Ihmiset

Projektinjohtaja, yliopistonlehtori

Tutkimukseni keskittyy käsitteellisen ymmärryksen ja adaptiivisen asiantuntijuuden rakentumiseen erityisesti life sciences -tieteenalojen kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on myös yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen ja sen tukeminen. Hyödynnän tutkimuksessani erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten silmänliikementelmää ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Vapaa-ajallani tykkään kuunnella äänikirjoja ja lenkkeillä Helsingin upeissa puistoissa.

ilona.sodervik@helsinki.fi

Vastuullinen tutkija, dosentti

Tutkimukseni koskee asiantuntijuuden kehittymistä erityisesti life sciences -alojen yhteydessä. Lisäksi olen kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ja tutkin opetusta ja oppimista korkeakoulutuksessa. Olen käyttänyt erityisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä, mutta käytän tutkimuksessani monia, uudenaikaisempia ja perinteisempiä menetelmiä. Vapaa-ajallani harrastan liikkumista, kuten lenkkeilyä, pyöräilyä ja ratsastusta, ja lisäksi nautin omasta kukkapuutarhasta, leipomisesta ja kokkailusta perheen kesken.

nina.katajavuori@helsinki.fi

Tohtorikoulutettava

Väitöskirjatutkimukseni koskee yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä life science –tieteenalojen yhteydessä. Tutkimukseni kohdistuu erityisesti yliopisto-opettajien kykyyn havaita ja tulkita pedagogisesti merkittäviä tilanteita opetus-oppimistilanteissa, ts. heidän kykyään tilannekohtaiseen asiantuntijahavainnointiin (engl. professional vision). Olen lisäksi kiinnostunut siitä, miten yliopisto-opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta liittyvät heidän kykyynsä havaita ja tulkita pedagogisesti merkittäviä tilanteita. Hyödynnän tutkimuksessani monimenetelmällistä lähestymistapaa kuten silmänliikemenetelmää. Vapaa-ajallani nautin lukemisesta, elokuvien katselusta sekä lintujen havainnoinnista ja tarkkailusta.

neea.j.heinonen@helsinki.fi

Professori

Tutkimusintressini liittyy erityisesti käsitteelliseen muutokseen, asiantuntijuuden kehittymiseen sekä ammatillisen osaamisen rakentumiseen erityisesti lääketieteen ja opettajankoulutuksen konteksteissa.

els.boshuizen@ou.nl

Tutkimusavustaja

Olen maisterivaiheessa oleva teologian opiskelija ja pääaineeni on uskonnonpedagogiikka. Olen kiinnostunut erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yliopiston kontekstissa. Vapaa-ajallani tykkään viettää aikaa kissojeni kanssa ja käydä salilla. 

monica.aejmelaeus@helsinki.fi

Tutkimusavustaja

Opiskelen viimeistä vuotta Neurotieteen maisteriohjelmassa. Tulevana opettajana suhtaudun intohimoisesti koulutukseen ja oppimisen taustalla vaikuttavien prosessien ymmärtämiseen. Ryhmässä avustan biologian kandiohjelman opiskelijoiden käsitteellistä muutosta kartoittavassa pitkittäistutkimuksessa, johon kuuluvan aineiston pohjalta kirjoitin myös maisterintutkielmani. Vapaa-aikaani vietän rumpujen takana ja maastossa retkeillessä juosten tai pyöräillen.

tomi.kiviluoma@helsinki.fi

Tutkimukseni koskee muun muassa kasvibiologiaa, kasvien talvehtimista ja morfologista sopeutumista sekä näiden sisältöjen oppimista. Olen tutkimuksessani keskittynyt esimerkiksi kasvien talvehtimiseen lämpenevässä ilmastossa ja kasvien morfologiseen sopeutumiseen talveen. Työskentelen opetuksesta vastaavana varadekaanina aktiivisesti opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Olen mukana kehittämässä aineenopettajakoulutusta, ja opettajien biologian alan täydennyskoulutuksessa. 

helena.astrom@helsinki.fi

Tutkimukseni käsittelee biotieteitä kuten ekologiaa ja evoluutiobiologiaa. Olen kiinnostunut erityisesti sosiaalisten loisten ja niiden isäntien välisen vuorovaikutuksen tutkimisesta. Pidän tärkeänä, että biologian sisältöjen oppimista tutkitaan, sillä tulevien bioalan asiantuntijoiden osaamista tarvitaan ratkottaessa mm. globaaleja ympäristöhaasteita.

riitta.savolainen@helsinki.fi

Vera Liippala: Farmasian opiskelijoiden epistemiset uskomukset ja asiantuntijuuden kehittyminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. April 2020. Department of Teacher Education, University of Turku. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061744831

Tomi Kiviluoma: Identifying Misconceptions and Conceptual Change of Undergraduate Biology Students During Their First Academic Year. Elokuu 2021. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109013602

Tiia Laisi: Life science -alojen yliopisto-opettajien tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi ja käsitykset ennakkotiedon merkityksestä oppimisprosessissa. Arvioitu valmistuminen: Joulukuu 2021. Helsingin yliopisto.

Satu-Frediksson-Nurmi

Mathilda Carpelan