Vararehtori Hanna Snellmanin puhe tiedekasvatustoimintaan 13.3.2019 tutustuneille ISTP 2019 -tapahtuman osallistujille

Uutinen eri maiden ope­tus­mi­nis­te­riöi­den ja opet­ta­ja­jär­jes­tö­jen johdon ja henkilöstön tutustumisesta yliopiston tie­de­kas­va­tus­toi­min­taan 13.3.2019.

Arvoisat läsnäolijat,

On suuri kunnia saada teidät kaikki vieraiksi Helsingin yliopistoon tutustumaan tiedekasvatustoimintaamme.

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ”Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Tiedeosaaminen on koulutuksen avulla hankittua tiedollista ja taidollista perusosaamista. Se on myös kykyä ja kiinnostusta hankkia, käsitellä sekä arvioida uutta tietoa ja seurata tieteellistä kehitystä. Keskeistä on tieteenaloihin liittyvä tietämys sekä ajattelun ja oppimisen taidot. Tiedekasvatuksen avulla varmistetaan väestön osaamisen kannalta tärkeä kyky ymmärtää tieteen ja tutkimuksen prosesseja ja niistä saatavia tuloksia. Tiedekasvatus käsittää kaikki tieteenalat. Kaikkien lasten ja nuorten innostaminen tieteeseen on oleellista niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Tiedekasvatuksella tuetaan myös elinikäisen oppimisen taitoja ja tavoitteita."

Näemme, että toteuttamamme osallistava tiedekasvatustoiminta vahvistaa osaltaan strategiamme mukaisesti yliopistomme mainetta globaalina vaikuttajana, luovana ja kansainvälisenä, ympäri maailmaa houkuttelevana yhteisöllisenä oppimisen ja huippututkimuksen ympäristönä, jossa monitieteinen ongelmanasettelu ja yksiköiden välinen yhteistyö lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Haluamme olla tiedekasvatuksenkin saralla globaali vaikuttaja ja suunnannäyttäjä.

Olemme tutkineet, kehittäneet ja toteuttaneet lapsia, nuoria ja perheitä sekä opetusalan ammattilaisia osallistavaa tiedekasvatusta vuodesta 2003 lähtien. Alun perin luonnontieteistä käynnistynyt toiminta on viime aikoina laajentunut lähes kaikki yliopiston tieteenalat kattavaksi.

Kehitämme tutkimuspohjaisesti, yhteisöllisesti ja osallistavasti uusia pedagogisia innovaatioita kaikenlaiseen opetukseen - toisaalta lapsia, nuoria ja koko perheitäkin tieteiden ja niiden opiskelun pariin innostavien, osallistavien, nk. non-formaalien tiedekasvatusaktiviteettien kautta ja toisaalta kasvatus- ja opetusalan henkilöstön työtä tukevien ja osaamista kehittävien toimintojen kautta. Lasten, nuorten ja perheiden tiedekasvatuksessa näemme keskeisenä osallistavuuden ja itse tekemisen sekä yliopistomme tarjoamat autenttiset tutkimusympäristöt. Tutkijat voivat olla erinomaisia esikuvia omaa elämäänsä suunnittelevalle nuorelle.

Yksi hyvä esimerkki tiedekasvatukseen liittyvästä tutkimuksestamme on tuore tutkimuksemme tiedeleireillemme osallistuneiden lasten tutkijakuvasta.

Tiedekasvatukseen liittyvän tutkimuksemme ja kehittämisemme tuloksemme eivät jää pelkästään tieteellisten lehtien tai opinnäytetöiden sivuille. Kaikki konkreettiset pedagogiset toimintamallit ja materiaalit julkaistaan avoimesti verkossa. Tuotokset leviävät vähitellen ”kentälle” todellisiksi innovaatioiksi, kun tutkimus- ja kehittämishankkeissa mukana oleva kasvatus- ja opetusalan henkilöstö omaksuu ne käyttöönsä. Myös moni muu taho on ottanut käyttöönsä tiedekasvatustoiminnassamme kehitettyjä toimintamalleja ja materiaaleja. Muutama start-up-yrityskin on syntynyt osana väitöstutkimushankkeita syntyneiden innovaatioiden pohjalta. Koulutusvientiinkin innovaatioilla tuntuu olevan kysyntää.

Toiminnan käynnistymisestä lähtien tiedekasvatustoiminta on ollut kytketty vahvasti opettajankoulutukseen. Useimmissa lasten, nuorten ja koko perheiden tiedekasvatusaktiviteeteissa käytännön toteuttajina on yliopiston perustutkinto-opiskelijoita, etenkin opettajaksi opiskelevia, osana opintojaan. Tämä malli vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia erinomaisesti ja on hyvä lisä varsinaisen opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun rinnalla. Haluamme myös kehittää opettajien peruskoulutuksen ja sen jälkeisen täydennyskoulutuksen yhteyttä kohti elinikäistä ammatillista kehittymistä tukevaa jatkumoa. Tiedekasvatustoimintamme yhteydessä on alusta alkaen integroitu tulevien ja nykyisten opettajien koulutusta mm. osana tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Yhteisöllinen, lapsia ja nuoria osallistava tiedekasvatustoiminta lienee myös vaikuttavinta, joskin hyvin pitkäjänteistä opiskelijarekrytointia. Myös opetusalan henkilöstön tiedeosaamisen ja tutkimusmaailman tuntemuksen vahvistaminen edesauttaa opiskelijarekrytointia. Samoin tiedekasvatuksen yhteydessä jo pitkään kehitetty opetusyhteistyö lukioiden kanssa tukee uudistuvan suomalaisen lainsäädännön myötä lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyölle asetettujen odotusten täyttämistä.

Emme toimi tiedekasvatuksessa yksin, vaan monipuolisessa yhteistyössä lukuisten eri tahojen kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kuulumme LUMA-keskus Suomi -verkostoon, jossa edistetään ja vahvistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti eri yliopistojen tiedekasvatustoimintaa. Teemme paljon yhteistyötä elinkeinoelämän sekä muiden kasvatus- ja opetusalan toimijoiden kanssa. Kansainvälinen tutkimus- ja kehittämisyhteistyömme on vahvistunut vuosien ajan. 

Joitakin esimerkkejä mainitakseni tuon esiin monitieteisen kurssin Globaalit haasteet, jossa yliopistomme opettajaksi opiskelevat ja nuoret tutkijat ohjaavat lähiseudun lukiolaisia opiskeluprojekteissaan. Yhteisöllisessä mallissa kaikki oppivat toisiltaan. Olemme suunnitelleet kurssin järjestämistä myös kansainvälisenä kesäkurssina.

Uutena avauksena olemme hiljattain käynnistäneet hankkeen koko perheiden osallistamiseksi tiedekasvatukseen.

Ratkaisujen tuottaminen globaaleihin haasteisiin on yliopistomme strategian mukainen päämäärä. Ilmastonmuutoksen tutkimuksessa yliopistomme on alan huippua. Tiedekasvatustoiminnassa yksi painoalamme on ilmastokasvatus. Olemme yhdessä Ilmakehätieteiden keskuksen tutkijoiden kanssa rakentaneet uuden MOOC:in, Teachers' Climate Change Forum. Verkkokurssin tueksi suunnittelemme kansainvälistä lähikoulutusta Suomen kesäisessä luonnossa. Ilmasto on meillä vahvasti teemana myös mm. kesällä järjestämissämme lasten ja perheiden tiedeleireissä. 

Haluan kiittää teitä mielenkiinnostanne yliopistoamme ja tiedekasvatustoimintaamme kohtaan, ja toivotan teille erittäin antoisaa vierailua!