Vapolan luomutila Itämeren ympäristöystävällisin 2009

Suomalainen Vapolan luomutila on valittu koko Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi. Maanviljelijät Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo palkittiin WWF:n Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnolla marraskuun lopulla Riiassa kansainvälisen Itämeri-konferenssin yhteydessä. Ympäristöpalkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Sen tarkoituksena on kannustaa Itämeren alueen maataloustuottajia ottamaan aktiivisesti osaa rehevöitymisen vähentämiseen.

Kansainvälinen raati valitsi Uudessakaupungissa sijaitsevan Vapolan luomutilan palkinnon saajaksi kahdeksan Itämeren maan kansallisen voittajan joukosta. Vapolan luomutilalla keskitytään lihakarjan jalostukseen ja kasvatukseen. Raadin perusteluissa korostetaan Vapolan tilan vahvaa sitoutumista ympäristösuojeluun, tilalla käytössä olevia monilukuisia innovatiivisia keinoja ravinnevalumien vähentämiseksi sekä sitä, että suurin osa Vapolan tilan ratkaisuista voidaan helposti ottaa käyttöön myös muilla Itämeren alueen maatiloilla. Voittaja palkittiin 10000 euron rahapalkinnolla, jonka lahjoitti Swedbank.”Kilpailun voittajana meillä on vastuu kertoa ihmisille siitä, miten tärkeää Itämeren rehevöitymisen pysäyttäminen on. Kun kannamme maatilalla kortemme kekoon vesiensuojelussa, voimme pienentää omalta osaltamme ravinnevalumien määrää”, maanviljelijä Katariina Vapola sanoo.

WWF jakaa vuosittaisen Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon (WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award) tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteistyössä Swedbankin, Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment) sekä kansallisten maatalousjärjestön kanssa (Suomessa MTK).

”Kilpailu osoittaa, että myös viljelijöiltä löytyy tahtoa ympäristösuojeluun ja että keinovalikoima on mittava. Viljelijän on otettava käyttöön joukko tehokkaimpia toimenpiteitä saavuttaakseen hyviä tuloksia – ei ole yhtä yksittäistä keinoa, joka olisi ylitse muiden tai riittäisi yksinään. Vapolan tilan kaltaisia maatiloja tarvitaan lisää myös muissa Itämeren maissa ja rima on nyt asetettu korkealle”, Itämeri-ohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta sanoo.

Itämeri on yhä yksi maailman uhatuimpia merialueita, ja sen suurimmaksi yksittäiseksi uhkaksi on todettu maatalouden ravinnepäästöjen voimistama rehevöityminen. Avainratkaisu ongelmaan on entistä kestävämpi maatalous ja maankäyttötavat. Ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, ravinnevalumia pienentävien menetelmien laajamittaisessa käytössä.

apolan tila on voittanut WWF:n ja MTK:n järjestämän kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi. Vapolan luomutila sijaitsee Uudessakaupungissa Kalannin Paulähteen kylässä. Luomutila on hoitanut vesiensuojelunsa esimerkillisesti. Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo ovat viljelleet emännän sukutilaa keväästä 2003 asti. Tilan tuotantosuuntana on emolehmätuotanto ja Aberdeen Angus -jalostuskarjan kasvatus.

Vapolan tilan tavoitteena on viljellä maitaan ja hoitaa karjaa niin, että vesistö ja muu luonto kuormittuu toiminnasta mahdollisimman vähän. Tila on ottanut toiminnassaan ympäristön huomioon kokonaisvaltaisesti, ja sen käytössä on lähes kaikki tiedossa olevat toimenpiteet, joilla voidaan edistää vesiensuojelua.

Tilalla on satakunta emolehmää ja peltopinta-ala on vuokramaineen 92 hehtaaria. Metsää on 100 hehtaaria. Tila haluaa osoittaa, että tehokasta ja tuottavaa maataloutta voidaan harjoittaa ympäristöä kunnioittaen.

Tilan emolehmäpihaton jaloittelutarha on salaojitettu, ja sen yhteydessä on laskeutusallas, jonka avulla voidaan ottaa ravinteet talteen tarhan likavesistä ja seurata veden laatua. Tavoitteena on saada laskeutusaltaaseen kertyvä ravinnepitoinen liete hyötykäyttöön peltojen lannoitteeksi. Jaloittelutarhalta lähtevän ojan ja naapuritilan ojien risteykseen on rakennettu monivaikutteinen kosteikko, joka sekin mahdollistaa sinne laskevien ravinteiden talteenoton ja veden laadun seurannan. Tarhan käytöstä ja kosteikon hoidosta pidetään päiväkirjaa.

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden, suorakylvön ja luonnonmukaisen tuotannon on osoitettu vähentävän ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Esimerkiksi nurmen viljelyssä suurimmat ravinteiden huuhtoutumisen ja kasvihuonekaasujen päästöriskit liittyvät nurmen kyntöön. Nurmen uusiminen suorakylvöllä vähentää näitä riskejä. Ravinnepäästöjä vähentää myös lannan levittäminen kasvukaudella, jolloin ravinteet menevät suoraan kasvien käyttöön.

Tilan katetut ja tiivispohjaiset lantalat sekä estävät ravinnevalumia että vähentävät tehokkaasti metaanipäästöjä. Karja laiduntaa perinnebiotooppi- ja maiseman monimuotoisuusalueilla, joilla ei saa antaa eläimille lisäruokaa. Näin maaperä vähitellen köyhtyy, mikä vähentää ravinnehuuhtoumia. Vaikka maaperä köyhtyy, niin karjan ansioista alueen pieneliöstö ja maiseman monimuotoisuus rikastuu. Luonnonlaitumet ovat mahdollistaneet karjakoon kasvattamisen ilman uuden pellon raivaamista.

Vapolan tilan www-sivut

Kaikki kilpailuun tulleet hakemukset olivat varsin hyviä – niissä oli runsaasti laajamittaisia ja innovatiivisiakin esimerkkejä ravinteiden kierrätyksestä ja toimenpiteiden kirjo oli suuri, WWF:n meriasiantuntija Sampsa Vilhunen sanoo. Vapolan tilalla on toteutettu lähes kaikki tiedossa olevat hyvät käytännöt vesiensuojelun edistämiseksi, ja juuri toimenpiteiden kattavuus nosti tilan kisan kärkeen.

- Haimme kilpailussa nimenomaan sellaisia kustannustehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka olisivat toteutettavissa mahdollisimman monella tilalla sen maantieteellisestä sijainnista, tuotantotavasta tai -suunnasta huolimatta. Vapolan tilalla näitä on useita, sanoo ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko MTK:sta.

Vapolan luomutila sijaitsee Kalannin Paulähteen kylässä Uudessakaupungissa ja sen historia ulottuu 1600-luvulle asti. Nykyään tilalla keskitytään lihakarjan jalostukseen ja kasvatukseen.

- Palkinto oli meille iloinen yllätys! Olemme yrittäneet kiinnittää huomiota ympäristöasioihin läpikotaisin ja tehdä pieniä toimenpiteitä kaikessa toiminnassa. Suurella tilalla pienillä asioilla on myös suuri vaikutus. Moni toimenpide ei ole itsestäänselvyys joka paikassa, vaan pitää etsiä ne omalle tilalle ja tuotantolinjaan sopivat ratkaisut, sanoo maanviljelijä Katariina Vapola Vapolan tilalta.

- Moni maanviljelijä saattaa kokea, että viranomaiset ja järjestöt ovat vastapuolella, mutta ei se niin ole. Neuvoja ja apua saa, kun sitä osaa pyytää. Meillä on pienet lapset ja haluaisimme, että heistä joku voisi jatkaa tilaa. Toivomme, että maailma on vielä silloinkin pystyssä ja että olemme osanneet hoitaa tilaa ympäristön huomioiden ja samalla tehokkaasti.

Vapolan tila palkitiin 1 000 euron rahapalkinnolla sekä koko perheen virkistysviikonlopulla, jonka lahjoittaa MTK.

Kunniamaininnan kilpailussa saivat Väljän luomutila Kauhajoelta sekä Lassilan luomutila Tuusulasta. Vapolan tila edusti Suomea Itämeren alueen viljelijöiden loppukilpailussa, jonka pääpalkintona oli 10 000 euroa. Loppukilpailun voittaja julkistettiin Riikassa järjestettävässä konferenssissa 26.11.2009.

WWF pyrkii edistämään ympäristömyötäisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä vesistöihin ja Itämereen. Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on osa tätä työtä.

Itämeren alueen ympäristökilpailu viljelijöille

Teksti: Jukka Rajala