Kelpoisuudet

Uskonnon aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset opetettavan aineen opinnoissa

Peruskoulun ja lukion toisen opetettavan aineen opinnot

Pätevyyden opettaa uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena voi saada kolmella tapaa:

 1. Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen ensisijainen vaihtoehto hankkia ev.lut. uskonnon aineenopettajakelpoisuus (60 op) on suorittaa opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) sekä TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot toisten koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op). Perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa samanaikaisesti ja niitä on mahdollista suorittaa myös HY Avoimessa yliopistossa. Teologisten perusopintojen ja vaadittavien aineopintojen suorittaminen vie yleensä kaksi lukuvuotta.
 2. Aineenopettajaksi kouluttautuvien on mahdollista suorittaa myös yleisen teologian perus- ja aineopintoja (60 op). Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana: perusopinnot järjestetään syyslukukaudella ja aineopinnot kevätlukukaudella.
 3. Opetettavan aineen pätevyyden saa myös suorittamalla teologiset perusopinnot (60 op) sekä teologisiin aineopintoihin kuuluvan yhden osaston tai oppiaineen kivijalkakurssin, johon sisältyy proseminaari (10 op), yht. 70 op. Teologisten perusopintojen ja vaadittavien aineopintojen suorittaminen vie ainakin kaksi lukuvuotta.

Lukion ensimmäisen opetettavan aineen opinnot

Pätevyyden opettaa uskontoa lukiossa ensimmäisenä opetettavana aineena voi saada kolmella tapaa:

 1. Suorittamalla opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) sekä TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot toisten koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) sekä yhden teologisen oppiaineen syventävät opinnot (40 op) ilman pro gradu -tutkielmaa, mutta sisältäen kuitenkin opinnäytetyön (40 + 20 op), yhteensä 120 op.
 2. Suorittamalla yleisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op) sekä yhden teologisen oppiaineen syventävät opinnot (40 op) ilman pro gradu -tutkielmaa, mutta sisältäen kuitenkin opinnäytetyön (40 + 20 op), yhteensä 120 op.
 3. Suorittamalla teologiset perusopinnot (60 op) ja teologisiin aineopintoihin kuuluvan yhden osaston tai oppiaineen kivijalkakurssin, johon sisältyy proseminaari (10 op), yht. 70 op sekä yhden teologisen oppiaineen syventävät opinnot (40 op) ilman pro gradu -tutkielmaa, mutta sisältäen kuitenkin opinnäytetyön (40 + 20 op), yhteensä 130 op.

Vas­taa­vuus­to­dis­tus teologisessa tie­de­kun­nas­sa suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen pe­rus­tel­la

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Vastaavuustodistusta tarvitset pääsääntöisesti valmistumisen jälkeen esimerkiksi hakiessasi erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin tai opiskeltuasi uuden opetettavan aineen opinnot.

Teologinen tiedekunta antaa vastaavuustodistuksia evankelis-luterilaisen ja katolisen uskonnon osalta. Opintojen tulee olla suoritettu Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Vastaavuustodistusta tarvitsevia pyydetään olemaan yhteydessä Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Maksu suoritetaan jälkikäteen postitse lähetettävällä laskulla. Lasku lähetetään vastaavuustodistuspyyntölomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Valmiin vastaavuustodistuksen voi noutaa teologisesta tiedekunnasta tai se voidaan pyynnöstä postittaa vastaavuustodistuspyyntölomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Posti- ja toimituskulut ovat 3 euroa.

Vastaavuustodistuksen saa noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kuitenkin kesä- ja jouluaika).

Pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto

Pappisvirkaan antaa kelpoisuuden yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

 1. eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta
 2. heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä
 3. vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

Soveltuvan muun tutkinnon suorittaneelta vaadittavat teologiset opinnot

Jos henkilö on suorittanut korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (464/1998) mukaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kelpoisuuden pappisvirkaan antaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

 1. heprean, kreikan tai latinan opintoja vähintään 10 opintopistettä ainakin yhdessä edellä mainituista kielistä
 2. eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä
 3. vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.