Tutkijat

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo is tautiekologi ja loisten evoluution tutkija.  Hän on tutkinut sekä piennisäkkäitä että niiden taudinaiheuttajien levittäjiä sekä kehittänyt menetelmiä loisten tunnistamiseen sekä niiden esiintymisten mallintamiseen. Aivelon väitöskirja "Longitudinal monitoring of parasites in individual wild primates" tarkastettiin Helsingin yliopistossa 2015 ja tämän jälkeen hän tutki Zürichin yliopistossa kahden vuoden ajan punkkien mikrobiotaa Barbara Tschirrenin ryhmässä. Aivelo tuli mukaan Kaupunkirottaprojektiin tammikuussa 2018 ja tutkii rottien ja niiden loisten ekologiaa sekä tutkimuksellisuuden käyttöä biologian opetuksessa.

Santtu Pentikäinen liittyi Helsingin kaupunkirottahankkeeseen maaliskuussa 2020 tehdäkseen väitöskirjan kaupunkirottien liikkumisekologiasta ja populaatiodynamiikasta. Häntä kiinnostaa miten ympäristöolosuhteet, kaupunkirakenne ja ihmisten toiminta vaikuttaa kaupunkialueiden rottapopulaatioihin. Santtu teki valmistui maisteriksi pääaineenaan ekologia ja evoluutiobiologia Helsingin yliopistosta 2019. Gradussaan hän teki kenttätöitä Oregonissa, Yhdysvalloissa, ja tutki miten kalankasvatus vaikuttaa kalojen käyttäytymiseen.

Nina V. Nygren on ympäristöpolitiikan ma. yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hän on ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja luonnonsuojelullisia konflikteja. Nina on erikoistunut sovittelevaan ja osallistavaan tutkimukseen sekä monitieteisiin lähestymistapoihin.

Juha Suonpää on visuaalisen kulttuurin yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulussa ja  taide-, ympäristö-ja luontokuvauksen dosentti Lapin yliopistossa. Hänon tutkinut mm. digitaalisiin menetelmiin, tieteen visualisointiin ja paikan identiteetin rakentumiseen liittyviä kysymyksiä. Suonpää vastaa projektin taiteellisesta ja visuaalisesta viestinnästä ja taideprojekteihin osallistuvien opiskelijoiden ohjauksesta.

Otso Huitu on johtava tutkija Luonnonvarakeskuksessa. Hän on tutkinut piennisäkkäiden populaatiodynamiikkaa, kasvi-kasvinsyöjä-vuorovaikutuksia ja tuholaistorjuntaa. Tällä hetkellä Otso osallistuu myös tutkimusprojektiin, joka selvittää jyrsijöiden aiheuttamia haittoja maataloudelle.

Tarja Sironen on uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti virusperäisten zoonoosien esiintymistä useissa eri eläinlajeissa sekä Suomessa että maailmalla. Tarja tekee hankkeemme kanssa yhteistyötä rottien tartunnanaiheuttajien tunnistamisessa.

Jarno Vanhatalo on tilastotieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii ekologian ja ympäristötieteen tilastollisia menetelmiä ja riskinhallintaa. Tämän hankkeen kanssa Jarno tekee kaupunkirottien populaatiodynamiikan mallinnusta.

Pauliina Rautio on kasvatustieteen yliopistotutkija Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisten ja eläinten suhteiden ymmärtämiseen ja etenkin lapsuuden eläinsuhteisiin. Pauliina johtaa CitiRats-hanketta, joka käyttää hyödykseen rottien jälkilevytutkimusta.

Rauni Kivistö on ympäristöterveyden ja elintarvikehygienian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskiinnostuksensa kohdistuu zoonoottisiin taudinaiheuttajiin ruoka- ja vesivälitteisissä ympäristöissä. Tässä hankkeessa Rauni tekee rottien ulosteistas kampylobakteerimäärityksiä.