Kyselytutkimukseen osallistuville

Helsinki Health Study -terveyskyselytutkimuksessa on seurattu noin 9 000 Helsingin kaupungin keski-ikäisen työntekijän terveyttä 2000-luvun alusta alkaen viiden vuoden välein tehtävillä seurantakyselyillä. Uusin kysely toteutetaan syksyllä 2017.

Vuoden 2017 kysely lähetetään syyskuussa sekä peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneille että uudelle tutkimusjoukolle, jonka muodostavat kaikki Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaat työntekijät. Lomakkeessa on kysymyksiä esimerkiksi terveydestä, sosiaalisista suhteista ja työssäkäyvien osalta työoloista.

Alta löydät lisätietoja kyselytutkimukseen liittyen. Osallistumalla autat tuottamaan tärkeää tietoa henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Helsingin kaupunki suosittaa tutkimukseen osallistumista. Tutkimukseen voi osallistua työajalla.

Seurantakysely lähetetään kaikille peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneille nykyisestä työ- tai elämäntilanteesta riippumatta. Peruskysely lähetettiin kaikille Helsingin kaupungin 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta kyseisinä vuosina täyttäneille työntekijöille, joista 8 960 vastasi kyselyyn. Heille on lähetetty seurantakyselyt aiemmin vuosina 2007 ja 2012. Vuoden 2017 seurantakyselyyn vastaaminen ei edellytä, että on vastannut aiempiin seurantakyselyihin. Kyselyyn voivat vastata niin eläkkeellä, työssä kuin muussakin elämäntilanteessa olevat. Seurantakysely lähetetään postitse kotiosoitteeseen.

Toisen tutkimusjoukon muodostavat kaikki Helsingin kaupungilla työskentelevät alle 40-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät. Heille kysely lähetetään syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa. Kysely lähetetään työntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa kaupungilla vähintään 4 kuukauden ajan. Tutkimusjoukkoon kuuluu kaikkiaan noin 11 500 työntekijää. Kyselyyn osallistumista varten työsähköpostiin lähetetään henkilökohtainen linkki, jonka avaamalla voi osallistua kyselyyn ja valita kielen, jolla lomakkeen haluaa täyttää (suomi, ruotsi, englanti tai venäjä). Kyselystä muistutetaan myös postitse lähetettävällä kirjeellä. Kirje sisältää henkilökohtaisen tunnuksen ja kyselyn internet-osoitteen, joiden avulla kyselyyn voi vastata ilman työsähköpostia. Kyselylomakkeen voi pyytää myös paperisena kotiin lähetettynä.

Kaikissa kyselytutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen kttl-hhs@helsinki.fi tai ottaa yhteyttä suoraan tutkimuksen yhteyshenkilöihin (yhteystiedot sivun alaosassa). Sähköpostiosoitteesta voit esimerkiksi pyytää uuden kyselylomakkeen tai pyytää lomakkeen toisella kielellä.  

Alle 40-vuotiaille työntekijöille suunnattu kysely on sähköisesti toteutettu Webropol-ohjelmistolla neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Sähköisessä kyselyssä kieli valitaan kirjauduttaessa kyselyyn ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen kieltä voi vaihtaa jokaisen sivun oikeassa yläreunassa näkyvästä painikkeesta. Kyselyn voi täyttää tietokoneella, tablet-tietokoneella tai älypuhelimella. Sähköisen kyselyn parhaan mahdollisen toimivuuden takaamiseksi suosittelemme vastaamista päätelaitteella, jossa on riittävän suuri näyttö (mieluiten tietokone/tablet-tietokone).

Mikäli olet saanut kutsun osallistua alle 40-vuotiaiden työntekijöiden terveyskyselyyn postitse, voit vastata kyselyyn paperisella kyselylomakkeella ja lähettää vastauksesi palautuskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Vaihtoehtoisesti voit vastata kyselyyn sähköisesti kirjautumalla osoitteeseen http://www.webropolsurveys.com saamaasi kirjeeseen merkityillä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Halutessasi voit pyytää paperilomakkeen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöihin.

Tutkimuksessa kerättävät tiedot tulevat yksinomaan Helsinki Health Study -tutkimusryhmään kuuluvien tutkijoiden käyttöön. Kerättyjä tietoja ei luovuteta Helsingin kaupungille tai muille ulkopuolisille.

Tutkimuksessa saatuja tietoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusaineiston analyyseissä käytettävistä aineistoista on poistettu kaikki henkilötunnistetiedot. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. Tulokset raportoidaan tilastollisessa muodossa ryhmätasolla siten, ettei ketään yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ole mahdollista tunnistaa tai saada selville.

Yhteistyöyliopistojen tutkijat voivat käyttää tutkimusaineistoja vain yhteistyössä Helsinki Health Study -tutkimusryhmän kanssa. Yhteistutkimuksiin käytetään muun tutkimuksen tapaan aineistoa, josta kaikki henkilötunnistetiedot on poistettu.

Kerättävien tietojen ehdottomasta luottamuksellisuudesta huolehditaan kaikissa tutkimusvaiheissa. Tutkijat noudattavat tietosuojalainsäädännön, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva tutkimusryhmään kuuluva tutkija allekirjoittaa salassapitositoumuksen.

Kyselyllä kerätyt tiedot säilytetään rekistereistä saatujen tietojen tapaan tietokannoissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Kyselylomakkeella kerätyt tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon, joten tiedot ovat tutkijoiden käytössä vain numeerisessa muodossa. Yksittäisiä kyselylomakkeita ei tietojen tallentamisen jälkeen käsitellä, vaan ne säilytetään turvallisesti lukitussa kaapissa. Lomakkeet hävitetään tietoturvallisesti sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu numeeriseen muotoon ja vaadittavat tallennusten tarkistukset on tehty.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta on hyväksynyt tutkimuksen tutkimussuunnitelman. Helsingin kaupungin terveysviraston ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettiset toimikunnat ovat antaneet tutkimuksesta puoltavan lausunnon. Lisäksi tutkimuksen rekisteriseloste on toimitettu tietosuojavaltuutetulle.

Kyselytutkimuksen tietoja voidaan täydentää eri rekisterinpitäjiltä saatavilla rekisteritiedoilla. Tutkimukseen yhdistettävät rekisteritiedot ovat työsuhteeseen, sairastavuuteen, terveyspalveluihin ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla saavutetaan arvokasta tietoa sairastavuuden syistä ja seurauksista. Rekisteritiedot haetaan erikseen eri rekisteripitäjiltä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus ja Helsingin kaupunki). Myös rekisteritiedoilla täydennettyä aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, joten luvan rekisteritietojen yhdistämiseen antaneen tiedot eivät missään olosuhteissa joudu ulkopuolisten haltuun. Kaikki tulokset julkaistaan vain ryhmätasolla, joten kenenkään yksittäisen vastaajan rekistereissä olevat tiedot eivät koskaan näy missään julkaisuissa.

Seurantakyselyyn osallistuneilta kysyttiin suostumus yhdistää kyselytutkimukseen Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin ja muiden rekisterinpitäjien tietoja (Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) vuosien 2000–2002 peruskyselyssä. Noin 75 % vastanneista antoi suostumuksensa tietojen yhdistämiseen. Tietojen yhdistämisestä kerrotaan myös seurantalomakkeen saatekirjeessä.

Alle 40-vuotiaiden terveystutkimukseen osallistuvilta kysytään suostumus tietojen yhdistämiseen kyselylomakkeella. Lisäksi saatekirjeessä annetaan tietoa tietojen yhdistämisestä tietosuojalainsäädännön vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti. Kirjeessä on suora linkki rekisteriselosteeseen, jossa rekisterit on kuvattu ja jossa kerrotaan, mitä tietoja ja miltä ajalta tutkimuksessa käytetään. Myös tutkimuksen kotisivut antavat lisätietoja aineistoista ja niiden käytöstä.

Vastaaja voi halutessaan milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ottamalla yhteyttä tutkimusryhmän johtajaan (Tea Lallukka) tai varajohtajaan (Anne Kouvonen), joiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Tutkimuksessa käytettävät osa-aineistot ja rekisteritiedot on tarkemmin esitelty tutkimuksen rekisteriselosteessa (suomeksi).

Sekä seurantakyselyyn että alle 40-vuotiaiden työntekijöiden terveyskyselyyn vastanneiden kesken arvomme yhteensä kymmenen (5 kummallekin tutkimusjoukolle) 200 euron arvoista monipuolista Superlahjakorttia, jonka voi edelleen lunastaa lahjakortiksi lukuisiin eri liikkeisiin. Kaikki vastanneet osallistuvat automaattisesti arvontaan.

Palkinnot on arvottu ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Voit kysyä lisätietoja tutkimuksesta osoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi. Tutkimuksen yhteyshenkilöinä toimivat tutkimuksen johtaja Tea Lallukka (050 5395059) ja tutkimuksen varajohtaja Anne Kouvonen (050 4487113). Tutkimuksen yhteyshenkilöt tavoitat myös sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).