Tutkimuskohteita

Ekosysteemien toimintoja seurataan soilla, metsissä ja järvissä Hyytiälän ympäristössä.

Hyytiälän metsäaseman puitteissa toimii SMEAR II - tutkimusasema (Station for Measuring Forest Ecosystem - Atmosphere Relations), jonka jatkuvatoimiset mittalaitteet keräävät perusteellista tietoa ainevirroista maaekosysteemien osasten ja ilmakehän välillä. SMEAR-asemalla mitataan mm. puiden ja maaperän toimintoja ja niiden yhteyttä ilmakehän ominaisuuksiin. SMEARilla tehtäviä mittauksia voi seurata lähes reaaliajassa avoimena datana.

Uusia kaukokartoitusmenetelmiä on tutkittu ja sovellettu paljon Hyytiälän ympäristössä. Kasvillisuuden ominaisuuksia mitanneet laitteet ovat vaihdelleet kädessä kannettavista antureista miehittämättömiin ja miehitettyihin ilma-aluksiin sekä satelliitteihin.

Monet Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston tutkijat toimivat myös Hyytiälän alueella. Viime vuosina etenkin kaukokartoitusmittauksiin liittyvät hankkeet ovat olleet aktiivisia. Hyytiälän ympäristössä sijaitsee satoja kohteita sisältävä opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto, jonka koealoilla seurataan metsien kasvua ja erilaisten kokeellisten käsittelyjen tai hoitotoimien vaikutuksia puustoon.

Suoekosysteemien toiminnan lisäksi suoekologien kiinnostuksen kohteena ovat mm. soiden ennallistaminen ja suometsänhoito.