Tietosuojailmoitus - Opintokäynnit

Tällä sivulla kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun olet ilmoittautunut tiedekasvatuskeskuksen toi minnalliselle opintokäynnille.  Helsingin yliopisto on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.Tässä ilmoituksessa kerromme, miten sinun tietojasi käsitellään.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat Tietosuoja asetuksen teksti löytyy tästä linkistä ja Tietosuojavaltuutetun ohjeita löytyy täältä.

Rekisterin nimi:
Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus - Opintokäynnit

Laatimispäivä: [07.02.2020] 

Rekisterinpitäjiä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto

Yhteystiedot:
Helsingin yliopisto 
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on asiantuntija  Topias Ikävalko ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294140885

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi.

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä seuraaviin tarkoituksiin: Henkilötietoja käytetään opintokäyntien järjestämiseen LUMA-tiedeluokissa.  

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste:  

Helsingin yliopiston oikeus käsitellä rekisteröidyn tietoja perustuu sopimukseen ja oikeutettuun etuun.

Millaisia henkilötietoja Helsingin yliopisto käsittelee?

Helsingin yliopisto käsittelee seuraavia henkilötietojasi: Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Tieto oppilaitoksesta ja ryhmästä, Osallistuvien lukumäärä.
Tietoja tarvitaan opintokäynnin koordinointia varten.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyssä ei käsitellä arkaluontoisia tietoja. 

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä, opintokäynnille ilmoittautuneilta ohjaajilta. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelevät vain ne Helsingin yliopiston työntekijät tai Helsingin yliopiston toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt yhteydenpitotarkoituksiin.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään sen lukuvuoden ajan, jolloin opintokäynti järjestetään. Tämän jälkeen kerättyjä tietoja säilytetään tarvittaessa anonyymisti tilastointitarkoituksessa.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Käytettävissä olevat pilvipalvelualustat saattavat säilyttää tietoja myös EU/ETA-maiden ulkopuolella.

Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 
1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
3. vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:
1. tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai
2. jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai
3. käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin. 

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
1. kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
3. yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos:
1. käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja
2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi