Tutkimus

Keskeisiä matematiikan tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat muun muassa

  • geometrinen ja harmoninen analyysi
  • matemaattinen fysiikka 
  • matemaattinen biologia
  • inversio-ongelmat
  • matemaattinen logiikka ja
  • stokastiikka.

Tutkimusyhteistyötä tehdään kansainvälisesti johtavien tutkimusryhmien kanssa näillä aloilla. Sovellusten kautta yhteistyö ulottuu yritysten kanssa tehtävään tuotekehitykseen.

Tilastotieteen keskeisiä tutkimusaloja ovat koneoppiminen, aikasarja-analyysi, biostatistiikka ja bioinformatiikka. Verkostoituneeseen tutkimusyhteistyöhön kuuluu useita soveltavia tieteenaloja. 

Keskeisiä taloustieteen tutkimusaloja ovat aikasarjaekonometria, peliteoria ja soveltava mikrotalousteoria sekä makrotaloustiede. Aikasarjaekonometrisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää taloudellisten aikasarja-aineistojen mallintamiseen soveltuvia tilastollisia menetelmiä ja soveltaa niitä empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa. Peliteoriassa mallinnetaan päätöksentekoa tilanteissa, joissa optimaaliset päätökset riippuvat siitä, mitä muut tekevät. Mikrotalousteoria tutkii yksittäisen päätöksentekijän ja yhteisöjen, esimerkiksi markkinoiden, vuorovaikutusta. Makrotaloudellinen tutkimus sisältää puolestaan talouskasvun ja suhdannevaihtelujen tutkimusta.

Tietojenkäsittelyteorian kannalta keskeisiä tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat etenkin datatiede, algoritmit ja tietoverkot. Millaisilla menetelmillä yritykset ja tutkijat voivat tehokkaasti hallita valtavia tietoaineistoja ja hyödyntää niitä järkevästi? Miten peruskäyttäjä saa tarvitsemansa tiedon mobiililaitteeseensa mahdollisimman sujuvasti? Tutkimusta tehdään sekä matemaattisten mallien että tietoteknisen infrastruktuurin kehittämisessä, ja eri sovellusalojen edustajat ovat kiinteästi mukana yhteistyössä.

Kandiohjelman tieteenalat ovat mukana kahdessa Suomen Akatemian huippuyksiköissä:

Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
Inversio-ongelmien huippuyksikkö

Palkittuja alumnejamme ovat esimerkiksi
Fieldsin mitalisti Lars Ahlfors
Taloustieteen nobelisti Bengt Holmström