakuun lopussa on tarjolla si… twitter.com/i/web/status/1…

 

Anna Widlund

Kasvatustieteen yliopisto-opettaja

Anna Wildlund

Olen erityispedagogiikan yliopisto-opettaja Åbo Akademissa. Olen erityisen kiinnostunut siitä miten lasten ja nuorten kouluhyvinvointi kehittyy yli ajan ja miten muutokset hyvinvoinnissa ovat yhteydessä koulumenestykseen ja koulutustavoitteisiin. Tutkimuksessani keskityn yksilöllisiin eroihin oppilaiden kouluhyvinvoinnissa (esim. opiskeluinnostuksessa ja koulu-uupumuksessa), motivaatiossa ja koulusuoriutumisessa (esim. matematiikassa) sekä näiden kehityksellistä dynamiikkaa eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. 

@annawidlund

Järjestämme tutkijoille keskustelutilaisuuden Suomen Akatemian nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen selvitysha… twitter.com/i/web/status/1…

Eija Väisänen

Kasvatustieteen tutkijatohtori

Eija Väisänen

Olen erityisopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on se, miten koulussa ja varhaiskasvatuksessa voidaan tukea erilaisten interventioiden avulla lapsia, joilla on vaikeuksia matemaattisissa taidoissa.

eija.vaisanen@helsinki.fi

 

Anssi Vanhala

Kasvatustieteen tohtorikoulutettava

Anssi Vanhala

Olen fysioterapeutti ja liikuntatieteiden maisteri pääaineenani liikuntafysiologia. Minua kiinnostaa erityisesti liikkumisen vaikutukset terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä näiden yhteyksien taustalla olevat vaikutusmekanismit. Pidän mahdollisuutta lisätä ymmärrystä liikunnan ja oppimisen välisistä yhteyksistä kiehtovana ja merkityksellisenä. On hienoa työskennellä tutkimuksessa, jolla on vahva merkitys niin yhteiskunnallisesti kuin yksittäisten lasten kannalta. 

Toimi ja opi -tutkimuksessa työskentelen tohtorikoulutettavana päävastuualueenani pitkittäistutkimuksen toteuttaminen. Taustani kautta tuon tutkimukseen osaamista erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen mittaamisen alueille. Teen Toimi ja opi -tutkimuksessa väitöskirjaa, jonka aiheena on fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen kehittymisen yhteys matemaattisten taitojen oppimiseen.  

 

Anssi Vanhalan profiili

@Anssivanhala

''Tutkimuksen tulokset osoittivat voimakkaan tai melko voimakkaan yhteyden kaikissa tapauksissa 3–4-vuotiaiden last… twitter.com/i/web/status/1…

 

Pinja Jylänki

Kasvatustieteen tohtorikoulutettava

Pinja Jylänki

Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri. Minua kiinnostaa erityisesti lasten motoristen taitojen kehittyminen, niiden harjoittaminen ja motoristen taitojen kokonaisvaltainen vaikutus lapsen elämään. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä lähivuosina lapsista on tullut entistä passiivisempia arjessaan ja mielestäni on tärkeää tutkia tämän vaikutuksia varhaislapsuuden taitojen kehittymiseen.

Toimi ja opi -tutkimuksessa minun vastuualueenani on interventiotutkimuksen suunnittelu ja tulen myös ohjaamaan osaa interventioryhmistä. Minua kiinnostaa erityisesti motoristen ja matemaattisten taitojen harjoittelun yhdistäminen ja sen vaikutukset varhaisiin matemaattisiin taitoihin.

pinja.jylanki@helsinki.fi

Pinja Jylängin profiili

@Jylankipinja

Interesting new study about the effects of cognitively enriched physical activity intervention on preschoolers work… twitter.com/i/web/status/1…

 

Terhi Vessonen

Kasvatustieteen tohtorikoulutettava

Terhi Vessonen

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. Matematiikan oppiminen sekä siihen liittyvät arviointi- ja interventiomenetelmät ovat minua kiehtovia aiheita tutkimuksen saralla. Väitöskirjaprojektissani olen erityisesti kiinnostunut lasten matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä 3D-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tehtäviini kuuluu tällä hetkellä Toimi ja opi-tutkimuksen mittausten toteuttaminen. 

terhi.vessonen@helsinki.fi

Terhi Vessosen profiili

@Tvessonen

Tässä myös suomeksi tiivistelmä tuoreesta julkaisusta! #matemaattisetoppimisvaikeudet twitter.com/ActiveNumeracy…

 

Theo Mbay

Tutkimusavustaja

Theo Mbay

Opiskelen liikuntatieteiden maisteriohjelmassa, pääaineena liikuntafysiologia. Toimi ja opi –tutkimuksessa työskentelen tutkimusavustajana, jossa tehtäviini kuuluvat aineistonkeruu sekä analysointi.

Taustani myötä olen erityisesti kiinnostunut mahdollisista vaikutusmekanismeista fyysisen aktiivisuuden sekä oppimisen välillä. Liikunnan merkityksen korostaminen akateemisessa oppimisessa on tärkeää, koska tällä tavoin voidaan saada yhä useampi lapsi liikunnan pariin jo varhaisessa iässä. Tämän yhteiskunnalliset vaikutukset ulottuvat akateemisen menestyksen lisäksi tärkeisiin terveyshyötyihin, sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

theo.mbay@helsinki.fi

Theo Mbayn profiili

@Theombay

Pudotettu paino dieetillä sama, mutta: 8.5h unta = 25% pudotetusta painosta lihasmassaa 5.5h unta = 56% pudotetus… twitter.com/i/web/status/1…

 

Natalia Stalchenko

Tutkimusavustaja

Natalia Stalchenko

Opiskelen varhaiskasvatustiedettä Helsingin yliopistolla. Erityisesti minua kiinnostaa lasten kehityksen eri osa-alueisiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen varhaisessa iässä. Hankittu tieto auttaa tehokkaiden oppimismenetelmien kehittämisessä, jotka tukevat lapsia monipuolisten taitojen oppimisessa. Päätavoitteenani on edistää lasten hyvinvointia ja terveellistä kehittymistä. Toimi ja opi -tutkimuksessa osallistun aineistonkeruuseen sekä analysointiin.

natalia.stalchenko@helsinki.fi

Natalia Stalchenkon profiili

@N_Stalchenko

It is a pleasure coordinating this event with such an amazing team @N_Stalchenko @VasileiouZoi! Welcome, everyone!… twitter.com/i/web/status/1…

 

Elina Sipinen

Tutkimusavustaja

Elina Sipinen

Olen erityispedagogiikkaan vaihtanut kauppatieteiden maisteri. Minua kiinnostaa oppimiseen vaikuttavat tekijät sekä erilaisten tehokkaiden tukimuotojen kehittäminen. Hankkeessa yhdistyy mielekkäällä tavalla liikkuminen ja matematiikan oppiminen.

elina.sipinen@helsinki.fi

Elina Sipisen profiili 

Photo by Vladislav Klapin on Unsplash

Professori D. Geary (Missourin yliopisto, USA) on johtava tutkija matemaattisten oppimisvaikeuksien alalla. Hän on opiskellut matematiikan oppimista yleisellä tasolla, mutta myös keskittynyt matemaattisten oppimisvaikeuksien kehitysdynamiikkaan sekä tehokkaisiin interventiomenetelmiin.

Professori D. Stodden (Etelä-Carolinan yliopisto, USA) tuo asiantuntemusta lasten motoristen taitojen kehityksestä ja motoristen taitojen harjoittamisesta interventiolla.

Professori K. Lee (Hongkongin yliopisto) ja professori R. Parrila (Macquarien yliopisto, Australia) auttavat tutkimusryhmää suunnittelemaan kansainvälisesti ja kulttuurisesti merkityksellisiä tapoja mitata varhaisiin matemaattisiin taitoihin liittyviä kognitiivisia taitoja.

Professori C. Hillman (Northerneasternin yliopisto, USA) tarjoaa asiantuntemustaan lasten fyysisen aktiivisuuden, aivotoiminnan ja kognitiivisten taitojen mittaamisen osalta.

Professori M. Huotilainen on kasvatustieteiden professori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Hänen pääasiallinen kiinnostuksensa on neurotieteellisten menetelmien soveltaminen olennaisiin, oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Hän on tutkinut eri tyyppisiä oppimistilanteita, eri ikäisiä oppilaita ja kehittänyt uusia menetelmiä tutkimuksiinsa.