Jatko-opinto-oikeudet

Jäivätkö opinnot kesken? Unohtuiko lukuvuosi-ilmoittautuminen? Haluatko tulla meille suorittamaan opintoja, jotka voit sisällyttää tutkintoosi omassa kotiyliopistossasi? Tälle sivulle on koottu tietoa poissaolevaksi ilmoittautuneille, opinnot keskeyttäneille tai Helsingin yliopistoon muualta tuleville jatko-opiskelijoille. Läsnäoleville opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Flamma-intranetistä.

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta, jonka yhteydessä seurataan opintojen etenemistä 6 vuoden kuluttua opinto-oikeuden myöntämisestä. Seurannalla ja sen yhteydessä tarjottavalla ohjauksella yliopisto ja tiedekunnat haluavat tukea ja edistää jatko-opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Ohjaajat ja tiedekunnan jatko-opintopalvelut tarjoavat seurantaan jääville tarvittaessa opinto-ohjausta ja neuvontaa, jonka yhteydessä selvitetään opintoja viivästyttäneitä seikkoja ja hoidetaan tarvittaessa esimerkiksi ohjausjärjestelyt ja opintosuoritusmerkinnät ajan tasalle.

Ketä rekisteriseuranta koskee?

Keväällä 2018 rekisteriseurantaan poimitaan ne opiskelijat, joiden opinto-oikeus on alkanut 31.7.2012 tai aiemmin. Opiskelijarekisteri suorittaa rekisteriseurantapoiminnan helmikuussa ja laittaa seurantaan jääneille jatko-opiskelijoille seuraavalle lukuvuodelle läsnäolevaksi ilmoittautumisen eston. Seurantaan jääneille lähetetään helmikuussa kirje tai sähköpostiviesti. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia, että omat opiskelijarekisterissä olevat yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Jos valmistut tohtoriksi kevätlukukauden loppuun mennessä, sinun ei tarvitse huolehtia rekisteriseurannasta. Jos olet jo jättänyt väitöskirjasi esitarkastukseen tai jätät sen kevätlukukauden aikana, sinun ei tarvitse toimittaa rekisteriseurantaan vaadittavia suunnitelmia, vaan ilmoittautumisesto poistetaan automaattisesti teologisen tiedekunnan jatko-opintopalveluissa väitöskirjan esitarkastukseen jättämisen yhteydessä.

Jos tohtorintutkinto ei valmistu tai väitöskirjaa ei jätetä esitarkastukseen ennen lukuvuoden päättymistä 31. heinäkuuta, sinun tulee esittää päivitetty tutkimussuunnitelmasi ja henkilökohtainen opintosuunnitelmasi tiedekunnan määrittelemien vaatimusten mukaan (ks. alempana) sekä hakeutua ohjaukseen voidaksesi ilmoittautua läsnäolevaksi.

Miten toimin?

Aloita lukemalla kaikki tältä sivulta löytyvät rekisteriseurantaa koskevat tiedot ja laadi sen jälkeen opinto- ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelmat tulee toimittaa tiedekunnan jatko-opintopalveluihin viimeistään 26.3.2018 (ensikertalaiset) / viimeistään 16.4.2018 (aiemmissa rekisteriseurannoissa lisäaikaa saaneet opiskelijat, joiden lisäaika päättymässä 31.7.2018). Suunnitelmat voidaan hyväksyä ja lisäaikaa myöntää kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi. Määräajan jälkeen toimitetut suunnitelmat voidaan käsitellä vasta syyslukukaudella: syksyn määräaika hakemusten toimittamiselle on 27.92018.

Jos sinulle on jo aiemman rekisteriseurannan yhteydessä myönnetty lisäaikaa, sinun tulee osana tutkimus- ja opintosuunnitelmia selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos väitöskirja ja jatko-opinnot ovat ratkaisevasti edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan aikana ja jos vastuuprofessori ja tohtoriohjelma puoltavat suunnitelmaa.

Opintosuunnitelma laaditaan oheiselle lomakkeelle, johon kirjataan myös henkilötiedot, ohjaajien ja vastuuprofessorin tiedot ja arvioitu valmistumisaikataulu sekä mahdolliset opintojen viivästymisen syyt. Opintosuunnitelman liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen, enintään 3 sivun tutkimussuunnitelma. Puutteellisia suunnitelmia ei käsitellä, vaan ne palautetaan jatko-opiskelijalle täydentämistä varten.

Opintosuunnitelmalomake ja tutkimussuunnitelma palautetaan tiedekunnan jatko-opintopalveluihin joko sähköpostin liitetiedostona tai postitse.

Sähköposti: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi
Postiosoite: Humanistisen tiedekunnan jatko-opintopalvelut, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus- ja opintosuunnitelman arvioinnin kriteerit

Väitöskirjan tutkimussuunnitelmasta (enimmäispituus 3 sivua) tulee ilmetä väitöskirjan aihe, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, käytettävät aineistot, metodit ja sisällön jäsennys sekä tutkimuksen tämänhetkinen vaihe. Artikkelimuotoisesta väitöskirjasta tulee ilmoittaa myös artikkeleiden julkaisusuunnitelma. Tutkimussuunnitelma ja sen tieteellinen merkitys arvioidaan väitöskirjahankkeena. Opintosuunnitelmassa esitellään jatko-opintojen sisältö, puuttuvien opintojen suunniteltu suoritusaikataulu ja työtä varten mahdollisesti saatu rahoitus.

Tiedekunnan jatko-opintopalvelut lähettää määräaikaan mennessä toimitetut suunnitelmat lausunnolle opiskelijan vastuuprofessorille. Vastuuprofessori arvioi tutkimus- ja opintosuunnitelman realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteutettuna jo suorittamiisi jatko-opintoihin. Vastuuprofessorin lisäksi suunnitelmat arvioi teologian ja uskonnnontutkimuksen tohtoriohjelman johtoryhmä. Aikataulun osalta kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että kokopäiväisen jatko-opiskelijan tulee pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Päätökset ja lukuvuosi-ilmoittautuminen

Määräaikaan mennessä suunnitelmansa toimittaneille opiskelijoille tiedotetaan päätöksestä sähköpostitse viikosta 20 alkaen. Mikäli päätös on myönteinen, opiskelija voi tämän jälkeen ilmoittautua läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle ilmoittautumisaikana (31.8.2018 mennessä).

Mikäli suunnitelmia ei voida täydentämisenkään jälkeen hyväksyä, opiskelijalle annetaan kielteinen päätös perusteluineen. Kielteisen päätöksen saaneen tulee ilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (31.8.2018 mennessä). Ilmoittautumistieto voidaan muuttaa läsnäolevaksi, kun tiedekunta on hyväksynyt suunnitelmat. Kielteiseen päätökseen tyytymätön jatko-opiskelija voi pyytää päätökseen oikaisua tiedekunnalta. Jos päätös on oikaisupyyntöönkin kielteinen, siihen liitetään valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

Mikäli opiskelija laiminlyö kokonaan lukuvuosi-ilmoittautumisen vuosittaisena ilmoittautumisaikana (1.5.-31.8.) hän menettää opinto-oikeutensa ja hänen täytyy hakea opinto-oikeuden palautusta voidakseen jatkaa opintoja.

Lisätietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta >>

Mikäli et aio suorittaa tohtorintutkintoa, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudesta jättämällä kirjallisen, sitovan ilmoituksen tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Luopumisesta huolimatta tiedot kaikista opintosuorituksista säilyvät rekisterissä. Ohjeet opinto-oikeudesta luopumiseen löydät yliopiston verkkosivuilta.

Jos haet lisäaikaa yli kahdelle vuodelle

Tohtorikoulutuksen uudet, tohtoriohjelmakohtaiset tutkintorakenteet astuivat voimaan 1.8.2017. Siirtymisessä on käytössä kolmen vuoden siirtymäaika, jonka aikana opiskelija voi joko siirtyä suorittamaan tutkintoa uuden rakenteen mukaan tai tehdä tutkinnon valmiiksi vanhojen, pääainekohtaisten tutkintovaatimusten mukaan. Opiskelijat, jotka eivät valmistu ennen 31.7.2020 siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuden, tohtoriohjelmakohtaisen tutkintorakenteen mukaisesti. Mikäli rekisteriseurannassa hakemasi lisäaika ulottuu yli siirtymäajan päättymisen 31.7.2020, huomioi myös siirtymistä koskevat säännöt päivittäessäsi opintosuunnitelmaasi. Omatoiminen siirtyminen uuteen tutkintorakenteeseen siirtymäajan kuluessa on mahdollista ainoastaan läsnäolevana opiskelijana. Siirtymistä koskevat ohjeet läsnäoleville opiskelijoille löydät tiedekunnan Flamma-sivuilta.

Lisätietoa

Tiedekunnassa noudatetaan rehtorin hyväksymää rekisteriseurannan yleistä toimintamallia, ja rekisteriseuranta perustuu myös konsistorin yleisiin linjauksiin, jatko-opiskelijoiden rekisterin kehittämisryhmän muistioon (2005), sekä Opetusministeriön suosituksiin muistiossa Tohtorikoulutuksen kehittäminen (2006).

Mikäli sinulla on kysyttävää rekisteriseurannasta, ole yhteydessä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Unohtuiko lukuvuosi-ilmoittautuminen? Haluatko jatkaa aiemmin kesken jääneitä opintoja? Ilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa aina opiskeluoikeuden menetykseen, mutta voit anoa tutkinnonsuoritusoikeutta takaisin.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi vielä saman lukuvuoden aikana, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun (ks. ohjeet alla) ja esität kuitin maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä. Lisäksi HYY:n jäseneksi haluavan jatkotutkinto-opiskelijan on esitettävä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.

Jos edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut pidempään, oikeuden palauttamista haetaan lomakkeella, jonka voi ladata rtf-muodossa tai hakea tiedekunnan jatko-opintopalveluista. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa jatko-opiskelijavalintojen yhteydessä. Seuraava mahdollisuus hakea jatko-opinto-oikeuden palautusta on 14.-27.9.2018. Täytetty hakemus toimitetaan jatko-opintopalveluihin. Hakemukseen on liitettävä uusi opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma. Kun hakemus on käsitelty, jatko-opintopalveluista postitetaan dekaanin päätös hakijalle.

Myönteisen päätöksen saaneen tulee maksaa uudelleenkirjoittautumismaksu ja ilmoittautua uudelleen kuukauden kuluttua päätöksestä jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä.

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. (Valtioneuvoston asetus 17.12.2009.)

Maksun voi maksaa Helsingin yliopiston tilille:
Pankki: NORDEA
IBAN: FI23 1660 3000 0777 20
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viitenumero: 0253 62312

 

Joskus väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihe vaatii tuekseen opintoja muista yliopistoista.

Suomalaiset yliopistot ovat sopineet opiskelijaliikkuvuudesta sopimuksessaan joustavasta opinto-oikeudesta (JOO). Valtakunnallisen sopimuksen perusteella suomalaisten yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

JOO-opinto-oikeutta haetaan kohdeyliopistosta (tutustu hyvissä ajoin sekä kotiyliopiston että kohdeyliopiston hakuaikoihin). Hakemukseen vaaditaan kotiyliopiston puolto, jolla kotiyliopisto sitoutuu korvaamaan opinto-oikeuden myöntämisestä ja suoritetuista opintopisteistä aiheutuneet kustannukset kohdeyliopistolle.

Hakemuslomake ja hakuohjeet löytyvät valtakunnallisilta JOOPAS-sivuilta: www.joopas.fi

JOO-opintoja koskeviin kysymyksiin vastaavat yliopiston liikkuvuuspalvelut.

Mikäli et aio käyttää tutkinnonsuoritusoikeuttasi, voit luopua siitä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle. Tällöin tutkinnonsuoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta.

Ohjeet tutkinnonsuoritusoikeudesta luopumiseen löytyvät täältä.