Luomuliiketoiminnan kehittäminen käynnistyy Etelä-Savossa

14.9.2012

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle – hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoima projekti, jossa osatoteuttajana on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Pienyrityskeskus vastaa hankkeessa arvoketjuselvityksestä ja luomuliiketoiminnan kehittämisestä, mitä tuetaan mm. järjestämällä yritysvalmennusta ja liiketoimintakoulutusta.

Liiketoimintakoulutus ja luomuyritysvalmennus

Luomutuotteiden kysynnän kasvu ja siihen liittyvä palvelutarve voivat muuttuvassa toimintaympäristössä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia arvoketjun toimijoille. Liiketoimintakoulutuksessa ja yritysvalmennuksessa yrittäjät keskittyvät omien liiketoimintamahdollisuuksiensa tunnistamiseen ja kehittämiseen toimiviksi liiketoimintakonsepteiksi ja -malleiksi. Koulutuksen ja valmennuksen tavoitteena on osallistujien oman liiketoiminnan kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen.

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta koulutuspäivästä, joihin sisältyy oman yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen, elintarvikkeiden markkinoiden ja toimintaympäristön ominaispiirteiden, trendien ja muutosten tunnistaminen ja niiden asettamien haasteiden tarkastelu luomuliiketoiminnan näkökulmasta, yrityksen strategian kehittäminen ja sen soveltaminen käytäntöön, yrityksen talous ja rahoitus, markkinoinnin ja myynnin keinojen jalostaminen ja käyttäminen erityisesti yrityksen myynnin aktivoimiseksi. Lopuksi eri osiot yhdistetään liiketoiminnan kokonaisuutta kuvaavaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Kaikille luomuarvoketjun toimijoille ja luomuun liittyvän liiketoiminnan aloittamista suunnitteleville tarkoitettu koulutus käynnistyy 15.11.2012.

Mentoroinnin ja vertaistuen kehittäminen

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle – hanke järjestää luomuyrittäjille valmennusta, jossa hyödynnetään mentorointia, vertaisasiantuntijuutta ja parhaiden käytäntöjen leviämistä. Ruralia-instituutti ja Pienyrityskeskus kehittävät luomun arvoketjuun sovellettavia mentoroinnin ja vertaistuen malleja muiden hankkeen yhteistyökumppaneiden kuten ProAgrian ja MTK:n kanssa. Hanke hakee mentoreiksi henkilöitä, joilla on kokemusta ja osaamista luomuliiketoiminnassa, ja jotka ovat halukkaita auttamaan ja ohjaamaan yrityksiä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Arvoketjuselvitys

Hankkeessa selvitetään ja analysoidaan Etelä-Savon alueen luomuliiketoiminnan arvoketju ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja –mallit. Arvoketjuselvitys tehdään kyselytutkimuksena, jota täydennetään asiantuntijahaastatteluin. Arvoketjun nykyisten ominaisuuksien lisäksi selvitetään yrittäjien kehittämistarpeita ja näkemyksiä luomusta.

Lisätiedot ja hakeminen Pienyrityskeskuksen koulutukseen
Sinikka Mynttinen, p. 050 496 5227, email: sinikka.mynttinen@aalto.fi
Markku Virtanen, p. 040 754 5539, email: markku.virtanen@aalto.fi

Lisätiedot koko hankkeesta ja Ruralian koulutuksista
Jukka Rajala, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 044 3032210