Luomutuotanto kannattaa

Vuonna 2011 luomutilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan olevan 0,60 ja tavanomaisten tilojen 0,37. Luomutilat saavuttavat siis 60 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan eli yrittäjäperhe saa työtunnilleen 8,5 euron palkan ja omalle pääomalle 4,2 prosentin koron. Tavanomaisessa tuotannossa joudutaan tyytymään 5,3 euron tuntipalkkaan ja 2,3 prosentin korkoon omalle pääomalle.

Kannattavuuskirjanpitojärjestelmää ylläpitää ja kehittää MTT Taloustutkimus. Kirjanpidossa on mukana noin 1 000 maatalous-, puutarha- sekä porotalousyritystä. Kannattavuuskirjanpito on myös osa EU:n maatilayritysten kirjanpidon tietoverkostoa (FADN). Kannattavuuskirjanpitojärjestelmään kuuluu myös maatalouden talouskehitystä ennustava tulos- ja kannattavuusennustemalli.

Kannattavuuskirjanpitoaineisto käsittää tarkan yrityskohtaisen taloudellisen aineiston lisäksi monipuolinen tuotantoon liittyvän informaation. Tietojen pohjalta yrityksille tehdään suoriteperusteiset oikaistut tilinpäätökset. Kirjanpitoaineistoa käytetään EU-tilastoinnin lisäksi esim. tutkimuksessa, opetuksessa, maataloushallinnossa ja neuvonnassa.

Taloustohtori-verkkosivustolla julkaistaan sekä kannattavuuskirjanpidon toteutuneita tuloksia että ennustetuloksia. Sivuston palveluja ovat myös Suomen maatalouden kokonaistulokset ja rakennekehitystilastot sekä EU:n FADN-tietoverkoston keskiarvotulokset eri jäsenmaista. Sivusto löytyy osoitteesta www.mtt.fi/taloustohtori.

Kannattavuuskirjanpidossa luomutiloiksi luokitellaan luomutukea saavat tilat. Kotieläintaloutta harjoittavissa luomutiloissa on mukana myös tiloja, joilla vain peltoviljely on luonnonmukaista ja kotieläintalous on tavanomaisesti hoidettua.

Kannattavuuskirjanpidon tulokset kuvaavat 2 100 suurimman luomutilan tuloksia. Luomutiloja on kaikkiaan n. 3 500. Vuonna 2009 kirjanpidossa oli mukana vähän yli 100 luomutilaa, joista puolet oli nautakarjatiloja ja neljännes kasvinviljelytiloja. Sikatiloja on kannattavuuskirjanpidossa liian vähän tulosten julkaisemiseen.

Luomutilojen keskimääräinen peltoala vuonna 2009 oli 69 hehtaaria. Ne olivat kolmanneksen suurempia kuin tavanomaiset tilat. Pinta-alaltaan suurimpia luomutiloista ovat viljatilat. Niiden keskimääräinen peltoala oli 162 hehtaaria. Lypsykarjatiloilla oli kotieläimiä 47 ey ja muilla nautakarjatiloilla 55 ey.

Luomutilojen myyntituottojen ja tukien summana saatava kokonaistuotto on vuonna 2011 noin 138 000 euroa tilaa kohti. Tukien osuus siitä on 51 prosenttia. Tavanomaisessa tuotannossa kokonaistuotto on vuonna 2011 noin 144 000 euroa, 4 % pienempi kuin luomutiloilla. 37 prosenttia tuotoista on tukia.

Luomutilojen kustannukset lukuun ottamatta yrittäjäperheen oman työn kustannusta ja oman pääoman korkokustannusta ovat kasvaneet tuotantopanosten kallistumisen ja tilakoon kasvun myötä. Vuonna 2011 kustannukset ovat 107 000 euroa tilaa kohti. Se on 10 % enemmän kuin vuonna 2009. Suurimmat kustannuserät luomutuotannossa samoin kuin tavanomaisessakin tuotannossa ovat tarvikekustannukset sekä poistot. Tavanomaisessa tuotannossa kustannuksia kertyy 125 000 euroa eli 15 % enemmän kuin luomutuotannossa.

Kustannusten vähentämisen jälkeen kokonaistuotosta jää korvaukseksi yrittäjäperheen omalle työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle yrittäjätulo, joka on vuonna 2011 luomutiloilla 31 000 euroa. Tavanomaisten tilojen yrittäjätulo jää 18 600 euroon, joka on lähes 70 % pienempi kuin luomutiloilla.

Vuonna 2011 luomutilojen yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimus 2 380 tunnilta on 14,3 euron tuntipalkan mukaan on 34 100 euroa. Luomutuotannossa korkovaatimuskustannus on 286 000 euron omalle pääomalle 6,5 prosentin mukaan 18 000 euroa. Palkka- ja korkovaatimukset ovat myös tavanomaisessa tuotannossa likimain samansuuruiset.

Kun kokonaistuotosta vähennetään kaikki tuotantokustannukset, jäljellä on yritystoiminnan euromääräisen kannattavuuden kertova yrittäjänvoitto/–tappio. Luomutilat ovat tuottaneet tappiota koko 2000-luvun. Vuonna 2011 yrittäjäntappio on -21 300 euroa. Tappion peittämiseksi yrittäjät joutuvat tinkimään omasta palkastaan ja oman pääoman korkotuotosta.

Maataloudessa kannattavuutta mitataan yleisesti kannattavuuskertoimella. Se osoittaa, kuinka suuren osan yrittäjäperheen palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotavoitteesta yrittäjätulo kattaa.

Vuonna 2011 luomutilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan olevan 0,60 ja tavanomaisten tilojen 0,37. Luomutilat saavuttavat siis 60 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan eli yrittäjäperhe saa työtunnilleen 8,5 euron palkan ja omalle pääomalle 4,2 prosentin koron. Tavanomaisessa tuotannossa joudutaan tyytymään 5,3 euron tuntipalkkaan ja 2,3 prosentin korkoon omalle pääomalle.

Viljanviljelyn kannattavuustulokset vaihtelevat erittäin paljon. Vuosien 2005 ja 2006 välisestä vaihtelusta suurin osa johtuu aineiston tilojen vaihtumisesta. Kannattavuuskirjanpidon luomuviljanviljelyn tulokset antavat vuoden 2006 jälkeen todennäköisesti todellisuutta ruusuisemman kuvan tuotantosuunnan kannattavuudesta. Vuonna 2011 luomutilojen kannattavuuskerroin on 1,54 ja tavanomaisten viljatilojen 0,28.

Muista tuotantosuunnista maidontuotanto on kannattavin 0,55:n kannattavuuskertoimellaan. Maidontuotannon kannattavuudessa on selvä ero tuotantotapojen välillä. Vuosina 2008-2011 lypsykarjatilat, joilla pellon lisäksi myös kotieläintalous on luonnonmukaista, ovat olleet kannattavimpia. Tilat, joilla vain peltoviljely on luomua, ovat suunnilleen yhtä kannattavia kuin tavanomaiset.

Vuonna 2011 muun kasvinviljelyn kannattavuuskerroin alenee 0,3:een ja muun nautakarjatalouden 0,47:ään.

Lisätietoja Taloustohtori
Verkkoluento: Tauriainen: Miten luomu kannattaa? (19 min)
Diaesitys: Tauriainen: Miten luomutuotanto kannattaa? (10 diaa)

Jukka Tauriainen

9.11.2011