Kemianluokka Gadolin työohjeet osa 1

Tältä sivulta löydät Kemianluokka Gadolinin valmiita työohjeita laboratorioon. Työohjeemme on kehitetty tutkimuspohjaisesti ja niitä on testattu Kemianluokka Gadolinin eri toimintamuodoissa, kuten opintokäynneillä, tiedekerhoissa, tiedejuhlissa ja tiedeleireillä. Työohjeet ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Huolehdithan työohjeita käyttäessäsi asianmukaisesta työturvallisuudesta. Työohjeisiin on kirjattu tärkeitä huomioita työturvallisuuteen liittyen, mutta vastuu niiden toteutumisesta on aina ohjeen käyttäjällä. 

Valtaosa työohjeistamme on kehitetty osana kemian opetuksen opinnäytetöitä. Niitä voit tarkastella tarkemmin täältä: https://blogs.helsinki.fi/kem-ope/tutkimus/julkaisut/pro-gradu-tutkielma...

Huomioita, kysymyksiä ja arvokasta palautetta työohjeisiin liittyen voi lähettää osoitteeseen kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Työohjeet on järjestetty aakkosittain, tältä sivulta löytyy ohjeita, jotka alkavat kirjaimilla A-Mu. Loput Kemianluokka Gadolinin työohjeet laboratorioon löytyvät sivulta Työohjeet 2 ja Työohjeet 3 -sivuilta. Työohjeet 3 -sivulta löytyy uusimpina valikoimiimme tulleet kokeelliset työohjeet. 

Työssä valmistetaan synteettisesti aspiriinia.
Työn tavoitteet:  oppilas oppii vesihauteen ja jäähdyttäjän käytön, sekä imusuodattamaan näytteitä. Hän hahmottaa lähtöaineiden funktionaaliset ryhmät ja ymmärtää synteesireaktion, sekä katalyytin vaikutuksen.

Työhön voidaan yhdistää synteesituotteen tunnistus IR:llä, sekä saannon puhtauden/pitoisuuden arviointi spektrofotometrillä. Myös molekyylimallinnuksen voi yhdistää aspiriinin valmistukseen.

Työssä valmistetaan biomuovia elintarvikkeina käytettävistä maissi- tai perunatärkkelyksestä. Työ on suunniteltu yläkoululaisille ja lukioon ja sitä voidaan teorian osalta laajentaa ja supistaa tekijöidensä taitotason mukaan. Yläkoululaisten kanssa käydään teoria ryhmän taitotasosta riippuen, joko käymällä läpi tärkkelyksen pilkkoutuminen pienemmiksi sokereiksi lämmön ja happamuuden vaikutuksesta tai puhua yleisesti depolymeraatiosta polymeraation vastakohtana. Kokeellinen työ suoritetaan joko kemikaaleilla tai kemikaaleilla/elintarvikkeilla. Lukiotasolla katsotaan millaisia tärkkelysmolekyylin rakennetta koossa pitävät molekyylit ovat ja miten ne muuttuvat depolymeraatiossa. Lisäksi lukiolaiset voivat suorittaa kokeen joko yläkoulun ohjeiden mukaisesti tai tutustua refluksointimenetelmään osana kemiallista valmistusprosessia. Oppilaat saavat kotiin viemisiksi valmistamansa muovipalan, jonka voi heittää käytön jälkeen biojätteeseen.

Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta.

Happopitoisuus cola-juomasta voidaan määrittää happo-emästitrauksella. Tässä työssä colajuomaa titrataan natriumhydroksidilla. pH-muutoksia havainnoidaan lisäämällä natriumhydokridia vähitellen ja samalla kirjataan pH-mittarin osoittamat pH-arvot.

Itse kokeellisen työskentelyn jälkeen tarkastellaan tuloksia piirtämällä titrauskäyrä ja määrittämällä sen avulla ekvivalenttipiste. Ekvivalenttipisteen avulla voidaan lopulta määrittää colajuoman sisältämän fosforihapon konsentraatio.

Työ on suunnattu kaikenikäisille oppilaille, vaikka työn taustalla olevan kemiallisen reaktion ymmärtäminen ei kuulu peruskouluun. Verijälki -työssä veren rauta toimii reaktion katalyyttinä ja näin nopeuttaa reaktiota niin, että se on pimeässä huoneessa silmin havaittava. Työ opettaa oppilasta olemaan kriittinen tutkimustuloksille ja ymmärtämään kemian sovellusten merkitystä yhteiskunnalle. Työn kemiallisessa reaktiossa syntyy kemiallista valoa, jota kutsutaan ilmiönä kemiluminesenssi.

 

Tähän on koottu muutamia demonstraatioita, joita Kemianluokka Gadolinissa on mahdollista tehdä. Useimmat demonstraatioista on mahdollista tehdä myös koulussa. 

Elefantin hammastahna

Työ perustuu vetyperoksidin nopeutettuun hajoamiseen katalysaattorina toimivan tuorehiivan avulla. Vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi, jolloin vapautuva happikaasu aiheuttaa pesuaineen vaahtoamisen ja näyttävän reaktion.

Demovideo_elefantin_hammastahna

Hiilidioksidin happamuus

Demonstraatiossa tutkitaan kuivajäätä sekä veden happamoitumista kuivajään vaikutuksesta. Kuivajää on kiinteää hiilidioksidia, joka voidaan havaita kuplina lisättäessä kuivajäätä veteen. Hiilidioksidia liukenee ilmasta meriveteen luonnostaan. Saman demonstraation voikin kuivajään puuttuessa tehdä osittain myös pillillä puhaltaen nesteeseen hengitysilmaa.

Demovideo_hiilidioksidin_happamuus

Kolikon loiste

Kolikon loiste on puhutteleva ja keskustelua herättävä demonstraatio. Kolikon loiste saadaan näkyville katalyytin avulla. Kolikko alkaa kiiltää, kun sen pinta liukenee muodostaen kuparikompleksin. Kompleksi katalysoi vetyperoksidin ja luminolin välisen reaktion, ja aiheuttaa kolikon lähellä olevan liuoksen kiillon.

Laavalamppu

Rakennetaan oma laavalamppu! Öljykerroksessa havaittava värillinen ja nouseva “laava” muodostuu, kun poretabletti reagoi elintarvikevärillä värjätyn veden kanssa. Työ on helppo ja turvallinen suorittaa myös eri ikäisten oppilaiden kanssa koulussa!

Demovideo_laavalamppu

Nestetyppi

Nestemäisen typen demonstraatio on aina näyttävä ja keskusteluun innoittava. Demonstraatiossa tutustutaan mm. nestetypen hyytävään kylmyyteen ja kylmän vaikutukseen kaasujen tilavuuteen sekä aineiden ominaisuuksiin.

Sininen pullo

Sininen pullo –demonstraatiossa tutkitaan hapetus-pelkistysreaktioista johtuvia värinmuutoksia pullossa. Ensin pullo on kirkas, ravistelun jälkeen kirkkaan sininen ja seistyään hetken, taas ihan kirkas!

Demovideo_sininen_pullo

Suolatorni

Ylikylläinen liuos sisältää liuennutta ainetta enemmän kuin aineen liukoisuus edellyttää ko. lämpötilassa. Tämä on syy, miksi ylikylläinen liuos on epästabiili ja siinä oleva liuennut aine saattaa kiteytyä yhtäkkiä.

Demonstraatiossa havainnoidaan, kuinka natriumasetaatin ylikylläisestä liuoksesta saadaan muodostumaan hieno torni. Työ vaatii tarkkuutta!

Demovideo_suolatorni

Tarina nalleista

Tässä puhuttelevassa demonstraatiossa nallekarkki kokee tapaturmaisen kohtalon “kylpyammeessa”. Demonstraatio on näyttävä ja innoittaa oppilaita keskusteluun muun muassa palamisesta.

Demovideo_tarina_nalleista

Työ sisältää neljä osuutta, joista voidaan tehdä vain osa tai kaikki. Ensimmäisessä tutkimuksessa tehdään tärkkelyksen osoitusreaktioita, toisessa tutkitaan, miten sylki vaikuttaa tärkkelykseen, kolmannessa tutkitaan mitä ruualle tapahtuu mahassa ja neljännessä verrataan cashewpähkinän ja vaahtokarkin energiamääriä. Kussakin osuudessa oppilas pääsee selvittämään arkipäiväisiä asioita.

 

Kotitalouksissa käytetty väkiviinaetikka on etikkahaposta valmistettu laimea liuos. Työssä määritetään etikkahapon määrä väkiviinaetikassa titraamalla se natriumhydroksidiliuoksella, jonka konsentraatio tunnetaan.

Työ tehdään mikrokemian välineillä: kennolevyillä ja pipeteillä. Työn jälkeen tuloksia pohditaan ainemäärälaskujen avulla.

 

Työssä määritetään fosfaattipitoisuus pesuaineesta värireaktiolla. Näyteliuosten väriä verrataan tunnettuihin fosforipitoisiin liuoksiin eli vertailuliuoksiin. Työ voidaan tehdä silmämääräisesti arvioiden, mutta työhön voidaan liittää myös absorbanssin mittaaminen spektrofotometrillä. Spektrofotometri on valon ominaisuuksiin perustuva analyysilaite. Työ saadaan vielä kiinteämmin liitettyä oppilaiden arkielämään, jos he tuovat tutkittavat pesuaineet kotoaan.

 

Työssä oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat kokeen, jossa mallinnetaan kivihiilen palamista laboratoriossa ja tutkitaan polttamisen suhdetta happamiin sateisiin. Tutkimukset tehdään pH-antureilla, mittausautomaation avulla. Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

 

Työn tavoitteena on perehtyä hiusten kemiaan ja erilaisten tuotteiden vaikutuksiin.

Osien I ja II tavoitteena on tutustuttaa oppilaat pH:n sekä happamuuden ja emäksisyyden käsitteisiin oppilaille tuttuja ja arkipäiväisiä tuotteita tutkimalla. Kun oppilaat osaavat yhdistää arjen asioita kemiaan he paitsi innostuvat kemiasta, myös parantavat tieteellistä lukutaitoaan (tuotepakkaukset) ja valmiuksiaan toimia tiedostavina kuluttajina (tuotteiden valinta ja siihen liittyvät kriteerit).

Osan III tavoitteena on perehtyä syvemmälle hiuksen rakenteeseen ja tutkia rakennetta koossa pitäviä sidoksia sekä näiden sidoksien muokkaamista.

 

Työn tavoitteena on havainnollistaa heliumin ja ilman eroja. Onko ilmalla massaa? Entä heliumilla? Miksi heliumilla täytetty pallo painaa vähemmän kuin tyhjä pallo ja ilmalla täytetty taas enemmän? Näitä kysymyksiä pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa ja pyritään saamaan käsitys ilman molekyyleistä sekä heliumatomeista. Tasosta riippuen käsittelytapaa syvennetään. Lisäksi testataan heliumin aikaansaamaa nostetta riisipussin kanssa. Tällöin pystytään laskemaan, montako heliumpalloa tarvittaisiin, jotta saataisiin 40 kg oppilas ilmaan.

Työ toteutetaan pääosin opettajan ohjailemana demonstraationa.

Työssä tutustutaan pH-käsitteeseen ja tutkitaan erilaisten puhdistusaineiden pH-arvoja. Lisäksi pohditaan happamuuden vaikutusta kalkkijäämiin ja ihoon. Oppilas pääsee harjoittelemaan tutkimuksen suunnittelua ja tutkimuskysymyksen muodostamista. Työn toteutuksessa käytetään pH-antureita. Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

 

Työssä eristetään kasvien väriaineita ohutkerroskromatografialla. Menetelmä perustuu molekyylien polaarisuus eroon, jolloin ne liikkuvat kromatografialevyllä eri nopeuksilla.

Työ on suunniteltu lukiolaisille ja sopii hyvin erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa poolisuus ja poolittomuus tulevat hyvin esille ja työ luo asian oppimiselle merkityksen. Työ sopii myös yläkoululaisille, jolloin poolittomuuden käsite jätetään vähemmälle huomiolle ja puhutaan vain erotuskyvystä perustuen väriaineiden erilaisiin ominaisuuksiin tarttua levynpintaan.

 

Tämä materiaali on tarkoitettu opettajille. Materiaaliin on koottu lukion kemian opetukseen sopivia sisältöjä paperin ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja valmistuksesta kestävän kehityksen näkökulmasta, sekä esitetty aiheesta tutkimuksellisia oppilastyöesimerkkejä. Kantavana ajatuksena on vastata tarpeeseen tukea oppilasta käyttämään ”kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon” paperiteollisuuden kontekstissa.

Oppimateriaali on kehitetty yhdessä UPM:n kanssa.

 

Työn tavoitteena on oppia veden puhdistuksesta ja desinfioinnista. Työssä tutustutaan kloorin desinfioiviin vaikutuksiin. Työn tarkoituksena on myös oppia käyttämään spektrofotometria ja ymmärtää teoria sen toimintaperiaatteesta. Työ on kehitetty yhteistyössä Kemira Oy:n kanssa.

Työ on suunniteltu lukiolaisille, mutta työtä voi soveltaa myös yläkouluun. Tällöin kuvaajan piirtäminen ja spektrofotometrin teoria jätetään pois tai sitä supistetaan sopivasti. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. Spektrofotometri on valon ominaisuuksiin perustuva analyysilaite.

 

Työssä opitaan normaalista kokeellisuudesta poikkeavaa työskentelyä, sekä tutustutaan kemialliseen/biotieteelliseen sovellukseen ja sen mahdollisuuksiin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Työ on kehitetty yhteistyössä Suomen 3M Oy:n kanssa.

Koululla riehuu kolibakteerin aiheuttama vatsatautiepidemia ja koulua uhkaa sulkeminen jopa viikoksi, ellei taudin aiheuttajaa saada kiinni! Koska suurin osa opettajista on sairaana, täytyy oppilaiden auttaa syyllisen löytämisessä. Onneksi yksi luokka ja heidän opettajansa ovat kokonaan säästyneet taudilta ja voivat ryhtyä tutkimushommiin.

Työ sopii yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta. Kasvualusta tulee jättää sopivaan paikkaan vähintään neljäksi päiväksi, ennen kuin tuloksia voidaan tarkastella.

 

Mitä tapahtuu, jos veteen lisätään öljyä? Miksi vesi ja öljy eivät liukene toisiinsa? Työ yhdistää arkipäivän havainnot hauskalla ja näyttävällä tavalla kemiaan. Työssä pohditaan liukoisuutta ja poolisuutta. Työ on ulkoisesti huomiota ja keskustelua herättävä. Työn voi tehdä demonstraationa tai oppilastyönä ja sopii kaikenikäisille oppijoille. 

 

Työn tavoitteena on perehtyä muovien kemiaan. Työssä tutustutaan IR–spektrometrin käyttöön, joka on eräs keskeinen kemian analyysimenetelmä, ja muovin koostumuksen kvantitatiiviseen määrittämiseen. Mikäli työtä halutaan laajentaa, voidaan syventyä IR–spektroskopian ja spektrien muodostumisen teoriaan. Työssä oppilas saa käsityksen IR:n erilaisista käyttötavoista ja oppii analysoimaan näytteitä IR–spektrometrin avulla. Työ on suunniteltu yhteistyössä Borealis Oy:n kanssa. 

 

Työn tavoitteena on perehtyä konsentraation käsitteeseen ja elintarvikkeiden tuotevalvontaan. Työssä käsitellään myös elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia. Työssä on tarkoitus tutustua IR-spektrometrin käyttöön ja sen avulla sokerin kvantitatiiviseen määrittämiseen. Työ on tehty yhteistyössä Bruker Oy:n kanssa. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää.

Työssä määritetään, onko aspiriinitabletissa oikea määrä aspiriinia. Työssä valmistetaan ensin näyteliuos, jonka jälkeen määritetään näytteestä absorbanssi spektrofotometrillä. Selvittämällä absorbanssi saadaan selville aineen pitoisuus vertaamalla sitä vertailuliuosten absorbansseihin ja hyödyntämällä työtä varten tehtyä excel-pohjaa. Työ voidaan tehdä myös käyttämällä opiskelijoiden omatekemää aspiriinia. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää.

 

Työssä tutkitaan kuvitteellisen mahan sisältöä. Matti on saanut ruokamyrkytyksen ja joutunut sairaalahoitoon. Hän ei muista mistä ruoasta myrkytys on peräisin. Työn tarkoituksena on selvittää mikä ruoka on myrkytyksen aiheuttanut. Tutkimus tehdään osoitusreaktioiden avulla. Työssä tutustutaan hiilihydraatteihin, proteiineihin ja rasvoihin. 
Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa. Se tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun. Työ voidaan tehdä yläkoulussa tai lukiossa.

Työssä tutkitaan maidon proteiinipitoisuuksia. Tutkimuksessa maidon proteiinit muodostavat kuparin kanssa värillisen kompleksiyhdisteen, jonka pitoisuutta tutkitaan spektrofotometrialla. Työn tavoitteena on että oppilas oppii kemian sisältöjen lisäksi tutkimuksen suunnittelemista ja toteuttamista, sekä tuloksien tulkintaa ja johtopäätösten muodostamista. Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

 

Työn tavoitteena on oppia veden laatuun vaikuttavista ioneista ja miten niiden pitoisuuksia voidaan mitata ionikromatografialla. Työssä on myös tarkoitus oppia muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä kuten pH:sta. Työ on kehitetty yhteistyössä Metrohm Oy:n kanssa.

Työ sopii lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. Opiskelijat voivat tuoda tutkimusta varten oman vesinäytteen. Ionikromatografissa käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa detektoria.

Tästä osiosta löydät Kemianluokka Gadolinin molekyyligastronomian työohjeet. Osan töistä pystyy toteuttamaan myös koulussa tai kotona. 

Kananmuna mikrossa

Työn tarkoituksena on havainnollistaa denaturoitumista arkikontekstissa ja yhdistää havaittu ilmiö tietoon proteiinin rakenteesta ja sen lämpöriippuvuudesta.

Kuivajääsorbetti

Tavoitteena on oppia olomuodon ja molekyylien rakenteiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä innostavalla ja maukkaalla tavalla. Työ soveltuu kaikille kouluasteille.

 

Mikrokeksit

Työssä tutkitaan onko mahdollista valmistaa keksejä mikrossa. Samalla pohditaan eli aineiden roolia leipomisessa esimerkiksi pohditaan leivinjauheen toimintaa sekä mietitään olomuodon muutoksia. Tavoitteena on herättää kiinnostusta kemiaa kohtaan leipomisen avulla. 

Työ soveltuu kaikenikäisille ja se voidaan toteuttaa Kemianluokka Gadolinissa esimerkiksi nestetyppijäätelön yhteydessä.

 

Mikromarengit

Työssä valmistetaan mikrossa marenkeja. Tarkoituksena on tarkastella arkipäivän ruokakemian ilmiöitä ja pohtia ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä pohditaan muun muassa mihin valkuaisen käyttäminen ruoanvalmistuksessa perustuu. Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa. Se tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun ja sopii kaikenikäisille oppijoille.

Mustikkatrio

Työssä valmistetaan mustikkatrio ja pohditaan ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä käydään läpi kemian kannalta indikaattorin toimintaa ja happamuutta. Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa ja tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun.

Työ sopii kaikenikäisille ja työn teoriaa voidaan soveltaa oppijoiden osaamistasoon.

Nestetyppijäätelö

Työssä opitaan olomuodon muutoksiin vaikuttavia tekijöitä innostavalla ja maukkaalla tavalla.

 

Suklaakakku mukissa

Työssä valmistetaan mukissa suklaakakku ja pohditaan ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä mietitään muun muassa kysymyksiä: Miksi leivonnassa käytetään jauhoja? Mikä on leivinjauheen tehtävä? Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa ja tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun.

Työ sopii kaikenikäisille ja työn teoriaa voidaan soveltaa oppijoiden osaamistasoon.

Tiedelimsa

Työssä käsitellään hiilidioksidiin liittyviä ilmiöitä limonadissa kemian näkökulmasta: hiilidioksidin sitoutumista veteen, hiilihapon muodostumista ja hajoamista takaisin hiilidioksidiksi.

Työssä nähdään miten kaasua voi lisätä nesteeseen ja miten se muuttaa nesteen happamuutta ja makua. Oppilaat saavat itse lisätä limukoneella hiilidioksidia veteen. Tällöin he näkevät kaasupullon ja veden, sekä havaitsevat hyvin miten kaasua saadaan nesteeseen. Oppilaat pääsevät testaamaan limonadin makua ja vertaamaan sen muitakin ominaisuuksia veteen tai limonadiin. Samalla pohditaan yhdessä työhön liittyvää kemiaa.

 

 

Tähän osioon on lajiteltu esimerkkejä mallinnuksen teemoista, joita vierailulla Kemianluokka Gadoliniin voidaan toteuttaa. Osaan teemoista löytyy myös materiaaleja käytettäviksi.

Dna:n tutkiminen

Työssä rakennetaan molekyylimallinnusohjelma Spartanin avulla DNA-molekyyli ja tarkastellaan sen rakennetta ja ominaisuuksia. Työ sopii mallinnuksen alkeet osaaville.

 

IR-spektrin muodostuminen

Aineiden tunnistuksessa voidaan käyttää apuna FT-IR-laitetta. Tässä mallinnuksessa oppilaiden kanssa käydään läpi, miten IR-spektri muodostuu ja miten aineita voidaan sen perusteella tunnistaa. Aiheena voi olla vaikka laboratoriotöistä tuttu aspiriini. Jos laboratorion puolella tehdään töitä FT-IR-laitteella, voidaan mallinnuksessa syventää työn teoriaa ja tutustua tarkemmin IR-spektriin.

Molekyyliorbitaalit

Mallinnuksessa päästään tutustumaan molekyyliorbitaaleihin. Esimerkkeinä käydään läpi hiilen eri hybridisaatiot ja keskustellaan siitä, mitä atomi- ja molekyyliorbitaalit ovat. Havainnollistava tietokonetyöskentely auttaa ymmärtämään molekyylien rakennetta.

Orgaaniset molekyylit

Mallinnus toimii hyvänä harjoitteluna Spartan-ohjelman käyttöön. Ohjelmalla rakennetaan erilaisia orgaanisia molekyylejä, joista tutkitaan esimerkiksi atomien välisiä etäisyyksiä ja mietitään, minkä kokoisia molekyylit oikein ovat. Mallinnus sopii kaikenikäisille. Lukiolaisten kanssa voidaan pohtia hieman syvemmin orgaanisten molekyylien rakennetta.

Polymeerien rakennuspalikat

Polymeerien rakennuspalikat molekyylimallinnuksessa tutustutaan erilaisiin metalloseeni-katalyytteihin ja niiden muotoihin. Propeenia polymeroidaan ja tarkastellaan syntyvän polypropeenin muotoa ja keskustellaan muodon vaikutuksesta polymeerin ominaisuuksiin. Tule tutkimaan miten polymerointi tapahtuu ja miten muovien ominaisuuksia voidaan säädellä katalyyteillä.

Poolisuus

Miksi vesi on hyvä liuotin? Miksi kaikki aineet eivät kuitenkaan liukene veteen? Mitä on poolisuus ja mistä se johtuu? Mallinnuksessa voidaan tutustua poolisuuden käsitteeseen eri molekyylien avulla. Samalla opitaan mitkä aineet liukenevat toisiinsa ja mitkä eivät. Mallinnuksessa voidaan käydä läpi myös erityisesti veden ominaisuuksia, poolisuuden lisäksi esimerkiksi pintajännitystä.

Superabsorbentit

Työssä tutustutaan superabsorbenttien toimintaan ja kemiaan. Miten on kehitelty aine, joka voi imeä itseensä moninkertaisen määrän oman painonsa verran nestettä? Ja miten kastelemalla superabsorbenttia, voidaan saada edelleen kuivaa materiaalia? Miten nesteen saa pois superabsorbenteista? Tutustu työhön, niin näet miksi superabsorbentit todella toimivat. Työohjeet kehitetty yhteistyössä BASF Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Työ sopii yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta.

Veden pintajännitys

Mallinnetaan veden kemiallista rakennetta molekyylinmallinnusohjelmalla ja tarkastellaan vesimolekyylien välisiä vetysidoksia sekä keskustellaan vetysidosten vaikutuksesta vedenpintajännitykseen. Samalla menetelmällä voimme myös tarkastella eri aineiden liukoisuuksia (esim. oktaani ja vesi).

 

 

 

Työssä valmistetaan muovia maidosta, aivan kuten Suomen ensimmäisessä muovitehtaassakin aikoinaan tehtiin. Työ on suunniteltu kaikenikäisille koululaisille ja sitä voidaan teorian osalta laajentaa ja supistaa tekijöidensä taitotason mukaan. Alakoululaisille muovin valmistusta tehdessä puhutaan verkottumisesta ja muovin verkottuneesta rakenteesta yleisellä tasolla eikä teoriaan mennä kovin syvälle. Yläkoululaisten kanssa käydään läpi polymerisoitumisen idea eli monomeereistä tulee polymeerejä. Lukiotasolla katsotaan miten kaseiini verkottuu ja miten se muodostaa polymeerejä, molekyyli- ja sidos-tasolla.

Oppilaat saavat kotiin viemisiksi valmistamansa muovipalan, josta saa taakseliimatun magneetin avulla hauskan jääkaappimagneetin.