Tutkimukset ja hankkeet

Autismikirjon tyttöjen erityispiirteiden ilmeneminen ja tunnistaminen peruskoulussa

Tutkimushankkeessa eritellään suomalaisten erityisopettajien havaintoja, jotka liittyvät tyttöoppilaiden (mahdolliseen) autismikirjon häiriöön liittyviin käyttäytymispiirteisiin: tutkimus keskittyy näiden piirteiden tunnistamiseen. Tutkimuksen empiirinen puoli sisältää poikkitieteellisen tutkimusasetelman, jossa hyödynnetään varsinaisten diagnoosikuvausten (DSM-5, ICD-10) lisäksi toimintakykyluokitusta (ICF). Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopistossa aikavälillä 2017–2020. Tutkimustulosten avulla on mahdollista lisätä peruskoulun opettajien tietämystä kohderyhmän käyttäytymiseen liittyvistä ominaispiirteistä sekä havainnollistaa autismikirjon tyttöjen diagnosointia lääketieteellisen perspektiivin ulkopuolelta.

Tutkija: KT Irene Rämä, irene.rama@helsinki.fi

 

Autismikirjo suomalaisessa mediassa

Kuuluvuuden tunne ja sen tukeminen oppilaille, jotka kuuluvat autismikirjoon

Tutkija: KT Henri Pesonen, henri.pesonen@helsinki.fi

 

Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE) -hanke

Erityispedagogiikan tutkimusryhmän tutkijat KT Henri Pesonen ja dosentti FT Elina Kontu ovat mukana juuri käynnistyneessä EU-rahoitteisessa hankkeessa Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE). Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tuen muotoja ja käytänteitä korkeakouluissa opiskelevien autismikirjolaisten opiskelijoiden opintojen sekä työllistymisen tukemiseksi. Tällä hetkellä liian moni autismikirjon tai muu tukea tarvitseva henkilö jättää opintonsa kesken tai jää ilman työtä valmistuttuaan. Hankeeseen osallistuu Suomen lisäksi Iso-Britannia, Hollanti, Ranska ja Saksa. Henri Pesonen johtaa laadullisen aineiston keräämistä ja analysointia hankkeessa. IMAGE tulee toteuttamaan osallistavaa tutkimusotetta ‘co-design’ –periaatteella pitäen kohderyhmän tiiviisti mukana tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja: henri.pesonen@helsinki.fi

INTO on Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittää toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen nykyistä tilannetta. Tutkimusta varten haastatellaan ympäri Suomea opettajia, jotka opettavat haastatteluhetkellä oppilasta tai oppilaita, joiden opetus on järjestetty toiminta-alueittain. Haastatteluissa keskustellaan mm. opettajan opetusryhmän käytännöistä, toiminta-alueittaisesta opetussuunnitelmasta sekä toiminta-alueittaiseen opetukseen liittyvistä huolista ja uudistuksista. Tutkimuksesta julkaistaan artikkeleita, väitöskirja ja pro gradu -tutkielmia. Tutkimuksen tuloksia raportoidaan sekä suomeksi että englanniksi.

Tutkijat: Elina Kontu, Raija Pirttimaa, Satu Peltomäki, Irene Rämä ja Ritva Ketonen

Valmistuneet opinnäytetyöt

 • Jussila, T. (2019). Koulua vai Kerhotoimintaa? : Toiminta-alueittainen opetussuunnitelma tasa-arvon ilmentäjänä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Kiviranta, J, & Kasakkamäki, E. (2021). Toiminta-alueittaisen opetuksen kehittämistarpeet opettajien kokemana. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74451
 • Kähkönen, M, & Ruokonen, S.-M. (2020). Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan integroituminen koulussa. Erityispedagogiikan kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
 • Metso, K, & Ruotsalainen, R. (2021). Toiminta-alueittaista opetussuunnitelmaa toteuttavien opettajien verkostot ja niille annetut merkitykset. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75365 
 • Peltomäki, S. (2018). Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden HOJKS-tavoitteiden vuosittaiset muutokset ja samoina säilyneiden tavoitteiden arviointi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Rautiainen, V. (2020). Vaikeimmin kehitysvammainen oppilas koulupolkunsa ja oman elämänsä päähenkilönä? Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen kytkeytyviä huolenaiheita. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Sipilä, M. (2019). Laaja-alainen osaaminen toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Tieteelliset artikkelit

Tulossa!

Muut artikkelit

 • Peltomäki, S. (2019). Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden tavoitteiden saavutettavuus, selkeys ja mitattavuus. e-Erika 1. 16–21.

Konferenssi- ja seminaariesitykset

 • Toiminta-alueittain järjestettävä opetus erityisopettajien kuvaamana. Irene Rämä (puhuja), Ritva Ketonen, Elina Kontu & Raija Pirttimaa. 21.–22.11.2019. Kasvatustieteen päivät. Joensuu. Abstraktikirjaan (pdf)
 • Activity area-based education in Finland. Irene Rämä (puhuja). 6.–9.8.2019. IASSID-konferenssi. Glasgow.
 • Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden HOJKS-tavoitteiden vuosittaiset muutokset ja samoina säilyneiden tavoitteiden arviointi. Satu Peltomäki (puhuja), Elina Kontu & Irene Rämä. 15.–16.11.2018. Kasvatustieteen päivät. Tampere. Abstraktikirjaan (pdf)

Muut esitykset

 • Koulua vai kerhotoimintaa? Toiminta-alueittainen opetussuunnitelma tasa-arvon ilmentäjänä. Tiia Jussila (puhuja). 21.10.2019. Vantaan vammaisopetuksessa työskentelevien opettajien työkokous.
 • Vaativa erityinen tuki. INTO-hankeen esittely. Raija Pirttimaa (puhuja). 17.9.2019. Ammatillisten erityisopettajien täydennyskoulutus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • INTO-hanke. Raija Pirttimaa (puhuja). 3.9.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriössä VIP-verkoston kansallisen ohjausryhmän kokous.
 • INTO: Inklusiivisuus ja toiminta-alueittain järjestetty opetus. Elina Kontu, Raija Pirttimaa, Satu Peltomäki (puhujat), Irene Rämä & Ritva Ketonen. 13.2.2019. VOITTO-koulutus. Tampere.

Hetki-hanke on kehitysvammaisten lasten perheille suunnattu projekti, jossa työstetään voimavaralähtöistä Hetki-ryhmämallia. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on kokemus haasteellisesta käyttäytymisestä ja tilanteista, jotka kuormittavat perheitä. Toimintamallia kehitetään toimintatutkimuksen keinoin. Hetki-hanke oli käynnissä vuosina 2017–2019.

Hetki-hankeen sivuille

Yhteyshenkilöt:

Jael Virtanen, projektisuunnittelija, jael.virtanen@rinnekoti.fi

Varpu Tyyskä-Korhonen, projektipäällikkö, varpu.tyyska-korhonen@rinnekoti.fi

Kuuluvuuden tunteen eri osatekijät ja niiden tukeminen erilaisissa oppimiskonteksteissa

Sosiaaliset verkostot: 

Tutkija: Minna Saarinen

 

Tekeillä oleva artikkeliväitöskirja: Koulun henkilökunnan (opettajat ja koulunkäyntiavustajat) käsityksiä ja kokemia ristiriitoja erityisen tuen oppilaiden opettamisesta:

Koulun henkilökunnan käsityksiä siitä, miten he kokevat kykenevänsä opettamaan tukea tarvitsevia oppilaita osana yleisopetusta, inklusiivinen näkökulma

Ristiriidat kehittämisen voimavaroina kehitettäessä inklusiivista opetusta perusopetuksessa:

Tutkija: Birgit Paju

Päätutkimusalueita sosiaalishaptisen kommunikaation alueelta ovat:

1. Haptiisien käyttö opetustilanteissa erilaisten oppijoiden kanssa yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Pedagoginen tutkijaverkosto kokeilee, havainnoi ja analysoi haptiisien käyttöä erilaisissa oppimistilanteissa. Verkosto tuottaa artikkeleita alan lehtiin, tukee pedagogista tutkimusta ja järjestää tapaamisia. Meneillään olevat haptiisien käyttökokeilut ovat haptiisit matematiikan ja biologian tunnilla opetusmenetelmänä, vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten haptiisien tuottaminen päiväkodissa, sekä haptiisien ja kuvailun käyttö näkövammaisille kotitaloustunneilla.

2. Haptiisien käyttö ympäristön ja objektien kuvailussa, multimodaalinen vastaanottaminen.

3. Sosiaalishaptisen kommunikaation pedagogiikan koontia, opetusopin perusteiden pohjaa sosiaalishaptisen kommunikaation opettamiseen ja kouluttajille.

4. Erilaisten haptisten apuvälineratkaisujen haptiset käyttöliittymät ympäristössä orientoitumisessa; testaamiset ja palautteet.

Tutkijat: Riitta Lahtinen ja Sari Lahtinen

Tutkimusperustainen vaativan erityisen tuen kehittämisen hanke TUVET käynnistyi joulukuussa 2018. Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, sisältöjä ja malleja vaativaan erityiseen tukeen ja siihen liittyvään moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opettajankoulutukselle ja täydennyskoulutukselle. Hanke tukee kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa.
 
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.