Koulutus ja kasvatus

Innokas-verkoston kokeilu osoitti, että digitaaliset laitteet toimivat hyvin opetuksessa, kunhan opettajat saavat ohjausta niiden käyttöön.
 

Vuonna 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma vaati suomalaisilta kouluilta ensi kertaa koodauksen ja laaja-alaisen osaamisen opettamista. Peruskoulun opettajien pitää nyt opettaa perinteisten aineiden lisäksi yhteistyötaitoja, projektityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja muita tulevaisuudessa mahdollisesti tärkeitä taitoja.

Helsingin yliopiston koordinoima Innokas-verkosto auttaa opettajia opettamaan laaja-alaisia taitoja digitaalisten välineiden, kuten ohjelmoinnin ja robotiikan, avulla. Verkosto pitää ohjelmointia hyvänä keinona luovuuden edistämiseen ja opiskelumotivaation kasvattamiseen.

Ohjelmisto-osaaminen ja ohjelmoidun ympäristön ymmärtäminen ovat jo itsessään tulevaisuudessa välttämättömiä taitoja, koska yhteiskunta digitalisoituu jatkuvasti.

Valtakunnallisen Innokas-verkoston toimintaan kuuluu uusien laitteiden testaamista, ohjelmistojen esittelemistä opettajille sekä opettajien kouluttamista ja ohjaamista sekä tutkimusta.

Yksi verkoston tekemä laitekokeilu oli yritysyhteistyönä toteutettu korttitietokone Micro:bitin käyttöönotto kouluissa. Micro:bit on Micro:bit Foundationin valmistama pankkikorttia pienempi halpa korttitietokone, jota voi ohjelmoida sellaisenaan tai yhdistellä muihin materiaaleihin ja laitteisiin.

Innokas-verkosto keräsi laitekokeilun yhteydessä tutkimustietoa siitä, kuinka ohjelmointi sopii laaja-alaisten taitojen opettelemiseen.

Näin tulokset syntyivät: opettajat ideoivat itse käyttötavat

Innokas-verkosto järjesti Micro:bit-kokeilun keväällä 2017. 150 hakijan joukosta valittiin 50 koulua ympäri Suomen Helsingistä Sevettijärvelle. Kaikista kouluista mukaan pääsi kaksi opettajaa, jotka sitoutuivat jakamaan osaamistaan omissa kouluissaan ja käyttämään Micro:bitejä tunneillaan. Osa osallistujista oli luokanopettajia ja osa aineenopettajia.

Kokeilua varten opettajat saivat Innokas-verkoston pedagogitaustaisilta asiantuntijoilta kaksipäiväisen koulutuksen, jonka aikana he oppivat perusteet Micro:bitien käytöstä ja innovaatiokasvatuksesta sekä ideoivat, miten laite sopisi heidän omille tunneilleen. Koulutus tarjosi valmiita tehtäviä, mutta opettajat saivat myös itse keksiä, miten laitetta soveltavat. Jokainen opettaja sai koulutuksen päätteeksi kymmenen korttitietokonetta käytettäväksi luokissaan.

Koulutuksen jälkeen opettajat sovelsivat laitetta tunneillaan kukin tavallaan ja kirjoittivat kokemuksestaan raportin Innokas-verkoston blogiin. Kokeilujakson päätteeksi he ja heidän oppilaansa osallistuivat kyselytutkimukseen. Innokas-verkoston tutkijat keräsivät dataa siitä, miten hyvin ohjelmointi soveltuu laaja-alaisten taitojen opetukseen ja millaisia kokemuksia opettajat ja oppilaat saivat Micro:bitien käytöstä.

Näin tutkimus vaikutti: Micro:bit auttaa nyt laaja-alaisten taitojen oppimisessa ja opettamisessa

Suomessa pilotin osallistujille tehdyistä kyselyistä selvisi, että Micro:bitit sopivat yhdeksi työkaluksi monialaisten taitojen opettamiseen sekä opettajien että oppilaiden mielestä. Varsinkin oppilaiden mielestä ohjelmointi on aihe, josta he haluaisivat oppia lisää. Peruskoululaisten mukaan ohjelmoinnin opetteleminen oli mielekästä ja tärkeää erityisesti tulevaisuuden ja työelämän kannalta. Se mahdollisti muun muassa ryhmätyötaitojen ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämisen.

Ulkomailla osa Micro:bitin käyttöönotoista on epäonnistunut. Innokas-verkoston projektisuunnittelija Laura Salon ja johtaja Tiina Korhosen mukaan epäonnistumisten taustalla on ollut muun muassa se, että laitteet on jaettu suoraan kouluihin tai oppilaille mutta niiden käyttöön ei ole annettu koulutusta tai opettajille ideoita siitä, miten laitteet voisivat toimia osana opetusta.  

Innokas-verkoston kokeilu todisti, että ohjelmointia halutaan opettaa ja opettajat saavat laitteista irti paljon, kun heidät kouluttaa kunnolla. Kokeilun jälkeen Innokas-verkosto on esitellyt Micro:bitejä yhtenä vaihtoehtona ohjelmoinnin opettamisen välineeksi. Verkosto kouluttaa tarvittaessa opettajia korttitietokoneen käytössä ja pitää ohjeet ajan tasalla.

Moni opettaja jännitti ohjelmointia ennen kokeilua ja arvioi omat taitonsa vähäisiksi. Kokeilun myötä opettajien itsevarmuus kuitenkin karttui ja heidän arvionsa omasta osaamisesta nousi yhdellä kouluarvosanalla. Se on tilastollisesti suuri muutos. 

Micro:bit Foundationin kanssa tehdyn yritysyhteistyön ansiosta lähes 2 000 oppilasta sai Micro:bitin käyttöönsä. Kokeilun jälkeen suurin osa opettajista kertoi jatkavansa Micro:bitien käyttöä. Innokas-verkosto on järjestänyt heitä ja muita varten täydennyskoulutuksia.   

Muita Innokas-verkoston testaamia laitteita ovat muun maussa Lego-robotit, Bee-Botit, Blue-Botit, Arduino, Adafruit Gemma ja GoGo Board. 
 

Innokas-verkoston verkkosivut 

Innokas-verkoston blogi

Micro:bit Foundation

Tiina Korhosen tutkimukset, projektit ja aktiviteetit

Laura Salon tutkimukset, projektit ja aktiviteetit

Päiväkotikonsepti tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa varhaiskasvatusta.

 

Suomalainen varhaiskasvatus eroaa useista muista maista siinä, että päiväkodissa ei kilpailla eikä lapsia arvioida. Varhaiskasvatuksessa tähdätään siihen, että hoivan, kasvatus ja opetus ovat tasapainossa, jotta taataan oikeus lapsuuteen ilman suorituspaineita. Ajatus on, että lapsi oppii parhaiten leikkimällä.

Esimerkiksi The Economist -lehti on arvioinut suomalaisen varhaiskasvatuksen maailman parhaaksi. Arviointiryhmän mukaan Suomessa investoidaan päivähoitoon ja lapsen kehitystä ja kasvatusta pidetään ensisijaisen tärkeänä.

Tällaiselle lähestymistavalle ja suomalaiselle koulutuksen osaamiselle on kysyntää maailmalla.

Koulutusviennissä haasteena on se, että yksittäiset pelit, kirjat, sovellukset tai edes koulutus- ja konsultointihankkeet eivät tarjoa suomalaista mallia käytännön kokemuksena.

Helsingin yliopistossa perustettu HEI Schools on luonut ja tuotteistanut päiväkotikonseptin, joka perustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön siitä, miten lapset oppivat ja miten opettajia kannattaa kouluttaa.

Näin tulokset syntyvät: pedagogiikka ja design käsi kädessä

HEI Schoolsin tavoitteena on tuoda laadukas varhaiskasvatus mahdollisimman monen lapsen saataville maailmassa. Konseptissa yhdistyvät pedagogiikka, design ja lisensointiin perustuva kaupallinen malli.

Konseptiin kuuluu testatut materiaalit opetussuunnitelman toteuttamisen tueksi, huolellisesti suunniteltu oppimisympäristö, koulutusta paikallisille opettajille sekä pedagogista että toiminnallista tukea mukana oleville päiväkodeille.

Konseptin mukaan rakennettavissa päiväkodissa on luonnonmateriaaleja, valoa ja pohjoismaisen suunnitteluperinteen mukaista yksinkertaista funktionaalisuutta. Lapsen näkökulma otetaan huomioon designissa ja tilasuunnittelussa on aina mukana arkkitehteja.

Päiväkodeissa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa, ja lähestymistapa tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Suomessa on käytössä niin sanottu educare-malli, joka määritellään varhaiskasvatuslaissa lapsen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi. Educare-mallissa yhdistyvät leikki, hoiva ja opetus, ja siinä korostetaan taito- ja taideaineita. Niiden lisäksi kehitetään akateemisia valmiuksia sekä sosioemotionaalisia taitoja.

HEI Schoolsin lisenssimalliin kuuluu, että suomalaiset asiantuntijat eivät pyöritä toimintaa maailmalla vaan auttavat paikallisia toimijoita ylläpitämään päiväkoteja suomalaisella mallilla.

Yhtiön perustajista Lasse Lipponen on varhaiskasvatuksen professori Helsingin yliopistossa, ja Helsingin yliopisto on yksi HEI Schoolsin perustajaosakkaista.

Helsingin yliopistossa palveluiden kaupallistamisessa auttaa innovaatiopalvelut HIS.

Näin tutkimus vaikutti: HEI Schools kon­sep­tista tuli kokonainen päiväkotikokemus  

HEI Schools on laajentumassa useisiin uusiin maihin. Ensimmäinen päiväkoti avattiin Kiinan Baotoussa syksyllä 2017.Vuonna 2018 HEI Schools avasi ovensa Guangzhoussa Kiinassa ja Melbournessa Australiassa. Uusia päiväkoteja on tulossa Kiinaan Shanghaihin ja Chengduun sekä Saudi-Arabiaan ja Kuwaitiin.

HEI Schools on palkittu HundrED Innovation Summitissa yhdeksi inspiroivimmista koulutushankkeista maailmassa.

 

Professori Lasse Lipposen tutkimukset, julkaisut ja aktiviteetit

HEI Schoolsin kotivisut