Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021

Monipaikkaista asumista koskeva julkinen keskustelu on vilkastunut viime aikoina. Etelä-Savossa monipaikkaisuuden muodoista vapaa-ajan asuminen on keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

Ruralia-institutti vastaa hankkeen tutkimusosiosta, jossa selvitetään vapaa-ajanasukkaiden mökkipaikkasuhdetta ja sen muutoksia sekä siihen liittyvää vapaa-ajanasukkaiden halukkuutta toimia mökkeilyalueensa kehittäjinä. Tähän liittyen kehitetään digitaalista vuorovaikutusta Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen avulla yhteistyössä päätoteuttajan kanssa, ja sovelluksen avulla kerätään myös tutkimustietoa. Uusi tieto tukee hankkeen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi järjestetään yhdessä päätoteuttajan kanssa vuorovaikutuksellisia Laiturilla-foorumeita ja -seminaari tukemaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä edistämään tiedon levittämistä ja oppimista. Selvitetään ja analysoidaan kansainvälisiä vapaa-ajan asumisen yhteistyöasetelmia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti.

Tutustu Laiturilla-sivustoon.

1.9.2019 – 31.12.2021

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueena 2017–2019

Hanke jatkaa ja syventää ETELÄ-SAVO KESTÄVÄN VAPAA-AJAN ASUMISEN YKKÖSALUEEKSI -hankkeessa tehtyä työtä. Hankkeen tutkimusosiossa hankittiin tietoa eri toimijaryhmien näkemyksistä Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden kehittämiseen. Haastatteluja ja kyselyjä tehtiin mm. kuntien, yritysten ja  kolmannen sektorin toimijoille. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta vapaa-ajan asumisen talousvaikutuksilla on suuri merkitys alueella, joten toteutettiin selvitys vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisista vaikutuksista ja mökkeilyn mahdollisten muutosten vaikutuksesta aluetalouteen. Vapaa-ajan asumisen erilaistuminen edellyttäisi nykyistä monimuotoisempien suunnittelu- ja osallistumiskäytäntöjen kehittämistä. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä prosessia, tavoitteiden kirkastamista, yhteisiä foorumeja ja resurssien oikeaa kohdentamista, jossa erilaisia tavoitteita nivotaan yhteen. Tähän on vastattu Laiturilla -foorumeita ja -seminaareja järjestämällä. Ne ovat koonneet eri tahoja keskustelemaan vapaa-ajanasumiseen liittyvistä kysymyksistä. Aloitettiin myös Mökkilaiturilla-mobiiliapplikaation käyttökokeilu.

Raportit

Susanna Kujala, Outi Hakala, Hannu Törmä, Manu Rantanen, Adam Czarnecki ja Torsti Hyyryläinen. Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 2018. Raportteja 187.

Manu Rantanen, Tuula Pihkala, Torsti Hyyryläinen ja Susanna Kujala (toim.). Kohti dialogia - Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 2019. Raportteja 198.

Raportti Mökkilaiturilla-sovelluksen vastauksista