FAO:lta kestävyyden periaatteet maatalous- ja elintarvikeyrittäjyyteen

YK:n Global Compact on laatinut  maatalous- ja elintarvikeyrittäjyyden periaatteet Food and Agriculture Business Principles FAB . Periaatteet auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka hyväksyttiin Rio+20 kokouksessa laaditussa asiakirjassa (The Future We Want eli Tulevaisuus, jota haluamme). Periaatteet kannustavat kehittämään yritystoimintaan positiivisia ratkaisuja elintarvikehuollon kestävyyden parantamiseksi.

Maailman ruokaturvan varmentamiseksi yhdeksälle miljardille ihmiselle vuonna 2050 tarvitaan yritystoiminnan panosta suunnittelemaan ja tuottamaan tehokkaita, sopivan kokoisia ja käytännöllisiä ratkaisuja ruokaturvan varmistamiseen ja kestävän maataloustuotannon kehittämiseen. Periaatteet tarjoavat kokonaisvaltaisen viitekehyksen yrityksille osallistumiseen yhdessä YK:n, hallitusten ja yhteisöjen sekä muiden toimijoiden kanssa vastaamaan näihin haasteisiin.

Periaatteet muodostavat arvojen kokonaisuuden yrityksille ohjaten toimimaan vastuullisesti, liittäen yhteeen yritysten käytännön toiminnan ja politiikan tekijöiden tavoitteleman yhteisen hyvän.

”Toivotamme tervetulleiksi kaikki viljelijät ja elintarvikeyritykset – riippumatta koosta, tuotantosuunnasta tai sijainnista – sitoutumaan näihin periaatteisiin ja viitoittamaan tietä kohti kestävää yritystoimintaa”, sanoi Puvan Selvanathan, YK:n Global Compactin johtaja.

FAB periaatteiden tarkoituksena on kestävän elintarviketuotannon kehittäminen lisäämällä paikallisia investointeja, turvaamalla pääsyn paikallisille ja maailmanlaajuisille markkinoille, vähentää jätteiden muodostumista. Ne tukevat hyvin- toimivia ja kestäviä maailmanlaajuisia elintarvike- ja ruokajärjestelmiä, ja tuovat esiin ymmärrystä tuotantopanoksista, ekosysteemipalveluista ja sosio-ekonomisista vaikutuksista, joita tarvitaan sietokykyä ja kestävyyttä elintarvikealalle.

Kuusi kestävän yrittäjyyden periaatetta

Tarkoitus tuottaa ruokaturvaa, terveyttä ja ravitsemusta

Yritystoiminnan tulisi tukea sellaisia elintarvike- ja maatalouden järjestelmiä, jotka optimoivat tuotannon ja minimoivat jätteet, tuottavat hyvää ravitsemusta ja edistävät terveyttä jokaiselle asukkaalle maapallolla.

Ympäristövastuullista Ympäristöllisesti vastuullista

Yritystoimintojen tulisi tukea ruokajärjestelmien kestävää tehostamista, jotta maailmanlaajuisiin tarpeisiin voidaan vastata, toteuttaen viljelyä, karjanhoitoa, kalastusta ja metsänhoitoa vastuullisesti. Niiden tulisi suojella ja parantaa ympäristöä ja käyttää luonnollisia tuotantopanoksia tehokkaasti ja optimaalisesti.

Turvata taloudellista elinvoimaisuutta ja tasapuolisuutta

Yritystoimintojen tulisi luoda, tuottaa ja jakaa lisäarvoa tasapuolisesti koko elintarvikeketjussa viljelijöistä kuluttajiin.

Kunnioittaa ihmisoikeuksia, luoda kunnolliset työolot ja auttaa yhteisöjä menestymään

Yritystoimintojen tulisi kunnioittaa viljelijöiden, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia. Niiden tulisi parantaa elinkeinojen harjoittamista, turvata tasapuoliset mahdollisuudet, jotta yhteisöt ovat houkuttelevia elää, tehdä työtä ja investoida.

Kannustaa hyvään johtamiseen ja vastuullisuuteen

Yritystoimintaa tulisi harjoittaa laillisesti ja vastuullisesti kunnioittaen maan ja luonnollisten resurssien oikeuksia, välttäen korruptiota, ollen läpinäkyvää toiminnoiltaan ja tunnistaen yritystoiminnan vaikutuksia.

Edistää tiedon, taitojen ja teknologian hankkimista ja siirtymistä

Yritystoimintojen tulisi edistää pääsyä informaatioon, tietoon ja taitoihin kestävämmistä elintarvike- ja maatalousjärjestelmistä. Niiden tulisi investoida pienyrittäjien ja pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisen edellytyksiin, sekä tehokkaampiin menetelmiin ja uuteen teknologiaan.

YK:n kestävän yritystoiminnan periaatteet -esite

Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, FAB-periaatteet tarjoavat viitekehyksen toivotulle tuloksille ja toiminnoille, joita yritykset voivat käyttää tukemaan YK:n Rio+20 -kokouksen tuloksena syntynyttä kestävän kehityksen asiakirjaa, The Future We Want.

Yritysten toivotaan vuosittain raportoivan edistymisestään näiden periaatteiden noudattamisessa.

Lataa FAO:n Kestävän elintarvike- ja maatalousyrittäjyyden periaatteet (englanniksi)

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä

Tutustu White Paper-asiakirjaan, jossa esitellään avaintekijät ja tuotokset periaatteille

Riippumaton tausta-analyysi FAB –periaatteista

Tutustu myös elintarvikeyrityksille FAO:n julkistamaan SAFA-kestävyyden seurantajärjestelmään

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamista on tukenut Hämeen ELY-keskus.