Opintosuunnat

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta
Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään

 • metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan
 • metsien kasvatukseen ja hoitoon
 • puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä
 • metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi.

Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa

 • metsien eri kasvatusmallit
 • metsien ja soiden ennallistaminen
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön
 • uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun
 • retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen
 • puunkorjuun tehostaminen sekä
 • puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi.

Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunta
Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunnassa painotetaan taloudellisia ja kaupallisia opintoja. Perusopinnot sisältävät kursseja metsäekonomian perusteista sekä metsäsektorin liiketaloudesta. Aineopintoihin kuuluu kursseja eri talouden osa-alueisiin liittyen, kuten markkinointiin, laskentatoimeen, johtamiseen, yrittäjyyteen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsäteollisuuden yhteiskuntavastuu, metsäbiotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, metsäalan asema ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsänomistajat ekosysteemipalveluiden tuottajina.

Esimerkkejä opintosuunnan kursseista:

ME-201 Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu
ME-205 Metsäsuunnittelu
ME-207 Maapallon metsät
ME-210 Puiden aineenvaihdunta, kasvu ja rakenne
ME-213 Metsänuudistaminen
ME-219 Metsäentomologiset menetelmät
ME-221 Riistaeläintieteen perusteet
ME-225 Metsäpatologian perusteet
ME-228 Tropical forest ecology and conservation
ME-233 Metsävarojen inventointi
ME-235 Metsäteollisuuden puuhuolto
ME-239 Puun kemiallinen jalostus ja tuotteet

Esimerkkejä opintosuunnan kursseista:

ME-007 Vastuullisuus metsäsektorilla
ME-101 Metsänkasvatuksen ja metsänomistuksen liiketalous
ME-104 Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen
ME-106 Tuotantotalous ja kaupallistaminen
LITO-1006 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
ME-238 Puutuoteteollisuus