Nuorten aikuisten masennus ja sairauspoissaolot: nettiterapian vaikuttavuus masennusoireiden hoidossa (DAQI)

Tutkimuksen tavoitteet

DAQI-projekti tutkii vähentääkö HUS:n kehittämä ja ylläpitämä Masennuksen nettiterapia sairauspoissaoloja niillä nuorilla suomalaisilla kuntasektorin työntekijöillä, joilla on masennusoireita. Mikäli nettiterapia osoittautuu tehokkaaksi hoitomuodoksi, se voidaan ottaa laajempaan käyttöön masennusoireista kärsivien työntekijöiden hoidossa. Täten voitaisiin parantaa mielenterveyspalveluiden tarjontaa ja tehostaa mielenterveysongelmien hoitoa erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla. DAQI-projekti tuottaa ainutlaatuista ja kansainvälisesti merkittävää tietoa, jolla on tärkeitä vaikutuksia erityisesti työterveyshuollon näkökulmasta.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa. Keskeinen yhteistyökumppani on Työterveys Helsinki, joka rekrytoi tutkimushenkilöt. Yhteistyö Työterveys Helsingin kanssa mahdollistaa ns. pragmaattisen koeasetelman, jolloin tutkimus tapahtuu luonnollisessa terveydenhuollon ympäristössä. Tästä on hyötyä tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta. Hoitointervention lisäksi tutkimus sisältää laajan rekisteripohjaisen seurannan.

Nettiterapian vaikuttavuutta tutkitaan vertaamalla kontrolliryhmää ja interventioryhmää, joihin osallistujat satunnaistetaan. Tutkimushenkilöt ovat Helsingin kaupungin 18–34 -vuotiaita työntekijöitä, joilla on työterveyshuollossa todettu masennusoireita. Kaikki tutkimushenkilöt saavat työterveyshuollon tarjoaman tavanomaisen hoidon, mutta interventioryhmä osallistuu tavanomaisen hoidon lisäksi Masennuksen nettiterapiaan.

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokainen osallistuja saa kattavan selvityksen tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä tietosuoja-asioista. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta asiakkaiden asemaan terveydenhuollossa eikä DAQI-projektin takia rajoiteta kenenkään hoitovalikoimaa.

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki tutkimusta varten kerättävä tieto on täysin luottamuksellista. Yksityisyyden suoja varmistetaan ja tutkimusaineiston säilytyksessä huolehditaan tietosuojasta. Kaikkien aineistoa käsittelevien tutkijoiden tulee allekirjoittaa salassapitosopimus eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Koko tutkimusprosessin ajan noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja Helsingin yliopiston tietosuojaohjeistusta sekä tutkimuseettisiä ohjeita. DAQI on rekisteröity ISRCTN-rekisteriin (ISRCTN10877837).

Henkilötietojen käsittelyseloste suomeksi (pdf)
Henkilötietojen käsittelyseloste ruotsiksi (pdf)

Tutkimuksen rahoitus

Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia (hankenumero 315343).

DAQI-protokolla

DAQIn tutkimusprotokolla on julkaistu marraskuussa 2019. Tutkimusprotokolla on tieteellinen julkaisu, jossa kuvataan tarkasti tutkimuksen tavoitteita ja sen jokaista vaihetta (englanniksi).

Kouvonen A, Mänty M, Harkko J, Sumanen H, Konttinen H, Lahti J, Pietiläinen O, Blomgren J, Tuovinen E, Ketonen EL, Stenberg JH, Donelly M, Sivertsen B, Mittendorfer-Rutz E, Pirkola S, Rahkonen O, Lallukka T. Effectiveness of internet-delivered cognitive behavioural therapy in reducing sickness absence among young employees with depressive symptoms: study protocol for a large-scale pragmatic randomised controlled trial.
BMJ Open 2019;9:e032119. https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e032119.

Lisätietoja

DAQI-projektin johtaja, professori Anne Kouvonen anne.kouvonen@helsinki.fi
Yliopistotutkija, dosentti Jouni Lahti jouni.mm.lahti@helsinki.fi