Töihin meille

Yliopistoportfolio on tieteellisen raportin kaltainen katsaus, jossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemista työtään (tutkimus, opetus, hallinnollinen ja muu työ) kokonaisuutena.

Portfolio tulee laatia kutakin haettavaa tehtävää varten ja ansiot on esiteltävä haettavan tehtävän kannalta. Portfolion enimmäispituus on 4–7 sivua (sekä liitteet ohjeen mukaisesti). Portfolion opetus ja ohjaus -osiossa on huomioitava tiedekunnan ohjeet opetuksellisten ansioiden arvioinnista.

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Hyvä opetustaito on edellytyksenä teologisen tiedekunnan opetustehtäviin. Vakinaisiin tehtäviin valittavilta ja dosentin arvoa hakevilta edellytetään tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisin asteikkoon suhteutettuna vähintään hyvää opetustaitoa. Vakinaistamispolun tai yliopisto-opettajan tehtäviin hakeneita arvioitaessa otetaan huomioon akateemisen uran pituus sekä mahdollisuudet opetustaidon kehittämiseen. Lisäksi arvostetaan hakijan osoittamaa potentiaalia opetustaidon kehittämiseen ja opetustaitopotentiaali otetaan huomioon arviointia tehdessä.

Arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain.