Tutkimuksen painoalat

Teologisessa tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa. Tutkitun, syvällisen ja monipuolisen tiedon avulla ymmärrämme globaaleja muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten monikulttuurisuutta, arvojen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja uskonnollista ääriliikehdintää.

Teologisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat

 • Teologian ja uskonnontutkimuksen monitieteisyys sekä metodinen kehittäminen
 • Uskonnollinen vuorovaikutus kulttuurikonteksteissa: identiteetit, konfliktit, dialogi sekä rauhanomainen vuorovaikutus
 • Teologisten, uskonnollisten ja katsomuksellisten ideoiden sekä käsitejärjestelmien synty, historiallinen kehitys sekä vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • Uskonnollinen monimuotoisuus globaalissa ja paikallisessa kontekstissa
 • Uskontojen, elämänkatsomusten ja arvojen vaikutus hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen

Teologian ja uskonnontutkimuksen monitieteisyys sekä metodinen kehittäminen

Teologisen tiedekunnan monitieteinen ja sopivan tiivis tutkijayhteisö tuo yhteen huomattavan laajan kirjon humanistis-yhteiskunnallista metodista osaamista, jota sovelletaan teologiaan, uskontoihin sekä katsomuksiin liittyvien ilmiöiden tutkimiseen sekä historiassa että nykypäivänä.

Metodisia uusia alueita ja kehittämiskohteita:

 • Avoimen datan ja tieteen kehittäminen
 • Yhteistyö Helsingin yliopiston keskustakampuksella (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities HSSH)
 • Humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden ja luonnontieteiden vuorovaikutuksen sekä yhteistyön edistäminen: digitaaliset ihmistieteet, kognitiotiede, kulttuurievoluutio.

Uskonnollinen vuorovaikutus kulttuurikonteksteissa: identiteetit, konfliktit, dialogi sekä rauhanomainen vuorovaikutus

 • Muinaisen Lähi-idän ja antiikin kulttuurimuutosten suhde juutalaisiin sekä kristillisiin teksteihin, perinteisiin, identiteetteihin ja yhteisöihin.
 • Uskontojen pyhien ja auktoritatiivisten tekstien välittyminen ja vaikutus.
 • Uskontojen ja katsomusten yhteydet konflikteihin ja rauhaan sekä uskontojen rauhanomainen vuorovaikutus ja dialogi.
 • Uskonto aikamme yhteiskunnassa: uskonnollisten yhteisöjen ja yhteiskunnan sidoksisuus ja keskinäiset vaikutukset

Nousevia ja uusia aloja:

 • Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vuorovaikutus historiassa sekä nykyisessä globaalissa, eurooppalaisessa ja suomalaisessa kulttuurikontekstissa
 • Muuttoliikkeiden vaikutus uskontoon ja kulttuuriin

Teologisten, uskonnollisten ja katsomuksellisten ideoiden sekä käsitejärjestelmien synty, historiallinen kehitys sekä vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin

 • Läntisten kristillisten traditioiden juurien ja kehityskulkujen tutkimus erityisesti Suomessa ja Euroopassa
 • Uskonto, sukupuoli ja intersektionaalisuus (mm. etnisyys)
 • Uskonto, media, populaarikulttuuri ja yhteiskunta

Nousevia ja uusia aloja:

 • Tekoälyn sekä sosio-teknisten innovaatioiden soveltamiseen liittyvät ideologiset ja eettiset kysymykset

Uskonnollinen monimuotoisuus globaalissa ja paikallisessa kontekstissa

 • Eletty uskonto
 • Uskonnottomuus
 • Uskonto ja tunteet
 • Uskonto ja katsomukset kaupunkitilassa

Nousevia ja uusia aloja:

 • Uskonnon/spiritualiteetin kehollisuus, tilallisuus ja materiaalisuus
 • Islamilainen teologia
 • Afrikkaan liittyvä tutkimus ja opetusyhteistyö sekä verkostot

Uskontojen, elämänkatsomusten ja arvojen vaikutus hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen

 • Uskontoon ja katsomuksiin liittyvät kysymykset oikeudenmukaisuudesta
 • Uskonto ja hyvinvointi/terveys/hoiva
 • Ihmisen merkityksellinen elämänkaari
 • Uskonnot ja katsomukset kasvatuksessa

Nousevia ja uusia aloja:

 • Ekoteologia
 • Uskonto ja eriarvoisuus