Geopiste

Tervetuloa osallistumaan Geopisteen toimintaan!

LUMA-tiedeluokka Geopiste on ikkuna akateemiseen tutkimukseen ja toimii maantieteen kouluopetuksen tukena. Geopiste tuo yhteen maantieteen ja geologian uusimman tutkimuksen, ja tukee näin opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatillista osaamista. Yhteistyössä muiden LUMA-tiedeluokkien kanssa haluamme tukea oppimisen iloa tieteitä kohtaan ja tukea kasvatusta, joka johtaa kestävämpään yhteisen tulevaisuuteen.

Muiden LUMA-tiedeluokkien toimintaan voit tutustua täällä.

Koronavirustilanteen takia emme valitettavasti voi järjestää opintokäyntejä Kumpulassa. Toistaiseksi opintokäynnit järjestetään etänä. Ota yhteyttä jos on kysyttävää!

Uusi LOPS painottaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan: osallistumista, vaikuttamista ja laaja-alaista osaamista. Monitahoisten globaalien kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen tai konfliktien tarkastelu vaatii maantieteelle tyypillistä systeeminäkökulmaa. POPS 2014 toteaa, että ”Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta”. Geopiste tarjoaa opettajille keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintamme on tiiviissä vuorovaikutuksessa osastomme ajankohtaisen tutkimuksen kanssa. Tätä kautta pystymme tarjoamaan kiinnostavia opetusresursseja maantieteen kouluopetuksen tueksi.

Geopisteen tavoite on innostaa oppilaita ja opiskelijoita maantieteen ja geotieteiden harrastamiseen ja opiskeluun. Tarjoamme esimerkiksi etäopintokäyntejä, kampusvierailuja ja kerhotoimintaa, joiden tarkoituksena on tuoda esiin näiden tieteenalojen monipuolisuus ja keskeinen rooli tämän päivän polttavien kysymysten ratkaisemisessa.

Ihmetellään maailmaa yhdessä!

Etäopintokäynnit

LUMA-tiedeluokka Geopisteen järjestämien opintokäyntien tavoitteena on lisätä oppilaiden innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan, lisätä maantieteellistä ymmärrystä ja ajattelua, kertoa maantieteen opiskelumahdollisuuksista ja tutustuttaa uusimpiin tutkimusmenetelmiin. 

Toteutamme syksyllä 2021 etäopintokäyntejä etäyhteyden avulla. Ensisijainen kohderyhmä on lukiolaiset, tulevaisuudessa tulemme myös tarjoamaan ohjelmaa 7-9 luokkalaisille.

Geopiste-opintokäynnin varaaminen
 

Varauskalenteri syksyn etäopintokäynneille avautuu kahdessa osassa.
Syys-lokakuun etäopintokäynnit tulevat varattavaksi 18.8. kello 9.00 alkaen ja marras-joulukuun käynnit taas 11.10. kello 9.00 alkaen. Ohje varaamiseen alla.

Tutustu ensin varausohjeisiin LUMA-tiedeluokkien sivulla. Varaa sitten aika opintokäynnille tiedeluokkien yhteisestä varauskalenterista*. Tämän jälkeen yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi. Geopisteen ohjaaja opastaa ja auttaa harjoitusten teossa etäyhteydellä koko ajan. Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Peruutukset tulee tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen opintokäyntiä. Mikäli muutoksia tulee lähempänä käyntiä, ota yhteyttä Geopisteen yhteyshenkilöön. Ota myös yhteyttä, mikäli sinulla on mitään kysyttävää opintokäyntiin liittyen. 

*Kontakta oss på Geopiste (geopiste@helsinki.fi) om er klass vill besöka oss på svenska. Vi försöker då tillsammans med vår svenskspråkiga handledare hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök.

Huom! Ennen varaamista lue nämä tiedeluokkien yhteiset käytännöt koronan aikana.

Opintokäynnin sisältö voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi. Suosittelemme kolmevaiheista opintokäyntiä missä ensin opiskelijat saavat tutustua aiheeseen tutkijaesittelyn kautta, joko yhdessä luokassa tai kotitehtävänä. Tämän jälkeen osallistutaan varsinaiseen opintokäyntiin, missä Geopisteen ohjaajat vetävät oppimisaktiviteetin, joka määräytyy opintokäynnin teemalla (kuvattu alla). Antamamme  malli jatkotyöskentelyyn toimii jatkumona opintokäynnille ja antaa mahdollisuuden aiheen syvempään pohtimiseen. Tämän lisäksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua maantieteeseen tieteenalana ja uravalintana, kurkistaa opiskelijoiden elämään ja osallistumaan virtuaalikierrokseen Kumpulan kampuksessa.

Opintokäynnin sisältö (valitse niin että varaamanne aika täyttyy)

Ennen opintokäyntiä:
Teemaan johdattava esittely tutkijalta tai tutkijoilta

Opintokäynnin aikana:
Teemakohtainen oppimisaktiviteetti (75 min, sisältyy oletuksena)
Geotieteet ja maantiede tieteenaloina (15 min)
Opiskelijan elämää (15 min)
Kierros Kumpulan yliopistokampuksella (virtuaali: 10 min)

Opintokäynnin jälkeen:
Vinkit jatkotyöskentelyyn (työohje opintokäynnin teemasta, sopii 75 min oppitunnille)

 

Maanjäristysten alueellisuus ja niiden vaikutukset

Valitsemalla maanjäristykset opintokäynnin teemaksi annat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tarkemmin siihen, miten maanjäristykset toimivat osana maasysteemiä. Harjoituksessa nostetaan esille, maanjäristysten esiintyvyyteen liittyvät tekijät sekä millainen suhde esim. episentrumin sijainnilla, hyposentrumin syvyydellä ja järistyksen voimakkuudella on maanjäristyksien vaikutuksiin.

Opintokäynti soveltuu erityisen hyvin muun opetuksen tueksi, kun GE2 kurssilla käsitellään kivikehää, tai kun halutaan tutustua geomedian mahdollisuuksiin kurssilla GE4. Opintokäynnin aikana opiskelija oppii tulkitsemaan ja esittämään luonnonmaantieteellistä tietoa paikkatieto-ohjelman avulla. Harjoituksessa pohditaan maanjäristyksien syitä ja seurauksia eri alueilla. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät hahmottamaan miten luonnonmaisemat muuttuvat maanjäristyksien myötä. Mitä esimerkiksi uutiskuvasta voidaan lukea? Harjoituksessa arvioidaan myös mitä vaikutusta maanjäristyksillä on elämään ja kuinka seurauksia mahdollisesti voidaan lieventää.

Harjoitustyö linkittyy vapaaehtoiseen jatkotyöskentelyyn, jossa tarkastellaan maanjäristyksiä uutisten kautta. Uutisten, kuvien ja videoiden avulla opiskelijoille avautuu vielä vahvemmin maanjäristysten tilallisia vaikutuksia sosiaalisesta, ympäristöllisestä sekä ekonomisesta näkökulmasta. Prosessi auttaa opiskelijoita ymmärtämään maasysteemin monimuotoisuutta ja sitä, kuinka maantieteellinen näkökulma auttaa yhdistämään eri tieteenaloja. Tehtävä auttaa myös opiskelijoita kehittämään heidän geomedia-lukutaitojaan.

Valmistautuminen opintokäyntiin

Harjoitukseen käytetään ArcGis Online –paikkatietopalvelua, jota opiskelijat käyttävät omilla tietokoneillaan selaimen kautta. Opintokäyntiä varten opiskelijoilla pitää olla oma tietokone käytettävissä. Jos opintokäynti tehdään luokkahuoneessa, on hyvä, jos opettaja pystyy jakamaan oma ruutuaan isolla näytöllä. Ennen opintokäyntiä pyydetään opettajaa jakamaan antamamme tunnuksia opiskelijoille. Muita ennakkovalmisteluja ei tarvita.

Kenelle opintokäynti on suunnattu

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille.
 

Maankäytön muutokset ja vesipula Kenian Taitavuorilla

Tällä opintokäynnillä tutustutaan tosielämän esimerkkiin siitä, kuinka voimakkaasti ihmisten aiheuttamat muutokset maankäytössä vaikuttavat ympäristöön. Harjoituksen aikana lähdetään etsimään syitä siihen, miksi vesi on vähentynyt Kenian Taitavuorilla, millaiset vaikutukset tällä on paikallisten ihmisten jokapäiväiseen elämään, eläimiin sekä koko ekosysteemiin. Harjoituksessa opiskelijat pääsevät itse käyttämään selainpohjaista paikkatieto-ohjelmaa, jonka avulla tulkitaan aineistoa, tehdään kvantitatiivinen analyysi ja pohditaan aihetta kaukokartoitusdatan avulla. Tämän jälkeen pohditaan mitä tämä data ei voi kertoa ja nostetaan esiin paikallistietämyksen rooli tilanteen ymmärtämiseksi. Lopuksi luodaan yhdessä ajatuskartta mahdollisista syistä ja seurauksista vesipulaan. Tavoitteena onkin, että opiskelijat ymmärtävät eri tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien tärkeyttä, kun yritetään ymmärtää systeemejä ja suhteita maapallolla.

Opintokäynnin sisältö sopii erinomaisesti kaikille lukion maantieteen kursseille tukemaan muuta opetusta. Käynti sitoo systeemiajattelun kautta yhteen muun muassa seuraavia teemoja: hydrologinen kierto, kestävä luonnonvarojen käyttö, ihmisen ja luonnon väliset suhteet, maantieteellisen tiedon merkitys arkielämään sekä erityisesti paikkatiedon ja -paikkatietosovellusten käyttö ja mahdollisuudet.

Valmistautuminen opintokäyntiin

Opintokäyntiä varten opiskelijoilla pitää olla oma tietokone käytettävissä, sillä harjoituksessa opiskelijat käyttävät ArcGis Online –paikkatietopalvelua ja Flingaa selaimen kautta. Jos opintokäynti tehdään luokkahuoneessa, on hyvä, että opettaja jakaa myös omaa ruutuaan isolla näytöllä. Ennen opintokäyntiä pyydetään opettajaa jakamaan antamamme tunnukset opiskelijoille. Muita ennakkovalmisteluja ei tarvita.

Kenelle opintokäynti on suunnattu

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille.

 

Ihmiset ja kanssalaiset muuttuvassa maailmassa

Koska olemme tottuneita katsomaan ja ymmärtämään maailmaamme tietyllä tavalla, on paljon kohtaamisia, jotka jäävät arjessa huomioimatta. Tämän opintokäynnin aikana nostetaan esille ne ohikiitävät, mutta tärkeät suhteet, joiden kautta osallistumme elämään maapallolla. Hyödyntämällä luovaa menetelmää oppilaat saavat kohdata lähiympäristönsä ja sen muut asukkaat uudella tavalla. Toivomme kokemuksen lisäävän ymmärrystä siitä, miten ihmissubjekti on aina osa maailmaa, yhtenä muiden joukossa. Niitä, joiden kanssa jaamme maailmaa, voidaan kutsua kanssalaiseksi. Opintokäynnillä pohditaan miten maailma voisi näyttäytyä näiden kanssalaisten näkökulmasta ja kysytään mitä voidaan oppia heiltä; mikä on heille tärkeää?

Kun vaikutamme täällä maapallolla, on ehdottoman tärkeää, että opimme huomioimaan muita, olivatpa ne sitten ihmisiä, hyönteisiä tai kasveja. Korostamalla osallisuuttamme maailmassa ja kiinnittämällä kehollisen huomion muihin maailmoihin on mahdollista lisätä opiskelijoiden kiinnittymistä planeettaamme ja sen moniin kanssalaisiin. Tarkoitus on, että oppimisaktiviteetin myötä opiskelijoiden ymmärrys elämän moninaisuudesta karttuu, ja että tätä kautta syntyy huolenpitoa, joka ylettää ihmismaailmojen ulkopuolelle.

Opintokäynti linkittyy vahvasti maantieteen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa muun muassa todetaan, että ”nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat maantieteen opetuksen lähtökohta”. Opetuksessa tulisi nostaa esille nuorten sidoksia heidän omaan maantieteeseensä ja auttaa heitä ymmärtämään maailmassa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan maailman hyvinvoinnin edistämiseksi. Luovuus, maantieteellinen ajattelu, suhteet ja kestävyys ovatkin tämän opintokäynnin ytimessä. Tämän takia opintokäynti soveltuu erinomaisesti GE1 moduuliin ja sitä voi hyvin myös hyödyntää GE3:ssa tai käyttää johdantona esimerkiksi vaikuttamisprojektille GE4:ssa.

Valmistautuminen opintokäyntiin

Kokemuksien ja havaintojen kartoittamisessa käytetään Epicollect5 –paikkatietosovellusta, minkä takia jokaisella osallistujalla tulisi olla oma puhelin käytettävissä. Jos opintokäyntiin osallistutaan etänä, on hyvä, jos opettaja pystyy jakamaan oma ruutuaan isolla näytöllä.

Opintokäynti linkittyy vahvasti kolmeen lyhyeen luentovideoon, jotka johdattavat aiheeseen. Videoissa kuullaan esimerkiksi professori Laura Kolben puheenvuoro kaupungin elementeistä ja apulaisprofessori Noora Pyyry kertoo vuorostaan, miten nämä elementit muokkaavat kaupunkielämää. Videoiden käsittelyn tueksi löytyy ohje esimerkkikysymyksistä ja vastauksista, joita voidaan pohtia yhdessä luokassa tai antaa kotitehtäväksi. Ennakkovideoille ja niiden käsittelyyn on hyvä varata noin 75 minuuttia.

Kenelle opintokäynti on suunnattu

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille (soveltavasti sopii myös 8.–9.-luokkalaisille).

Maantieteen tiedekasvatuksen opetusmateriaaleja on koottu Geopisteen materiaalipankkiin. Harjoitusohjeiden avulla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan muun muassa paikkatietoanalyysin tekoa erilaisten ohjelmien, kuten GGIS, Open Street Map, Libre Office ja Paikkatietoikkuna avulla. Ohjeita päivitetään ja lisätään yliopiston maantieteen opetuksessa syntyvien kurssitöiden yhteydessä. 

Geopisteen kautta voit lainata varusteita opetuksen tueksi. Varusteet käytetään tiedekasvatustoiminnan lisäksi muuhunkin Geotieteiden ja maantieteen osaston toimintaan, esimerkiksi kenttäkursseissa.

Lue lisää varusteista ja varauskäytänteistä tästä.

 

Geopiste sijaitsee Helsingissä Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksessa (Gustaf Hällströmin katu 2).

Postiosoite: Geopiste, PL 64, 00014, Helsingin yliopisto

Lisätiedustelut ja kysymykset Geopisteen liittyen voi lähettää osoitteeseen geopiste[a]helsinki.fi

Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan myös meidän Facebook sivulla. Seuraa meitä siellä!