Becoming A Teacher (BAT) tutkimusprojekti on kansainvälinen seurantatutkimus (2017-2022) opettajaopiskelijoiden kehittymisestä opintojen aikana. Tiedekunnassa on tehty suuria muutoksia opettajankoulutuksen ohjelmiin muutamana viime vuonna ja on tärkeää, että meillä olisi myös tutkimuspohjaista, perusteltua tietoa sen toimivuudesta ja vaikutuksista. Tutkimusprojektissa ovat Helsingin yliopiston puolesta dosentti Katriina Maaranen, KT Katariina Stenberg ja FT Heidi Krzywacki. Itävallasta (University of Upper Austria) projektiin osallistuvat professori Jan Böhm sekä dosentti Eevakaisa Hyry-Beihammer. Tämä viisivuotinen seurantatutkimus toteutetaan kahdessa maassa (Itävalta ja Suomi), joka mahdollistaa myös kansainvälisen vertailun mutta tarjoaa samalla viitekehyksen tarkastella opettajaksi kehittymisen ja opettajankoulutuksen kansallisia erityispiirteitä ja sen kehittämistä vertailevan tutkimuksen hengessä.

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillista ja pedagogista osaamista. Hankkeen aikana luodaan opettajankouluttajien yhteistyöverkosto, jonka puitteissa jaetaan ja kehitetään konkreettisia toimintatapoja, vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä koulutusta. Verkosto rakentuu kolmen toiminnon ympärille: eTED-portaali palvelee verkostoa koulutusten, yhteisten ryhmien ja erilaisten materiaalien avulla; Opettajankoulutuspäivät tarjoaa opettajankouluttajille yhteisöllistä vuorovaikutusta ja vertaisoppimista; Helsingin yliopistossa pilotoitu akateeminen Vertaisryhmätoiminta laajennetaan valtakunnalliseksi kurssiksi. Hankkeessa huomioidaan opettajankoulutus koko laajuudeltaan varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen samoin kuin kasvatuksen kenttä päiväkotilapsista iäkkäisiin kansalaisiin.

Nykyisissä erillisissä tai aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa on niukasti ikäihmisten oppimiseen, mediakasvatukseen ja digitaalisiin taitoihin liittyviä sisältöjä. Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien aineenopettajien koulutuksen opetusharjoittelua, sisältöjä ja menetelmiä. Hankkeessa tuotetaan ja testataan tutkimusperustaisesti ikäihmisten oppimiseen ja mediakasvatukseen kohdistuva opintokokonaisuus, jota voivat hyödyntää yliopistot, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja aikuiskoulutusorganisaatiot. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lapin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi) sekä Helsingin yliopisto ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää, miten opettajaidentiteetti muodostuu noviisiopettajan uran ensimmäisten vuosien aikana. Tutkimme aihettamme käyttöteorioiden avulla, eli niiden uskomusten, jotka johtavat pedagogista päätöksentekoa ja toimintaa opetustyössä. Tutkijoina ovat KT Katariina Stenberg sekä dosentti Katriina Maaranen

 

Hankkeessa luodaan toimintatutkimuksen kautta strukturoitu malli ’Noviisista mestariksi’ opettajankouluttajien ammatilliseen kehittymiseen. Tavoitteena on luoda dialogi kokeneempien ja opettajankoulutusuraa aloittelevien välille koskien erityisesti teorian ja käytännön yhdistämistä. Pyritään myös lisäämään opettajankoulutuksen tietämystä opiskelijoiden ja oppilaiden mediamaailmasta. Hyödynnetään kenttäkouluverkoston sekä harjoittelukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista "Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen" -hanketta.

The objective of this study is to explore teachers’ professional maneuvers and negotiations within different political frameworks and professional conditions. The study is designed as an international comparative project, exploring the cases of Norway, Finland and US. The research project includes Docent Katriina Maaranen from the University of Helsinki and Hilde Wågsås Afdal from Østfold University College in Norway.

Verme-verkostossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia. Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa. Verme on suunnattu opetusalan osaajille. Verme perustuu ajatukseen, että kaikki voivat oppia toisiltaan. Mielekäs oppiminen pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen.