Geoterminen energia ja indusoidut maanjäristykset

Geoterminen energia on vaihtoehto fossiilisia polttoaineita korvaavaksi uusiutuvaksi ja vähäpäästöiseksi energiantuotantomuodoksi. Syvällä maankuoressa on käytännössä ehtymätön varanto lämpöenergiaa, jota voi Suomessa hyödyntää muun muassa lämmitykseen. Geotermisen energian hyödyntäminen jaetaan matalan ja syvän geotermisen energian tuottamistapaan. Matalaa geotermistä energiaa eli maalämpöä voidaan hyödyntää maalämpöpumppujen ja energiakaivojen avulla kotitalouksien ja paikallisten yritysten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Syvää geotermistä energiaa hyödyntävät voimalaitokset, jotka tuottavat lämmön lisäksi myös sähköä laajemmalle alueelle. Syvän geotermisen voimalaitoksen toiminnan edellytyksenä on riittävän lämpöenergian tavoittaminen. Suomen oloissa riittävän lämpöenergian tavoittamiseksi on porattava syvälle maankuoreen, noin 6-9 km syvyyteen.

Geotermisen voimalan rakennusvaiheeseen voi kuulua hydraulinen stimulointi, eli kallioperään syötetään kovalla paineella vettä, jotta sen olemassa olevia rakoja voidaan avartaa paremman vedenläpäisevyyden saavuttamiseksi. Hydraulinen stimulointi on usein välttämätöntä vaikkakin se aiheuttaa mikromaanjäristyksiä (ns. indusoituja eli ihmisen toiminnan aiheuttamia maanjäristyksiä). Suomessa on suunnitteilla useita voimalahankkeita, joista ensimmäinen on ollut energiayhtiö St1:n hanke Espoon Otaniemessä.