Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla (YTYÄ)

Monessa kylässä on havahduttu siihen, että palvelut ovat huomattavasti harvenneet tai niitä ei enää ole. Toisaalta myös kunnat ovat hallintouudistuksen myötä löytämässä itsensä uudesta tilanteesta, jossa niiden vastuulla on entistä vahvemmin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen sekä palvelutarpeisiin vastaaminen erityisesti maaseudulla, joka tarvitsee kipeästi uusia avauksia palvelutuotannon kehittämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty maaseudun asukkaiden entistä aktiivisempaa osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jossa kiinnostavana avauksena voisi olla yhteiskunnallinen yrittäjyys. Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Kyläkontekstissa tällainen tavoite voi olla esimerkiksi kylän elinvoiman, palveluiden tai asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen tai jokin muu vastaava asia, mille kylällä on tarvetta.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hankkeen materiaalit

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla.

Hankkeessa luodun oppimateriaalin löydät tästä linkistä: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/
Tutustu myös kansainväliseen maaseudun yhteiskunnallisten yritysten verkostoon (Rural SE Hub): https://www.ruralsehub.net/

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kyläyhdistysten ja vastaavien toimijoiden uudenlaista yhteisölähtöistä palvelutoimintaa tukemalla yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloittamiseen, edistämiseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja asiasta kiinnostuneissa kylissä. Hankkeeseen valitaan 4–6 teemasta kiinnostunutta kylää Etelä-Pohjanmaan alueelta siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin Etelä-Pohjanmaan eri seutukuntia.

Tavoitteena on tarjota kylätoimijoille

 • opastusta, koulutusta ja tietoa yrittäjyysprosessiin ja palveluiden suunnitteluun liittyen
 • tukea yhteisöllisen palvelusuunnittelun ja yrittäjyysprosessin etenemistä kylien omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuen
 • kehittää kylien välistä vertaisoppimista ja -tukemista mahdollistamaan kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa sekä
 • sitouttaa tunnistettuja sidosryhmiä tukemaan yhteisöllisiä palvelutuotannon kehittymistä ja edistämään yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueella kumppanuuspöydän kautta.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa yhteisöllisen palvelutuotannon ja yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden pullonkaulat kylän kehittämisprosessissa, etsiä ja tarjota niihin ratkaisuehdotuksia sekä tuoda hankkeen avaintuloksia ja keskeisiä havaintoja valtakunnallisesti esiin myös muiden hyödynnettäväksi ja mallinnettavaksi.

Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat
 

1. neljä teemallista työpajaa

 • jokainen työpaja muodostaa oman kokonaisuutensa osana yhteisölähtöisen palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden prosessia. Vaikka työpajat ovat pääsääntöisesti suunnattu pilottikylille, ovat ne avoimia myös kaikille teemasta kiinnostuneille.
 • Työpajojen teemoja ovat kylän tarpeiden selvittäminen, yhteisölähtöistä liiketoimintaa tukevien suunnitelmien tekeminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yhteisölähtöisen liiketoiminnan johtaminen.

2. verkostoituminen ja vuorovaikutus

 • Hankkeen tavoitteena on verkottaa omaehtoisesta palvelutuotannosta ja yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita kyliä keskenään tukemaan kylien oppimista ja tarjoamaan vertaistukea.
 • Yhteistyötä tuetaan myös perustamalla hankkeeseen yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen kumppanuuspöytä, jonka tavoitteena on toimia keskustelualustana kylien ja niiden sidosryhmien välillä.

3. hyvien esimerkkien esiintuominen.

Hanke toteutetaan 1.10.2020–30.06.2022 ja sen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Ruralia-eumaaseutupieni

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETSITÄÄN ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELTA PILOTTIKYLIÄ YHTEISÖLÄHTÖINEN YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS KYLISSÄ -HANKKEESEEN

Pilottikyläksi voi hakea, mikäli

 • olette kiinnostuneita kehittämään ja tuottamaan joitakin kylässä tarvittavia palveluja alueellanne ja ohjaamaan suurimman osan mahdollisesta voitosta toiminnan tai kylän kehittämiseksi ja
 • olette kiinnostuneita viemään yhdessä muiden pilottikylien kanssa läpi kyläyhteisön yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheisen suunnittelu- ja kehittämisprosessin.

Pilottikylänä

 • pääsette rakentamaan oman kylänne tarpeisiin sopivaa palvelutuotantoa
 • saatte taustamateriaalia, ohjausta sekä muiden kylien ja asiantuntijoiden tuen toiminnalle.

Ilmoita kylänne ehdolle pilottikyläksi 14.12.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.rinne-koski@helsinki.fi tai puhelimitse 050 415 1159. Hankkeeseen osallistuminen on pilottikylille maksutonta.

Haluatko kuulla teemasta lisää? Osallistu hankkeen verkossa järjestämään aloitustilaisuuteen maanantaina 23.11.2020 klo 18:15–19:30. Ilmoittaudu Katjalle pe 20.11.2020 mennessä, saat sähköpostissa osallistumislinkin. Tilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya, josta löytyy myös lisätietoja hankkeesta ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

 

YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen tarkoituksena on tarjota kylätoimijoille ja kuntapäättäjille käytännöllisiä ratkaisumalleja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja soveltamiseen osana maaseudun palvelujen vahvistamista ja kehittämistä.

Hankkeen toimenpiteet rakentuvat neljästä vaiheesta:

 1. Kuntakysely: kyselyssä selvitetään kuntatoimijoiden ajatuksia kunnan asukkaiden osallistumisesta entistä aktiivisemmin kunnan palvelutuotantoon. Kuntakyselyn tietosuojaseloste sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä. Kysely lähetettiin kuntien kunnanjohtajille ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajille tai vastaavia tehtäviä hoitaville sähköpostitse pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.

  Mitä kunnat ajattelevat maaseudun asukkaiden yhteisöllisesti toteuttamasta palvelutuotannosta? Miten ja missä määrin kunnat ovat kiinnostuneita edistämään yhteisölähtöistä palvelutuotantoa alueellaan?

  Maaseutuyhteisöjen yhteisölähtöisessä palvelutuotannossa on valtavasti potentiaalia, mikä parantuneiden palveluiden lisäksi parhaimmillaan tuottaa asukkaille osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kokemuksia. Mutta miten kunta voisi tukea tätä aloitteellisuutta alueellaan? Onko sitä edes syytä tukea? Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntien edustajien näkemyksiä ja ajatuksia yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sen tukemisesta alueellaan.

  Vastaamalla kyselyyn annat meille tärkeää ajankohtaista tietoa kuntien ajatuksista yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä, ja voit myös vaikuttaa aineiston perusteella muodostettaviin politiikkasuosituksiin. Kyselyn aihe on valtakunnallisesti erittäin ajankohtainen ja kiinnostava, ja kyselyn tuloksia tullaan käsittelemään ja esittelemään useissa eri yhteyksissä. Yleistettävyyden vuoksi on tärkeää, että saamme riittävän määrän vastauksia.

  Kysely on osa YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hanketta. Hankkeen ja kyselyn toteuttaa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Kyselyn toteutuksessa on mukana myös Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 2. Arviointityöpaja: kyselyn pohjalta pidetään asiantuntijoiden arviointityöpaja, jossa kylätoiminnan, yrittäjyyden ja kuntien asiantuntijat pohtivat kyselyn aineiston pohjalta kunnan roolia sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia kylätason palvelutuotannon säilyttämisessä ja vahvistamisessa.
 3. Maakunnallisten toimijoiden työpajat: kyselyn ja asiantuntijoiden perusteella koostetut toimenpide-ehdotukset esitellään maakunnallisille toimijoille, jotka arvioivat niitä käytännön toteutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Maakunnallisia työpajoja toteutetaan 4–6 sen mukaan, millä alueella kiinnostusta ja potentiaalia aiheeseen on eniten.
 4. Vinkkivihko: hankkeen keskeisistä tuloksista työstetään opaskirja, johon kootaan toteutettavimmiksi ja vaikuttavimmiksi arvioidut toimenpiteet, tavat tai keinot, joilla kunnat voivat mahdollisesti tukea ja vahvistaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Toteuttaja
Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä. Hanke päättyi 31.12.2019.

Sociala företag på landsbygden: Metoder och åtgärder för att kommunerna ska kunna stödja socialt entreprenörskap inom serviceproduktionen på landsbygden

Det är meningen att projektet ska erbjuda byaktörer och kommunala beslutsfattare konkreta lösningsmodeller för hur möjligheterna med socialt entreprenörskap kan utnyttjas och tillämpas för att stärka och utveckla servicen på landsbygden.

Det finns enormt mycket potential i landsbygdssamhällenas lokalt ledda serviceproduktion, som i idealfallet ger, förutom bättre service, även en känsla av delaktighet, gemenskap och välbefinnande hos invånarna. Men på vilket sätt skulle kommunen kunna stödja denna initiativförmåga i sin region? Är det ens nödvändigt att stödja den? Syftet är att utreda med en enkät kommunrepresentanternas syn på och tankar om lokalt lett socialt entreprenörskap och stödjandet av det i sin region. Enkäten har skickats till kommunernas kommundirektörer och kommunfullmäktigeordförande, eller personer som sköter motsvarande uppgifter, med undantag av kommunerna i huvudstadsregionen.

Genom att besvara enkäten ger du oss viktig och aktuell information om kommunernas tankar om främjande av lokalt lett socialt entreprenörskap, och du kan även påverka de politiska rekommendationer som kommer att skapas på basis av materialet. Enkätens tema är nationellt sett mycket aktuellt och intressant, och resultaten från enkäten kommer att behandlas och presenteras i många olika sammanhang. För att vi ska kunna generalisera resultaten är det viktigt att vi får in ett tillräckligt stort antal svar.

Projektet och enkäten genomförs av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. I genomförandet av enkäten ingår även kollektivmärket Ett samhälleligt företag som Förbundet för Finländskt Arbete beviljar.

sekretesspolicy: dataskyddsbeskrivning och information om behandlingen av personuppgifter

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon? -hankkeessa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palvelutuotannon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä edistämään yhteisölähtöisen palvelutuotannon kehittymistä Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksissä. Hankkeen tavoitteena on selvittää kyläyhdistysten näkemyksiä ja ajatuksia yhteisöllisestä palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta.

Kyläyhdistyksen tuottama palvelu voi olla mitä tahansa palvelua, jolla on kylällänne tarvetta. Se voi olla esimerkiksi kirjaston toimipisteen ylläpitämistä, kahvilatoimintaa tai ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja. Samoin yritystoiminnan muoto voi olla mikä tahansa: esimerkiksi osuuskunta, osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö.

Miksi kyläyhdistyksen kannattaisi harkita yhteiskunnallista yrittäjyyttä?

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan toimiva yritys

 • tuo kylälle uudenlaisia taloudellisia mahdollisuuksia parantaa kylän elinvoimaa
 • ylläpitää ja kehittää palvelutuotantoa alueella
 • mahdollistaa entistä organisoidumman toiminnan palveluiden tuottamiseksi
 • ei perustu vapaaehtoistyöhön eikä jää yksinomaan aktiivisten kylätoimijoiden harteille
 • mahdollistaa palkanmaksun työntekijälle
 • luo työpaikkoja kylälle.
   

Toteutusvaiheet

1 Sel­vi­tys­vai­he
Jokaiselle E-P:n kyläyhdistykselle lähetettiin kysely, jossa selvitetään yhdistysten valmiuksia ja kiinnostusta tuottaa palveluita yrittäjämäisesti. Kyselyn tuloksia on käytetty seuraavan vaiheen työpajojen sisältöä ja toteutusta suunniteltaessa, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla kylien tarpeisiin.

2 Työ­pa­ja­vai­he
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden työpajoihin kutsuttiin osallistujiksi alueen kyläyhdistyksiä sekä kuntien toimijoita. Työpajojen tavoitteena oli tarjota käytännönläheisiä vastauksia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kysymyksiin ja mahdollisuuksiin. Työpajojen vetäjinä toimivat alan asiantuntijat.

Yleisten työpajojen lisäksi hankkeessa järjestettiin erityisesti kyläyhdistyksille suunniteltuja aluetilaisuuksia, joissa kyläyhdistykset voivat laatia omakohtaisen liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmat laadittiin yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa, jotka avustavat suunnitelman laatimisessa askel kerrallaan. Suunnitelman laatiminen ei sido eikä velvoita jatkotoimenpiteisiin. Työpajat ja tilaisuudet ovat maksuttomia.

3 Ko­ke­muk­sia muu­al­ta
Hankkeen viimeisessä vaiheessa laadittiin jo toimivien yhteiskunnallisten yritysten näkemyksiin perustuva kylätoimintaan soveltuva yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas. Lisäksi hanke tarjosi kyläyhdistysaktiiveille mahdollisuuden oppia yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyvä käytänteitä Skotlantiin suuntautuvalla opintoretkellä.

Toteuttaja
Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon -hankkeen (1.3.2016–31.12.2018) toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Yhteistyökumppanina toimi Eteläpohjalaiset Kylät ry ja rahoittajana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Hankkeen LOPPUSEMINAARI järjestettiin 14.11.2018 klo 18 alkaen Ylistarossa Kainaston nuorisoseurantalolla, lisätiedot tästä

 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla

Tämä vuonna 2018 valmistunut opas pohjautuu Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla − uusia tuulia palvelutuotantoon? (YTYÄ!) -hankkeessa koottuihin tietoihin ja käytännön pilottien kokemuksiin. Hanketta toteuttaessamme ja opasta laatiessamme olemme halunneet painottaa erityisesti maaseutukontekstia yhteisölähtöisen palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaympäristönä. Oppaan tarkoituksena on auttaa kyläyhdistyksiä pohtimaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä omalta kohdaltaan sekä tarjota vinkkejä ja työkaluja teeman viemiseksi eteenpäin. "Opas ei ole täydellinen eikä sen ole tarkoituskaan olla. Sen uskallamme luvata, että alkuun tällä varmasti pääsee."
 

Katja Rinne-Koski, Anne Matilainen ja Merja Lähdesmäki
OPAS KYLÄTOIMIJOLLE AVAUTUU TÄSTÄ

Vink­ki­vih­ko kun­nil­le yh­teis­kun­na­li­sen yrit­tä­jyy­den tu­ke­mi­sek­si

Julkaisun tavoitteena tarjota vertaistukea ja mahdollisimman konkreettisia vinkkejä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä ja tukemisesta kiinnostuneille kunnille kokoamalla yhteen hankkeen tärkeimpiä tuloksia ja pohdintoja. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet hankkeen projektipäällikkönä toiminut Katja Rinne-Koski, hankkeen vastuullinen johtaja Merja Lähdesmäki, hankkeen asiantuntija Anne Matilainen sekä tutkimusavustaja Outi Hakala, joka on vastannut hankkeen kyselyn käsittelystä, tulosten analysoinnista ja raportoinnista myös tässä julkaisussa. JULKAISU AVAUTUU TÄSTÄ

Julkaisun pohjalta on tehty elokuussa 2020 valtakunnallinen politiikkasuositus maaseutupoliittisen ohjelmatyöhön liittyen, politiikkasuositukseen voit tutustua tästä: Kunnat ja yhteiskunnallinen yrittäjyys – organisoituja malleja maaseudun palvelutuotantoon

Artikkelit

Artikkeli Maaseudun uusi aika (MUA) - lehdessä 2017: Kyläyhdistykset ja yhteiskunnallinen yrittäjyys? Katja Rinne-Koski, Merja Lähdesmäki & Anne Matilainen

Rinne-Koski & Merja Lähdesmäki (2021). Kuntalaiset palveluita tuottamassa – maaseudun yhteisölähtöinen palvelutuotanto kunnan viranomaisten legitimaatio-puhunnan ristiaallokossa. Focus Localis.

 

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hankkeen materiaalit

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla.

Ruralia-visenethubi2

Hankkeessa luodun oppimateriaalin löydät tästä linkistä: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/
Tutustu myös kansainväliseen maaseudun yhteiskunnallisten yritysten verkostoon (Rural SE Hub): https://www.ruralsehub.net/

YTYÄ MAASEUDULLE -hanke

Maaseudun hankinnat vahvaksi (Mahva) -hankkeen 8.9.2020 järjestämässä webinaarissa esiteltiin YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen keskeisiä tuloksia. Aiheesta kertoi Katja Rinne-Koski. Webinaarista on nyt julkaistu tallenne, jonka pääset katsomaan TÄSTÄ. Tallenne myös vasemmalla valikossa.

Kuntakyselyn tulokset

Mitä kunnat ajattelevat maaseudun asukkaiden yhteisöllisesti toteuttamasta palvelutuotannosta? Miten ja missä määrin kunnat ovat kiinnostuneita edistämään yhteisölähtöistä palvelutuotantoa alueellaan?

Kuntatoimijoiden ajatuksia kunnan asukkaiden osallistumisesta entistä aktiivisemmin kunnan palvelutuotantoon selvitettiin kesällä 2019 toteutetulla kyselyllä. Kyselyn tulokset esitetään neliosaisessa kalvosarjassa.

Osa 1: Johdanto
Osa 2: Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla
Osa 3: Yhteisöt palveluiden tuottajina kunnissa
Osa 4: Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla

Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille kohdistetun kyselyn tulokset

Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistysten näkemyksiä kylien palveluista ja niiden tulevaisuudesta selvitettiin kyselyllä, jonka tulokset esitetään kuuden kalvokokonaisuuden sarjassa. Tuloksista on poimittu kuntien toimintaa koskevat näkemykset omaksi kalvosarjakseen.

Osa 1: Taustatiedot
Osa 2: Nykytilanne
Osa 3: Palvelutarjonta
Osa 4a: Kyläyhdistys ja yrittäjyys
Osa 4b: Kyläyhdistys ja yrittäjyys: mielipideväittämät
Osa 5: Kyläyhdistys palveluiden tuottajana
Näkemyksiä kuntien toiminnasta

Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille kohdistetun kyselyn tulokset

Vapaa-ajan asukkaat ovat yksi kiinnostava asukasryhmä palveluiden käytön ja myös tuottamisen kannalta. Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille kohdistetun kyselyn tarkoituksena oli selvittää vapaa-ajan asukkaiden ajatuksia kylien toimintaan osallistumisesta sekä näkemyksiä kylien palveluista ja niiden tulevaisuudesta. Kyselyn tulokset esitetään viisiosaisessa kalvosarjassa.

Osa 1: Taustatiedot
Osa 2: Mökkeilyn taustatiedot
Osa 3: Palvelutuotanto
Osa 4: Kiinnostus osallistua palvelutuotantoon
Osa 5: Johtopäätökset

Työpajan materiaalit 27.10.2018, Seinäjoki

Yhdistysten yritystoiminta verotuksen näkökulmasta
Aino-Maija Siren, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Työpajan materaalit 26.4.2017, Seinäjoki

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Kristiina Ullgrén, Impactor Consulting Osk    
Tietoiskuvideo

Työpajan materaalit 23.2.2017, Seinäjoki ja Alajärvi

What is Social Enterprise?
Dr Roger Evans, Estonian University of Life Sciences
Tietoiskuvideo

Työpajan materaalit 3.11.2016, Seinäjoki

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sen mahdollisuudet maaseudulla
Anne Bland, Uusia Network
Tietoiskuvideo

Eskolan kylän kokemuksia palveluiden tuottamisesta
Miia Tiilikainen, Palveleva Yhteisö -hanke
Tietoiskuvideo
 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla - uusia tuulia palvelutuotantoon -hankkeen opintomatka Skotlantiin 14. - 19.5.2017

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä-hanke

Hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin ma 23.11.2020 klo 18:15–19:30. Aloitustilaisuuden materiaalit alla.