Tutkijat

Anniina Leiviskä (FT, kasvatustiede) työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu demokratian, demokratiakasvatuksen, globaalin oikeudenmukaisuuden ja globaalin kansalaiskasvatuksen teemoihin. Leiviskä on tutkimuksessaan tarkastellut erityisesti demokratiakasvatuksen normatiiviseen perustaan liittyviä kysymyksiä, demokratian teorioihin sisältyviä tulkintoja “poliittisen” käsitteestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen suhdetta demokraattisten nyky-yhteiskuntien poliittisiin ilmiöihin, kuten poliittiseen polarisaatioon ja identiteettipolitiikkaan. Leiviskän tämänhetkinen tutkimus on jatkoa hänen Suomen Akatemian rahoittamalle tutkijatohtorin hankkeelleen “Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste: kansalaisuuskasvatuksen teorian uudelleenarviointia demokraattisten nyky-yhteiskuntien kontekstissa” (2017–2020). Tutkimustyön lisäksi Leiviskä on opettanut Helsingin yliopistossa lukuisia kursseja liittyen kasvatusfilosofiaan, kasvatustieteiden tieteenfilosofiaan sekä kasvatuksen yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. Leiviskä on DEMOPOL-hankkeen vastuullinen tutkija (PI). 

Tarna Kannisto (VTM, filosofia) on tohtorikoulutettava filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan, kuinka yhteiskunnallisia oikeudenmukaisuusperiaatteita tulisi tulkita koulutusinstituutioissa, joihin liittyy erilaisia julkisia ja yksityisiä intressejä, ja jotka sijoittuvat siten erilaisten yhteiskunnallisten alueiden välimaastoon. Kannisto on erikoistunut yhteiskunta- ja kasvatusfilosofiaan sekä sosiaalisen ontologian teorioihin, ja on erityisen kiinnostunut sukupuolten tasa-arvon kysymyksistä, lasten oikeuksista ja sosiaalisten instituutioiden oikeudenmukaisuudesta. Kannisto on kokenut filosofian, etiikan ja elämänkatsomustiedon, sekä näiden aineiden didaktiikan ja pedagogiikan opettaja, ja myös yhteisöllisen organisoitumisen ja päätöksenteon kouluttaja, joka on opettanut yliopistolla useamman vuoden, ja tätä ennen niin professionaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä kuin lukiossa, yläasteella, kansanopistoissa ja kansalaisjärjestöissä. 

Iida Pyy (FM, kasvatustiede) on väitöskirjaansa viimeistelevä tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa osallistuu laajenevaan keskusteluun poliittisten tunteiden merkityksestä demokraattisessa politiikassa ja kasvatuksessa. Väitöskirjassaan Pyy on keskittynyt tarkastelemaan Martha Nussbaumin poliittista filosofiaa kasvatuksen kontekstissa. Ennen tutkimustyötään Pyy on työskennellyt mm. kaksikielisen luokanopettajana ja erityisluokanopettajana sekä kouluttajana Suomen UNICEF:illa. Hänen kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluvat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, poliittiset tunteet, kasvatusfilosofia, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, ihmisoikeuskasvatus ja ihimillisten toimintavalmiuksien teoria (Capabilities Approach). Tällä hetkellä Pyy on mukana opettamassa kahta kurssia kasvatustieteellisessä tiedekunnassa: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaisuus koulutuksessa sekä Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät II.

Tuija Kasa (YTM, filosofia) on tohtorikoulutettava Koulun, Kasvatuksen, Yhteiskunnan ja Kulttuurin tohtoriohjelmassa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettajan pätevyys ja hän on erikoistunut moraalifilosofiaan. Kasan väitöskirjatutkimus keskittyy ihmisoikeuskasvatukseen monitieteisestä perspektiivistä yhdistäen kriittisiä teorioita, kasvatustiedettä, ihmisoikeusjuridiikkaa ja moraalifilosofiaa. Kasa on kiinnostunut etiikasta, kasvatusfilosofiasta, ihmisoikeustutkimuksesta ja tavoista purkaa eriarvoisuuksia kasvatuksen keinoin. Kasalla on monipuolinen työkokemus ihmisoikeuskasvatuksesta yhteistyössä järjestöjen, valtionhallinnon ja korkeakoulujen kanssa. 

Ivan Zamotkin (FM, filosofia) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee kasvatusta kriittisestä, anarkismin teorian inspiroimasta, poststrukturalistisen filosofian näkökulmasta. Zamotkinin tutkimus käsittelee lisäksi poliittisen aktivismin teoreettista ja käytännöllistä antia kasvatuksen käytännöille. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat epämuodollisen demokratiakasvatuksen ja prefiguratiivisten käytäntöjen historia ja nykytila sekä radikaalin demokratian teoria. Zamotkin on valmistunut filosofian maisteriksi Moskovan valtionyliopistosta ja on verkostoitunut kansainvälisesti kasvatusfilosofien parissa muun muassa the Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB) jäsenenä.