Professori Liisa Tainion juhlaseminaari 16.10.2020

HuSoEd Professor Liisa Tainio

Professori Liisa Tainio

Professori Liisa Tainion 60-vuotispäivän kunniaksi järjestettiin perjantaina 16.10.2020 iltapäiväseminaari, jota saapui Siltavuorenpenkereen Minerva-torille seuraamaan joukko työtovereita ja läheisiä. Lisäksi etäyhteydellä seminaariin osallistui runsaasti tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita eri puolilta Suomea.

Esitelmissä käsiteltiin Tainion työuralla keskeiseksi nousseita teemoja – oppimateriaaleja, sukupuolta ja luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimusta. Tilaisuuden aloitti dosentti Satu Grünthal nostamalla esiin, kuinka Liisa Tainio on itselleen tärkeän kirjailijan Minna Canthin jalanjäljissä edistänyt koulutuksen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä. Canthin sanoin: ”Kaikkien yhteiskunnallisten ja valtiollisten laitosten pääpyrintönä pitäisi olla vapauden turvaaminen, kehittäminen ja enentäminen.” Ohjelma jatkui dekaani Johanna Mäkelän tervehdyksellä. Mäkelä esitteli puheenvuorossaan Tainion uran vaiheita aina perustutkinto-opiskelijasta professoriksi värittäen esitystään pienin viihdyttävin kertomuksin ja anekdootein.

Seminaarin esitelmät tarjosivat kurkistuksia moniin tutkimushankkeisiin, joissa Tainio on ollut keskeisessä roolissa. Professori Pirjo Hiidenmaa ja väitöskirjatutkija Henri Satokangas pohtivat esitelmässään ”Oppi- ja tietokirjat monilukutaidon maailmassa” sitä, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy oppi- ja tietokirjojen käyttöön oppimateriaaleina erityisesti suhteessa monilukutaidon opetukseen. Lukuklaani-hankkeen keräämän kyselyaineiston avulla he myös esittelivät opettajien näkemyksiä kauno- ja tietokirjallisuuden käyttämisestä yläkoulussa sekä perusteluja, joita opettajat esittivät lukukäytänteilleen.

Liisa Tainio on urallaan ohjannut lukuisia väitöskirjoja ja graduja, ja ohjattavan näkökulman seminaariin toivat Ilmari Huhtala ja Penni Pietilä esityksellään ”Knapsun joustovara koulussa”. Huhtala ja Pietilä etsivät kahdesta varsin erityyppisestä aineistosta, alakouluikäisten lasten haastatteluista ja autoalan ammattikoulusta kerätyistä kenttämuistiinpanoista, jälkiä kaksinapaisen sukupuolikäsityksen murtumista. Lisäksi he pohtivat, millä tavoin opettajille voitaisiin antaa valmiuksia tarttua opetuksessaan tällaisiin tilanteisiin, joissa sukupuoli tarjoutuu kriittisen tarkastelun kohteeksi.

Seminaariohjelman päätti Tainion pitkäaikaisen kollegan ja ystävän, professori Sara Routarinteen esitys ”Alussa oli – vuorovaikutusta luokkahuoneessa”. Routarinne palasi esityksessään keskustelunanalyyttisen tutkimuksen alkulähteille ja esitteli Tainion tutkijanuran vaiheita ja keskeisiä teemoja, esimerkiksi kieleen, sukupuoleen ja valtaan liittyvät kysymykset, luokkahuoneen osallistujien vuorovaikutus niin puhutun kielen kuin kehollisuuden näkökulmasta sekä oppimateriaalit käytössä. Kiinnostavana huomiona Routarinne nosti esityksessään esiin kirjallisuuden ja kirjallisuusviitteiden roolin osana monien Liisa Tainion tutkimusartikkeleiden retorista rakentumista. Tilaisuuden lopuksi nähtiin ja kuultiin humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkimusyhteisön videotervehdys, jonka esitti professori Jukka Rantala.

Tilaisuuden ohjelma:

14.00 Alkusanat, Satu Grünthal
14.05 Dekaanin tervehdys, Johanna Mäkelä
14.20 Oppi- ja tietokirjat monilukutaidon maailmassa, Pirjo Hiidenmaa & Henri Satokangas
14.50 Knapsun joustovara koulussa, Ilmari Huhtala & Penni Pietilä
15.20 Alussa oli - vuorovaikutusta luokkahuoneessa, Sara Routarinne
15.40 Onnittelumaljat ja kahvitarjoilu 

Teksti: Järjestelytoimikunta

Professori Liisa Tainio kollegoineen

Professori Liisa Tainio ja kollegansa Pilvi Heinonen ja Ulla Karvonen (vasemmalla) ja Sara Routarinne (oikealla) ICCA-konferenssista Loughboroughissa kesällä 2018.