Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus lyhyesti

Helsinki Health Study on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävä terveystutkimus. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteritietoja että kyselytutkimuksella saatuja tietoja. Helsingin kaupungilta saatujen rekisteritietojen avulla on voitu tutkia koko henkilöstön sairauspoissaoloja vuodesta 1990 alkaen. Vuonna 2000 aloitettiin 40–60-vuotiaiden Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja työoloja kartoittava kyselytutkimus, jota on jatkettu säännöllisillä seurantakyselyillä. Uusin kysely lähetettiin syyskuussa 2017. Samalla tutkimusta laajennettiin alle 40-vuotiaalle henkilöstölle suunnatulla terveyskyselyllä. Kyselytutkimukseen osallistumisesta löydät lisätietoja Kyselytutkimukseen osallistuville -sivulta.

Tutkimuksen tietosuojailmoitukset ovat luettavissa täällä.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista sekä eri vaiheissa työuraa että eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat yhdessä biologisten riskitekijöiden kanssa vaikuttavat sairauksiin ja hyvinvointiin sekä sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sosioekonomiset erot terveydessä ja työkyvyttömyydessä. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle sekä työelämässä että sen ulkopuolella ja ryhmien välisten terveyserojen kaventamiselle.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus alkoi 1990-luvun lopussa, kun Helsingin yliopiston kansanterveystieteen ja sosiologian osastojen tutkijat saivat Helsingin kaupungilta luvan käyttää tieteelliseen tutkimukseen henkilöstörekisterin tietoja takautuvasti vuodesta 1990 alkaen sekä toteuttaa henkilöstöllä terveyskyselytutkimuksen. Kyselytutkimuksen peruskysely lähetettiin kaikille Helsingin kaupungin 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta vuosina 2000–2002 täyttäneille työntekijöille. Kyselyn lisäksi lähtötilanteen tietoja kerättiin ikäryhmittäisistä terveystarkastuksista vuosina 2000–2002 henkilöiltä, jotka antoivat tähän luvan. Peruskyselyyn vastanneille lähetettiin seurantakyselyt vuosina 2007 ja 2012. Kolmas seurantakysely lähetettiin syyskuussa 2017. Seurantakyselyt koskevat kaikkia peruskyselyyn vastanneita riippumatta nykyisestä työpaikasta tai eläkkeelle siirtymisestä. Kyselyissä on kerätty tietoja mm. tutkittavien terveydestä, toimintakyvystä ja työoloista. Kysely on suunniteltu niin, että sillä saatuja tuloksia voidaan käyttää yhteistyössä brittiläisen Whitehall II -tutkimuksen ja japanilaisen Japanese Civil Servants Study -tutkimuksen tulosten kanssa.

Kyselyaineistoa on täydennetty ja täydennetään edelleen muiden rekisterinpitäjien (Eläketurvakeskus, Helsingin kaupunki, Kansaneläkelaitos, Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus) rekisteritiedoilla, mikäli tutkittava on antanut tähän suostumuksen. Muista rekistereistä saatavia tietoja yhdistetään myös kaupungin henkilöstörekisteristä saatuihin tietoihin henkilötietolain (14§) ja julkisuuslain (28§) mukaisesti. Kokonaisuudessaan rekisteriseurannan on suunniteltu kestävän vuoteen 2025 asti, jolloin arvioidaan jatkoseurannan tarve.

Vuonna 2017 kyselytutkimus laajennettiin koskemaan alle 40-vuotiasta Helsingin kaupungin henkilöstöä, joka on ollut työsuhteessa kaupungilla vähintään 4 kuukauden ajan. Näin saadaan tietoa nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnista ja terveydestä työurien alkuvaiheista lähtien. Tarkoituksena on jatkaa myös tämän tutkimusjoukon seurantaa tulevaisuudessa.

Tutkimuksen eri osat on koottu alla olevaan kuvioon. Lisätietoa vuosina 2000–2002 aloitetun kyselytutkimuksen tiedonkeruusta ja toteuttamisesta löydät (englanniksi): Lahelma ym. Cohort Profile: The Helsinki Health Study. Int J Epidemiol 2013; 42: 722–730.

Flowchart: the Helsinki Health Study

Tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­suus

Koottavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja tutkittavien tietosuojasta huolehditaan tarkasti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkimusaineisto on yksinomaan Helsinki Health Study -tutkimusryhmän käytössä eikä sitä luovuteta Helsingin kaupungille tai muille ulkopuolisille. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen, ja tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ole mahdollista saada selville. Lisätietoja luottamuksellisuudesta ja tutkimuksessa kerättyjen tietojen käsittelystä löydät Kyselytutkimukseen osallistuville -sivulta.

Yh­teis­työ mui­den tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa

Helsinki Health Study -aineistoa käytetään kansainvälisissä vertailuissa Whitehall II -tutkimuksella ja Japanese Civil Servants Study -tutkimuksella kerättyjen aineistojen kanssa. Lisäksi tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston ulkopuolella Suomessa (mm. HY:n valtiotieteellinen tiedekunta, Työterveyslaitos) toimivien tutkijoiden kanssa. Myös yhteistyöhankkeissa tietoja käsitellään ja tulokset raportoidaan ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimusryhmä-sivulta löydät lisätietoja yhteistyökumppaneistamme.

Tut­ki­muk­sen ra­hoit­ta­jat

Tutkimusta rahoittavat Helsingin yliopisto, Suomen AkatemiaTyösuojelurahastoKELA sekä useat säätiöt.