Hallituksen luomuohjelma on hyväksytty

Hallituksen hyväksymä luomualan kehittämisohjelma antaa selkeät linjaukset ja tavoitteet koko luomuketjun kehittämiselle. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös hallituksen lähiruokaohjelma ja elintarviketurvallisuusselonteko. Luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelmien toteuttaminen on eräs hallituksen kärkihankkeista. Ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen on varattu erillinen 1,58 miljoonan euron määräraha vuosille 2012 - 2015.

Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi nostettiin lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun. Nyt hyväksytyn luomualan kehittämisohjelman avulla luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua.

Luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista pyritään kasvattamaan parantamalla ja vahvistamalla pienten yritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin muun muassa edistämällä hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa.

Luomualan kehittämisellä tarjotaan kuluttajalle vaihtoehto tavanomaisesti tuotetun ruoan rinnalle. Luomuelintarvikkeiden vahvuuksia elintarviketurvallisuuden osalta ovat muun muassa vähäiset kasvinsuojeluaineiden jäämien riskit (Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonta Suomessa – 2010, Eviran julkaisusarja 05/2012) sekä varmennettu tuotannon jäljitettävyys.

Kuitenkaan pelkkä luomutuotannon pinta-alan kasvattaminen ei riitä vaan markkinoille on saatava uusia luomutuotteita kuluttajien kysyntää vastaavasti. Tavoitteena on saada aikaan kuluttajien, ammattikeittiöiden ja vientiyritysten tarpeita vastaava luomutuotevalikoima, mikä mahdollistaa luomumarkkinoiden kolminkertaistamisen ja luomuruokaketjun kestävän kasvun Suomessa.

Luomutuotteiden osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä oli vuonna 2012 noin 1,6 %. Tanskassa luomun osuus elintarvikemyynnistä on yli 8 %. Luomuostosten suuruus oli vuonna 2009 Tanskassa 139 €/hlö, Ruotsissa 75 €/hlö, Norjassa 24 €/hlö ja Suomessa 14 €/hlö.

Meillä kasvua ovat rajoittaneet luomualan hajanaisuus, heikosti kehittyneet keräily- ja jakelukanavat ja pitkät etäisyydet. Kotimainen tuotanto ei ole tähän mennessä pystynyt vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.

Yksi luomuohjelman tavoitteista on, että valtion ja valtioneuvoston hankintayksiköiden keittiöissä ja ruokapalveluissa tarjotusta ruoasta 10 % on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Luomutuotteita aktiivisesti ja säännöllisesti käyttävien ammattikeittiöiden määrät ovat voimakkaassa kasvussa. Edelleen julkisen sektorin ammattikeittiöiden luomukäyttöä hidastaa hinnan lisäksi heikko saatavuus. Ammattikeittiöille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää kirjata luomutavoitteet kunnan tai ruokapalvelun strategiaan yhdessä ravitsemustavoitteiden kanssa.

Se osoittaa päättäjien sitoutumista luomuruoan lisäämiseen.

Lue:

EU:n komissio valmistelee luomusäädösten kokonaisuudistusta. Vaikutusarviointi ja laajapohjainen kuuleminen valmistuvat kesällä 2013 ja komission on tarkoitus antaa lainsääntöehdotus neuvostolle ja parlamentille vuoden 2014 alkupuolella. Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa yksinkertaistaa lainsäädäntöä vaarantamatta nykyistä standardia. Ehdotuksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia muun muassa valvonnan järjestämiselle.

Tutustu:

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.