Opiskelu

Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria  – kolme muuta tieteenalaa matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa. 

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma perustuu huippututkimukseen ja palkittuun opettamiseen. Matematiikan tutkimus Helsingin yliopistossa on arvioitu alallaan korkeatasoisimmaksi Suomessa ja se on yksi yliopiston painopistealoista. Ohjelman kurssitarjonta on Suomen monipuolisin alallaan. Monitieteisenä kandiohjelmana se antaa valmiudet jatkaa opintoja vahvaa matemaattista pohjaa edellyttävissä maisteriohjelmissa.  Ohjelmassa opiskelleet sijoittuvat työelämässä vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Tietoa Koronaviruksen aiheuttamista poikkeuksista kandiohjelman opetuksessa/
Information about changes in teaching in the bachelor programme due to Corona virus: One drive file

Matemaattisten tieteiden kandiohjelmasta  valmistunut luonnontieteiden kandidaatti

 • hallitsee tieteellisen ajattelun ja matemaattisen päättelyn perusteet
 • hallitsee sovelluksiin tarvittavan matematiikan perustan
 • osaa soveltaa oman opintosuuntasi teoreettista sisältöä
 • omaa valmiudet opiskella matemaattista pohjaa edellyttävissä maisteri- ja tohtoriohjelmissa myös ulkomailla

Lisäksi kandiohjelma antaa valmiudet

 • viestiä omasta alasta kirjallisesti ja suullisesti
 • tieteelliseen kirjoittamiseen ja argumentointiin
 • työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää
 • ottaa huomioon tieteen eettiset normit

Haluatko suorittaa yliopisto-kursseja jo lukioaikanasi?

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Kandiohjelma on kolmivuotinen 180 opintopisteen (op) tutkinto-ohjelma. Tämä tarkoittaa, että vuodessa opiskellaan noin 60 op ja yhdessä opetusperiodissa noin 15 op.

Tieteenalakohtaiset opinnot

 • matematiikan perusopinnot 25 op kaikilla opintosuunnilla, lisäksi matematiikan aineopintoja vähintään 35 op kaikilla opintosuunnilla 
 • oman opintosuunnan perusopinnot 25 op 
 • oman opintosuunnan aineopinnot vähintään 45-65 op, opintosuunnasta riippuen 

Muiden tieteenalojen opinnot

 • kandiohjelman muiden opintosuuntien tai muiden kandiohjelmien opintoja 0-65 op, opintosuunnasta riippuen

Työelämätaidot, viestintä- ja kieliopinnot

 • 25 op

Tutustu koulutusohjelman tutkinnon rakenteeseen tästä.
Lukuvuoden 2020-2021 opetustarjonta
Tarvitsetko neuvontaa? - Oma opettaja auttaa

Tutustu kandiohjelman kursseihin

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma on monitieteinen matemaattisten aineiden koulutusohjelma. Kaikille yhteisenä pohjana ovat matematiikan perusopinnot, jotka suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Loput opinnot koostuvat joko opintokokonaisuuksista, jotka riippuvat opintojen aikana valittavasta opintosuunnasta, tai vapaasti valittavista opinnoista.

Kandiohjelman opintojen runko muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta. Kursseja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Lähes kaikkiin kursseihin liittyy harjoitustehtäviä, joiden ratkaisemiseen  käytetään useita erilaisia työtapoja itsenäisen työskentelyn lisäksi: ryhmätyöskentelyä, yksilöllistä ohjausta ja vertaispalautetta. Osalla kursseista  harjoitustehtävät ohjataan, palautetaan ja tarkistetaan digitaalisesti. 

Matematiikan opintosuunnassa perehdytään moderniin matematiikkaan. Tekoälyavustajat, puheentunnistus ja autonomiset autot perustuvat koneoppimiseen. Koneoppimisessa tarvitaan lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa ja tilastotiedettä. Ilmastonmuutoksen tutkiminen perustuu ilmakehän mallintamiseen. Ilmakehämallit ovat virtausmalleja, joita tutkittaessa tarvitaan numeerista matematiikkaa, differentiaaliyhtälöitä ja lineaarialgebraa. Eläin- ja kasvipopulaatioiden evoluutiota tutkitaan populaatiodynamiikan avulla. Populaatiodynamiikan tutkimisessa keskeisessä roolissa ovat differentiaali- ja integraaliyhtälöt sekä todennäköisyyslaskenta. Option hinta markkinoilla on stokastinen prosessi. Stokastisten prosessien teoria perustuu todennäköisyyslaskentaan. Nämä esimerkit kertovat matematiikan keskeisestä roolista nykyajan ilmiöissä. Matematiikka tutkii aineetonta rakennetta ja luonnosta riippumattomia lainalaisuuksia. Näin matematiikassa saavutetut edistysaskeleet ovat monikäyttöisiä ja laajasti sovellettavia. Monet matemaatikot työskentelevät tutkijoina tutkimusryhmissä, kehitystehtävissä teknillisillä aloilla tai asiantuntijoina valtionhallinnossa. Finanssi- ja vakuutusalalla matemaatikkoja toimii sekä johtavissa tehtävissä että erityisasiantuntijoina. Matematiikan opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden moniin erilaisiin urapolkuihin.

Matematiikan opintosuunnan opiskelijana tutustut laajasti eri sovellusaloilla tarvittaviin matematiikan aloihin sekä matematiikkaan tieteenä. Opintojen aikana harjaannutaan matemaattiseen päättelyyn ja matemaattisten tulosten esittämiseen. Sovelluksissa käytettyjen menetelmien kehittämiseen ja haastavampien sovellusongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kandiopintoja syvempää matemaattista osaamista. Matematiikan maisteriopinnoissa syvennetään asiantuntijatehtävissä vaadittavaa matemaattista osaamista ja tutustutaan matematiikan tutkimukseen.

Tilastotieteen opintosuunnassa opitaan, että lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi  lääketieteen, osamarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja tutkimisessa. Tilastollinen päättely on käänteistä todennäköisyyslaskennalle ja deduktiiviselle matemaattiselle päättelylle: numeerisen aineiston perusteella rakennetaan,  induktiivista päättelyä käyttäen, tarkasteltavia ilmiöitä kuvaava todennäköisyysmalli. Tilastotieteen ydin on dataan liittyvän satunnaisuuden ja epävarmuuden kvantitatiivisessa mittaamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä reaalimaailmaa koskevista tuntemattomista ja suoran havainnoinnin tavoittamattomissa olevista kysymyksistä. Tilastotieteen opinnoissa on todennäköisyyslaskentaan juurtuvan matemaattisen ytimen ja teoreettisen sisällön lisäksi data-analyysillä huomattava rooli.

Ekonometrian opintosuunta vastaa rakenteeltaan ja sisällöltään parhaissa ulkomaisissa yliopistoissa tarjottavia kvantitatiivisen taloustieteen kandiohjelmia. Kotimaisten  kauppakorkeakoulujen ohjelmista se poikkeaa erityisesti siinä, että tilastotieteen ja matematiikan osuus pakollisista opinnoista on suurempi. Lisäksi tavoitteena  on  antaa valmiudet vaativiin taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin. Taloustieteen kandiohjelmaan verrattuna ekonometrian opintosuunta sisältää vaativamman matematiikan perusopintokokonaisuuden ja laajemmat tilastotieteen opinnot. Opintojen rungon muodostaa taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus, jossa perehdyt keskeiseen mikro- ja makrotalousteoriaan sekä  ekonometrisiin perusmenetelmiin. Opintosuunta sisältää laajan tilastotieteen opintokokonaisuuden, joka antaa monipuoliset valmiudet analysoida taloudellisia havaintoaineistoja ja valmentaa vaativiin ekonometrian opintoihin.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa hankitaan hyvä yleiskuva nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisiin sovelluksiin sekä niiden takana oleviin teknisiin ratkaisuihin ja tieteelliseen tutkimukseen.  Ohjelmointia tehdään alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja kursseilla sovelletaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita, vastaavasti ohjelmistotuotannolla on kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa.

Tutkintoon sisältyy kandidaatintutkielma (6 op), joka tehdään valittuun opintosuuntaan liittyvästä aiheesta.   Kanditutkielman rakenne ja toteutus riippuu valitusta opintosuunnasta. Voit tutustua koulutusohjelman kandityön ohjeisiin Opiskelijan ohjeissa

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä?
Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman oppiaineiden tutkimus ja opetus on vahvasti kansainvälistä. Tämä ilmenee opetuksessa monin tavoin:

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteisiin
 • kansainvälinen opiskelija- ja opettajayhteisö
 • kansainvälisten huippututkijoiden järjestämät seminaarit ja tiiviskurssit
 • monipuolinen kielikurssitarjonta kielikeskuksessa
 • opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta
 • Lisätietoa opiskelijan ohjeissa

Tässä kandiohjelmassa muiden tieteenalojen opintoja voidaan valita lähes kaikista yliopiston tiedekunnista.  Joustava opinto-oikeus (JOO) mahdollistaa opiskelun myös muissa Suomen korkeakouluissa. Työelämäkurssien, työelämätapahtumien ja mentoroinnin  kautta opiskelijat tutustuvat työelämään  sekä myös työelämään sijoittuneisiin tiedekunnan alumneihin.

Kandiohjelman matematiikan  perusopetus tapahtuu yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman kanssa. Lisäksi läheisiä toimijoita ovat  tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma ja taloustieteen kandiohjelma.

Kandiohjelman tieteenaloilla on laajaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Yliopiston sisällä yhteistyötä on muun muassa tietojenkäsittelytieteen, taloustieteen ja fysiikan oppiaineiden sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta Matematiikan ja tilastotieteen osaston sivuilla