Radikaaliksi kasvamassa -tutkimusprojekti

Suomen Akatemian rahoittamassa (2018–2022), syyskuussa 2018 alkaneessa tutkimushankkeessamme "Radikaaliksi kasvamassa? Koulun merkitys nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa" pohdimme sitä, kuinka oppilaitokset voisivat tukea oppilaiden identititeetin ja maailmankatsomusten rakentumista ääriajattelua ennaltaehkäisevällä tavalla. Meitä kiinnostaa se, miten Suomessa asuvat nuoret (ikäryhmä 15–19) käsittävät ääriajattelun ja ektremismin. Erityistä huomiota kiinnitämme nuoriin, jotka samaistuvat voimakkaasti tiettyyn ideologiaan ja jotka määrittelevät oman maailmankatsomuksensa radikaaliksi yhteiskunnan normeihin ja valtaväestöön verrattuna. Tutkimuksemme pyrkii syventämään kasvatustieteellistä ymmärrystä nuorten maailmankatsomusten rakentumisesta, käsityksistä liittyen radikaaliin ajatteluun sekä niistä elämänkaareen liittyvistä elementeistä, jotka vaikuttavat fundamentalismin tai radikalisoitumisen taustalla. Nelivuotisen hankkeen perimmäisenä tavoitteena on tuoda uutta tietoa koulujen ja oppilaitosten roolista maailmankuvien rakentumisessa sekä koulun mahdollisuuksista tämän kehityksen ohjaamisessa sekä radikalisoitumisen ennaltaehkäisemisessä. Hankkeen monimenetelmäinen tutkimusaineisto kerätään keskiasteen oppilailta eri puolilla Suomea kyselyn, syvähaastattelujen ja nuoria osallistavan menetelmän avulla vuosien 2019–2020 aikana.

tutkimustehtävä

Radikaaliksi kasvamassa? -hankkeen tutkimusongelma kiertyy seuraavien ydinkysymysten ympärille: 

  1. Kuinka nuoret ymmärtävät ja määrittävät radikaalin ajattelun sekä oman maailmankatsomuksensa radikaaleihin ideologioihin verrattuna ?
  2. Minkälaiset tapahtumat, ihmissuhteet ja kokemukset ovat olleet merkityksellisimpiä nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa?
  3. Millainen merkitys ja mahdollisuus oppilaitoksilla ja koulukasvatuksella on lasten ja nuorten maailmankatomuksen muodostumisen ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä polarisaation ja väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyssä?