Tavoitteet ja toiminta

Tiedekasvatuksessa tutkitaan, kehitetään ja toteutetaan tieteenalojen rajat ylittävää lasten ja nuorten tiedekasvatusta ja sitä tukevaa opettajien koulutusta tukeutumalla alan uusimpaan tutkimustietoon sekä jo vuodesta 2003 lähtien tutkittuihin ja kehitettyihin opettajien peruskoulutukseen integroituihin toimintamalleihin.

Tiedekasvatusverkosto kokoaa yhteen yliopiston keskeiset toimijat eri tieteenaloilta. Verkosto toimii yhteistyössä myös yliopiston ulkopuolisten tahojen, kuten Uudenmaan kuntien ja koulujen, Tiedekeskus Heurekan, järjestöjen, elinkeinoelämän ja läheisten korkeakoulujen (mm. Aalto-yliopiston) kanssa.

Tiedekasvatus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa, tiede- ja teknologiayliopistojen yhteisessä LUMA-keskus Suomi -verkostossa ja vastaa verkoston hallinnosta kaudella 2019-2022.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiedekasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Yliopiston tiedekasvatustoimintaa vuodesta 2003 esitellään myös kirjassa Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla vuodesta 2003: Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Tiedekasvatus vahvistaa osaltaan yliopiston mainetta luovana ja kansainvälisenä, ympäri maailmaa houkuttelevana oppimisen ja huippututkimuksen ympäristönä, jossa monitieteinen ongelmanasettelu ja yksiköiden välinen yhteistyö lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Helsingin yliopiston strategia 2021–2030 »

Temaattiset painopisteet

Teemat perustuvat strategiakauden painoaloihin yliopistossa ja sen tiedekunnissa sekä valtakunnallisen StarT-toiminnan teemoihin.

  • Aine ja materiaalit (mm. avaruustutkimus; materiaalitutkimus; nanotiede; tähdet ja avaruus)
  • Digitalisaatio (mm. datatiede; digitaalinen oppiminen; kieliteknologia; ohjelmointi; robotiikka; teknologia ympärillämme; tekoäly)
  • Elämäntieteet & ikääntyminen ja hyvinvointi (mm. hyvinvointi ja terveys)
  • Globalisaatio & kestävä kehitys (mm. ilmakehätieteet; kaupunkitutkimus; luonto ja ympäristö; matematiikkaa ympärillämme)
  • Ihmismieli muuttuvassa maailmassa (mm. inhimillinen kasvu ja kehitys; koti, kulttuuri, kansainvälisyys; kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus; menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus)

Muut läpäisevät painopisteet

  • Tieteellisen prosessin luonteesta juontuva tutkimuksellinen ja toiminnallinen tiedeopiskelu
  • Ilmiöitä kokonaisuuksina tarkasteleva, tieteen eri aloja (ja myös teknologioita ja taiteenaloja) eheyttävä opiskelu
  • Tarinallisuus ja pelillisyys
  • Modernin teknologian pedagogisesti mielekäs/relevantti hyödyntäminen
  • Tieteen uusimpien innovaatioiden huomiointi

Tiedekasvatus vahvistaa tutkimuspohjaista, tiedekasvatustoimintaan integroitua (aineen)opettajien koulutusta koko Helsingin yliopistossa.

Lisäksi edistetään yliopiston aineenopettajakoulutuksen yhteyksiä työelämään ja muuhun ympäröivään yhteiskuntaan.

Tiedekasvatuksessa eri tieteenalojen/oppiaineiden välille on tärkeä rakentaa enemmän yhteyksiä ja tarkastella ilmiöitä, asioita ja käsitteitä eri oppiaineiden näkökulmasta laaja-alaisemmin. Uusissa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteissakin painotetaan eheytyvää opetusta ja ilmiöpohjaisuutta.

Vuosien varrella kehitetyt ja toimivaksi havaitut, (aineen)opettajankoulutukseen integroidut monipuoliset tiedekasvatuksen toimintakonseptit leviävät keskuksen toiminnan myötä vähitellen eri tieteenaloille yliopistolla.

Tiedekasvatuksen järjestämä täydennyskoulutustoiminta edistää varhaiskasvatuksesta toisella asteelle opettajien elinikäistä oppimista ja vuorovaikutusta eri tahojen, kuten korkeakoulujen kanssa.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen aktiviteetit tarjoavat kaikkien tiedekuntien opettaja- ja muillekin opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia saada kokemuksia non-formaalista opetuksesta eri tieteenalojen parissa. Yliopiston opiskelijoille kerrotaan mm. ohjausmahdollisuuksista, koulutuksista ja kursseista yliopiston sisäisissä tiedotuskanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

Helsingin yliopiston tiedekasvatus edistää opiskelijarekrytointia uudenlaisten monitieteisten lähestymistapojen kautta.

Tutkimusten mukaan tiedekasvatus tukee opiskelijoiden kiinnostuksen ja motivaation kehittymistä ja herättää kiinnostusta ja innostusta varhaislapsuudesta lähtien.

Eri tieteiden yhteistyöllä kehitetään uusia innostavia ratkaisuja myös nuorten haastaviksi kokemien matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun ja opetukseen, jotka ovat tärkeitä Helsingin yliopiston monien eri koulutusohjelmien koulutuksessa. Vastaavasti suomalaisten monipuolisen kielitaidon perusta on murenemassa, ja siksi on tärkeää saada nuoret innostumaan uusilla lähestymistavoilla myös kielten opiskelusta.

Uusissa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan korkeakoulujen ja alempien asteiden oppilaitosten yhteistyön tärkeyttä. Monipuolinen yhteistyö edistää myös opiskelijarekrytointia.