Koulutustarjonta

Ruralia-instituutti tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille.

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista perusopetusta Co-Op Network Studies -yliopistoverkoston kautta jäsenyliopistojensa perus- ja jatko-opiskelijoille. Opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opetusta tarjotaan verkko-opetuksena. Verkostoa koordinoidaan Ruralia-instituutissa.

Ruralia-instituutti on järjestänyt Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 5 op laajuista kanditason kurssia Maaseudun kehittäminen. Kurssi on tarkoitettu pääosin maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoille, mutta on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Maaseudun kehittäminen on työmarkkinoilla tunnustettu osaamisala soveltavan tutkimustoiminnan ja käytännön kehittämisen rajapinnassa. Tällä opintojaksolla esitellään maaseudun kehittämisen järjestelmää, kehittämisen välineitä, toimintatapoja, keskeisiä instituutioita, toimijoita, vuorovaikutusverkostoja sekä maaseudun kehittämiseen erikoistuneissa organisaatioissa työskentelevien ihmisten monipuolisia työnkuvia.

Työelämä edellyttää kykyä tehdä yhteistyötä monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tällä kurssilla tutustutaan erityisesti monitieteiseen hanke- ja asiantuntijatyöhön maaseudun kehittämisen ja kehittäjien työn näkökulmasta sekä hahmotellaan omaa ammatillista identiteettiä maaseudun kehittäjänä. Opintojaksolla avataan näkymiä maaseutualueiden uudistumiseen ja rooliin kaupungistuvassa maailmassa käsittelemällä maaseudun kehittämisen ajankohtaisia erityiskysymyksiä. Esimerkiksi kestävät ruokajärjestelmät ja luontolähtöiset hyvinvointipalvelut ovat merkittäviä kaikkien yhteiskuntien kehityksessä.

Kurssin aikana käsitellään monimuotoisesti ja osallistuvasti asiantuntijuuteen ja maaseudun kehittämisen liittyviä keskeisiä ilmiöitä:

  1. Instituutioita ja kehittämisen periaatteita, monitasoista ja verkostoitunutta maaseutupolitiikkaa, paikkaperustaisuutta sekä kehittämisohjelmien ja hankkeiden roolia siinä.
  2. Asiantuntijoiden tehtäväkuvia ja niiden vaatimia kompetensseja niin korkeakouluissa kuin maaseutualueiden kehittämiseen erikoistuneissa organisaatioissa eri sektoreilla.
  3. Tutkimustiedon soveltamista maaseudun kehittäjän työssä.
  4. Ajankohtaisia maaseutututkimuksen ja maaseudun kehittämisen teemoja

Lisätiedot kurssista täältä

Co-op Network Studies (CNS) on kymmenen yliopiston laajuinen yliopistoverkosto, jonka opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena. Lisäksi CNS-koordinaatioyksikkö on aktiivisesti mukana kehittämässä ja tutkimassa osuustoimintaa sivuavia teemoja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Tutustu Co-op Network Studies -koulutukseen

Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennukseen (Maaneuvo) toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus, jossa harjaannutetaan osallistujat tunnistamaan maan kasvukunnon puutteita erilaisilla maa- ja puutarhatiloilla, suunnittelemaan ja valitsemaan parhaita maan kasvukuntoa ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tarjotaan ja opastetaan käyttämään työkaluja ja suunnittelumalleja edellä mainituissa toimissa. Valmennuksessa hyödynnetään OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja.

Valmennukseen sisältyy kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma käytännön tilalle sekä itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla. Valmennus toteutetaan 1.7.2019–31.12.2021. Siihen osallistuu 30 kasvintuotannon neuvojaa ja mentoria. Työpaketista ja valmennuksen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

PDF-esite
MAANEUVO-hakkeen nettisivu

Jukka Rajala

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ovat toteuttaneet yhdessä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja avoimen yliopiston kanssa ns. agrologista agronomiksi -opintoja.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan totetutetut kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti agrologeille (AMK), jotka tähtäävät maatalous-metsätieteiden maisterin tutkintoon, mutta kurssit ovat avoimia myös muille aiheista kiinnostuneille ja osallistua voi vain yksittäisille opintojaksoillekin.

Opintoja kehitetään parhaillaan.

Elintarviketalouden PD-ohjelma on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikoistumisohjelma elintarvikealalla toimiville asiantuntijoille.

Tutustu Elintarviketalouden PD-ohjelmaan

Green Care on luontoon, maisemaan, kasveihin ja eläimiin perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat sekä sosiaali- ja terveysala, maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja matkailu. Alalle tarvittiin lisää korkea-asteen koulutusta, jota Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja kuusi ammattikorkeakoulua kehittivät hanketyönä ja yhdessä kokeiluopintojaksoille osallistuneiden opiskelijoiden kanssa v. 2015–2018. Kehitettyä koulutusta tarjoaa nyt ammattikorkeakoulujen verkosto.

Tutustu Green Care korkea-asteen koulutustarjontaan

Tutustu Green Care -koulutusta korkea-asteelle kehittäneeseen hankkeeseen ja sen julkaisuihin tästä

Elintarvikealan hygieniaosaamiskoulutukset ovat elintarvikealan yrityksille ja elintarvikealan työntekijöille suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä, joiden avulla yritykset pystyvät päivittämään tietonsa elintarvikehygieniaan ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyen. Omatoimisesti opiskeleville voidaan sopia pelkän hygieniaosaamistestin suorittamisesta erikseen. Testejä järjestetään myös venäjän kielellä (tulkkaus).

Maksuton Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi lukiolle on osa "Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon" -hanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja –valmiuksien kehittymistä.

Hankkeen päätoteuttajana Xamk:n Pienyrityskeskus ja osatoteuttajina Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Seurakuntaopisto sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Etelä-Savon lukiokunnista Mikkeli, Kangasniemi, Sulkava, Joroinen, Juva ja Pieksämäki ovat myös mukana hankkeessa siten, että päätoteuttaja ostaa heiltä työpanosta. Hankkeeseen voivat osallistua myös muut alueen kunnat.

Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi on tarkoitettu sinulle, jota mietityttää työelämä ja oma tulevaisuus jatko-opintoineen ja uravalintoineen.

Verkkokurssi johdattelee sinut tulevaisuuden työelämän pariin ja auttaa sinua pohtimaan omaa paikkaasi siinä. Tutustut siihen, millainen tulevaisuuden työelämä on ja mitä taitoja siinä vaaditaan. Kehität kurssin aikana aktiivisesti tärkeitä työelämätaitoja. Saat apua oman tulevaisuutesi suunnitteluun ja välineitä omien vahvuuksiesi, kiinnostuksen kohteidesi ja osaamisesi näkyväksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. Pääset myös ratkomaan oikeiden yritysten haasteita.

Kurssi suoritetaan verkossa Xamk:n Open Learn -alustalla. Tarvitset sen suorittamista varten läppärin tai kännykän ja nettiyhteyden. Suoritat kurssilla oppimistehtäviä omassa rytmissäsi, mutta ratkot haasteita myös osana ryhmää. Kurssin voi suorittaa kevätlukukaudella 2020 tai kesällä 2020.

Lue tarkemmat tiedot: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yrittajyyskasvatuksella-elinvoimaa-etela-savoon/